Smaragdne table Tota Atlantiđanina

KNJIGA KRALJA TOTA, Tri puta Najvećeg

.
Slika
.

Ploča Prva: 

Ja, Tot Atlantiđanin

1. Ja Tot Atlantiđanin, Gospodar Tajni, Čuvar Zapisa, moćni Kralj i Mag, živeći kroz naraštaje, uskoro odlazim u Dvorane Amentija, odakle ću voditi one koji dolaze posle ovih Zapisa moćne Mudrosti Velike Atlantide.
2. U velikom gradu Keor na ostrvu Undal (Atlantida), u vreme prošlosti davne, započeo sam ovaj život.
3. Nisu veliki Atlantiđani živeli i umirali, kao mali ljudi sadašnjeg doba, već su kroz Eone obnavljali svoj život u Dvoranama Amentija gde reka života večno protiče.
4. Hiljadu puta se spuštah tamnim putem što vodi ka Svetlu i toliko se puta uzdigoh iz Tame u Svetlo i obnovljena bi moja snaga i moć moja.
5. Sada, na neko vreme spustiću se i ljudi Kema više me neće znati.
6. Ali u vreme još nerođeno ustaću ponovo, moćan i snažan, tražeći zapise od onih što ostali su iza mene.
7. Tada pazite se, O ljudi Kema, jer ako ste izdali moje učenje iskrivljujući ga, svrgnuću vas s visokih položaja vaših u tamu pećina iz kojih ste i došli.
8. Ne otkrivajte moje tajne ljudima sa Severa niti ljudima sa Juga jer će prokletstvo moje pasti na vas.
9. Zapamtite i pazite moje reči, jer sigurno ću se vratiti opet i tražiti od vas što ste čuvali.
10. Znajte, da vremenom nevezan i od smrti slobodan Ja ću se vratiti, nagrađujući ili kažnjavajući prema ispunjenju vašem u Zakonu.
11. Veliki bejahu moji ljudi u drevno doba, uzvišeni iznad shvatanja malih ljudi što okružuju me sada.
12. Uzvišeni u mudrosti Starih, jer tražiše daleko unutar beskrajnosti Srca znanje što pripada naslednicima Zemlje.
13. Mudri bejasmo obliveni mudrošću Dece Svetla što boraviše među nama.
14. Snažni bejasmo okovani moćima oblikovanim iz večne Vatre.
15. Među decom čoveka od svih veći beše Totme moj otac, Čuvar Velikog Hrama, posrednik između Dece Svetla što u Hramu boraviše i rase ljudi što nastaniše deset ostrva.
16. Glasnik Trojice, Žitelj Unala, govorio je Kraljevima glasom kojem se moralo biti pokoran.
17. Iz detinjstva u zrelost sam izrastao tamo, od mog Oca učen Starim Tajnama i vremenom kroz Vatru Mudrosti uzrastah, do u tren kad se razbukta u proždrljiv plamen.
18. Ništa, sem da mudrost dosegnem želeo nisam, dok na Veliki Dan zapovest ne dođe od Gospodara Hrama da pred Njega Ja izveden budem.
19. Nekoliko nas je bilo od dece čoveka kojima je dato da vide to moćno Lice i žive, jer nisu sinovi čovečiji kao Deca Svetla neovaploćena u telo.
20. Izabran ja bejah od sinova čovečijih, da od Gospodara Hrama naučen budem tome da Ciljevi Njegovi ispunjeni budu, Ciljevi još nerođeni u materici vremena.
21. Mnogo vekova boravih u Hramu, učeći se samo mudrosti i mudrosti sve većoj, dok i ja, takođe, ne priđoh Svetlosti što iz Velike Vatre izranja.
22. Podučio me On o stazi ka Amentiju, Bezdanu gde Veliki Kralj sedi na Njegovom Tronu Moći.
23. Sa strahopoštovanjem duboko se poklonih pred Gospodarima Života i Gospodarima Smrti, primajući na dar Ključ Života.
24. Oslobođen bejah u Dvoranama Amenti, ograničenja smrću u Krugu Života.
25. Daleko do Zvezda sam putovao sve dok Prostor i Vreme ne postaše ništa.
26. Onda bejah duboko opijen Peharom Mudrosti, i pogledah u Srce Čoveka i u njemu nađoh veće Tajne i bi mi drago.
27. Jer samo u Potrazi za Istinom moja Duša bi smirena i plamen u njoj ugašen.
28. Kroz mnoge sam vekove živeo, gledajući oko mene one što Pehar Smrti ispijaju i opet u Svetlo Života se vraćaju.
29. Vremenom se iz Kraljevstava Atlantide prolomiše talasi svesti što bejahu jedno sa mnom, međutim, izrod sa niže Zvezde ih je zamenio.
30. U pokornosti Zakonu, reč Gospodara izrasta u Cvet.
31. Padom u tamu obesmišljene su misli Atlantiđana, dok konačno iz svog Agvantija ne ustade Pravednik razjaren u besu, izgovori Reč i priziva Moć.
32. Duboko u srcu Zemlje sinovi Amentija čuli su i slušali, naredbu preobražaja Ognjenog Cveta koji večno gori, preobražava i oblikuje upravljajući po Zakonu, i potom Velika Vatra preobrazi ustav svoj.
33. Svetom tada provališe velike Vode, plaveći i potapajući izobličiše ono što od Zemlje ostade i samo Hram Svetla na velikoj planini Undal još uvek nad vodom osta, i malo je spašenih pod naletom virova od onih što tamo su živeli.
34. I pozva mene Gospodar tada govoreći: Okupi narod moj i povedi ga, veštinama koje si naučio daleko preko voda, i kad stigneš u zemlju dlakavih divljaka, što u pećinama pustim žive, nastani se tamo i Zavet koji poznaješ sledi.
35. Okupih narod svoj i u veliku barku Gospodara našeg uđosmo.
36. Na visinu se izdigosmo u jutro, a Tama ispod nas je nadvila Hram.
37. Odjednom prekriše ga vode.
38. Veliki Hram nestade sa lica Zemlje, do vremena proroštva.
39. Leteli smo brzo prema izlazećem Suncu, dok se ne otkri ispod nas zemlja dece Kema.
40. Dočekaše nas besni sa batinama i kopljima, dižući ih u gnevu tražeći pogubljenje i potpuno uništenje Sinova Atlantide.
41. Tada podigoh svoj Štap i usmerih iskru razbijanja, udarajući ih na poljima njihovim poput odrona kamenja planine.
42. Odgovorih im staloženo i mirno, govoreći o moći Atlantide, rekoh da smo Deca Sunca i Njegovi Glasnici.
43. I uplašiše se silno gledajući veštinu magije.
44. Do mojih stopala puzeći stigoše i tada sam ih pustio.
45. Dugo živesmo u zemlji Kema, dugo i još duže, slušasmo zapovesti Gospodara koji spava, a ipak živi večno.
46. Poslao sam Sinove Atlantide, poslao ih u mnoge zemlje, da uz moć Mudrosti rascvetaju život iz materice vremena i uzdignu se ponovo kao deca Njena.
47. Dugo sam vremena živeo u zemlji Kema, sprovodeći Veliko Delo mudrošću srca svog.
48. Izrastali su u svetlo znanja deca Kema, napojeni potocima mudrosti moje.
49. Probio sam put do Amentija kako bih moći svoje sačuvati mogao, kroz vekove živeći kao Sunce Atlantide, čuvajući mudrost i štiteći zapise.
50. Nekoliko velikih među sinovima Kema, pokoriše ljude oko sebe, izrastajući lagano u Duhovnoj moći.
51. Uskoro, Ja odlazim od njih u mračne dvorane Amentija, duboko u dvorane Zemlje odlazim pred Gospodare Moći, licem u lice još jednom pred Pravednika.
52. Izdigoh se visoko iznad prolaza, Kapije što vodi dole u Amenti.
53. Malo je njih koji bi hrabrost imali da pokušaju, malo će njih proći kroz Kapiju u mračni Amenti.
54. Izgradio sam iznad prolaza moćnu piramidu, koristeći moć koja nadvladava Zemljinu silu.
55. Duboko i mnogo dublje postavio sam Kuću sile, Odaju iz koje izrezah kružni prolaz, što do velikog vrha doseže.
56. Tamo na vrhu postavih kristal, što šalje zrak u Večni Svemir i iz Njega silu upija, bacajući je na Kapiju Amenti.
57. Odaja izgradih još i ostavih prividno prazne da budu, jer u njima skriveni su Ključevi Amentija. Onaj ko se osnaži da krene u mračna Kraljevstva, neka se prvo pročisti dugim postom. Neka legne u sarkofag od kamena u Odaji mojoj, i otkriću mu Velike Tajne tada.
58. Ubrzo će proći tamo gde smiren u tami Zemlje Ja ću ga dočekati, Ja Tot, Gospodar Mudrosti, dočekaću ga i primiti i saživeću se s njim zauvek.
59. Izgradio sam Veliku Piramidu po obrascu središnje vatre Zemljine sile što gori večno da i ona, takođe, ostane moćna kroz vekove.
60. Ugradio sam u nju svoje znanje Magijske veštine, da bih mogao boraviti ovde kada se ponovo iz Amentija vratim, jer dok spavam u Dvoranama Amentija, Duša Moja slobodno luta, ovaploćuje se, i živi među ljudima u ovom obliku ili drugom.
61. Poslanik Pravednika na Zemlji sam ja, izvršavam naredbe Njegove da se mnogi uzdignuti mogu.
62. Sada se vraćam u dvorane Amentija, ostavljajući iza sebe nešto od mudrosti svoje.
63. Štitite i čuvajte zapovest Pravednika, pogleda uvek uprtog prema Svetlu.
64. Zaista ste jedno sa Gospodarom u vremenu, i s pravom znajte da ste jedno sa Gospodarom, i s pravom znajte da ste jedno sa Svim.
65. Sada, odlazim od vas.
66. Znajte Moje Zapovesti, čuvajte Ih i budite kao One, i Ja ću biti sa vama, pomoćnik i vodič vaš ka Svetlu.
67. Predamnom se otvara Kapija.
68. Silazim dole u Tamu.

Ploča Druga: 

Dvorane Amentija

1. Dvorane Amentija duboko u srcu Zemlje stoje, daleko ispod ostrva Atlantide potopljene, Dvorane Mrtvih i Dvorane Živih, kupaju se u vatri Beskonačnog Svega.
2. Daleko u prošlosti izgubljenoj u vrtlogu vremena, Deca Svetla pogledaše dole na svet.
3. Gledajući na decu čoveka u ropstvu njihovom, porobljenim od Sile što iz Onostranog dolazi.
4. I znali su da samo slobodom od ropstva čovek će se uzdići sa Zemlje ka Suncu.
5. Dole su se spustili i stvorili tela, uzimajući izgled čovekov kao svoj.
6. I rekoše Gospodari Svega: Mi smo Oni što ovaplotiše se od Zvezdane prašine, i odvojismo život od Beskonačnog Svega, da živimo u svetu kao deca čoveka, slični ali i ne i isti kao sinovi čovečiji.
7. A onda za Boravište svoje, daleko ispod kore Zemlje, razoriše moćima svojom prostore ogromne, prostore da odvojeni budu od dece čoveka.
8. Ogradili su ih Moćima i Silom, i od zla zaštitili Dvorane Mrtvih.
9. Jednu pored druge, potom, izgradiše Odaje nove, ispuniše ih Životom i Svetlošću uzvišenom.
10. Izgradili su Dvorane Amenti, da u Njima večno boraviti mogu, i život beskrajan da Im bude.
11. Trideset i dvoje Dece je tamo bilo, Sinova Svetla što dođoše među ljude, s namerom da oslobode od ropstva Tami one što porobljeni su od Sile Onostrane.
12. Duboko u Dvoranama Života rastao je Plamteći Cvet, što širi se i odnosi nazad Tamu.
13. I stajaše u središtu, Zrak velike moći, Životodavan, Svetlonosni, što moćima ispunjava svakog ko kraj Njega stane, i u krug Tronova dva i trideset.
14. Mesto za svako Dete Svetla, postavljeno da se kupa u isijavanju, Životom ispunjenog Večnog Svetla.
15. Na posletku, nakon vremena ovog, postaviše prvostvorena tela da ispune se Duhom Životodavnim.
16. Od hiljadu godina, vek jedan Svetlo koje život daje osvetljavati mora Njihova tela, da oživi i probudi Duh Života.
17. Tamo u Krugu iz Eona u Eon, sede Veliki Gospodari, proživljavajući Život nepoznat čoveku.
18. Tamo u Dvoranama Života Oni leže spavajući, a Duše Njihove žive slobodno kroz tela čovečija.
19. I dok Njihova tela leže spavajući, vek za vekom ovaploćuju se Oni u tela čovečija da uče i vode napred i uzvišeno, iz Tame ka Svetlu.
20. Tamo u Dvoranama Života, ispunjenim mudrošću Njihovom, rasi čoveka nepoznatoj, proživljavajući večnost, ispod hladne Vatre Života, sede Deca Svetla.
21. Razdoblja počinju Njihovim buđenjem, kad dolaze iz dubina da budu Svetla među ljudima, Beskonačni Oni među konačnim ljudima.
22. Onaj koji se razvio izrastajući iz Tame, i izdigao Sebe u Svetlost, od Dvorana Amentija se oslobodio.
23. Od Cveta Svetlosti i Života oslobođen, vođen mudrošću i znanjem, preobraženjem od čoveka je Gospodar Života postao.
24. Tamo On boraviti može kao jedno sa Gospodarima, oslobođen od ropstva Tami, i sedeti unutar Isijavajućeg Cveta može gde sedi Sedam Vladara Beskonačnog Svemira iznad nas, pomažući i vodeći beskrajnom Mudrošću stazom kroz vreme decu čoveka.
25. Moćni i Neobični su Oni, ispunjeni moćima, tihi, sveznajući, Životnu Silu privlače, drugačiju, od one dece čoveka, ali opet istu.
26. Zaista, drugačiji su, a opet Jedno su sa Decom Svetla.
27. Nadzornici i Čuvari Sile ljudskog ropstva, spremni su da oslobode kada Svetlost se dosegne.
28. Prvi i najmoćniji, sedi u Zaklonjenoj Prisutnosti, Gospodar nad Gospodarima, Beskonačni Devet, iznad je svakog od ostalih Gospodara Vremena i Prostora;
29. Tri, Četiri, Pet i Šest, Sedam, Osam, svaki sa svojom misijom, svaki sa svojim moćima, vode i usmeravaju sudbinu čoveka.
30. Tamo sede Oni, moćni i snažni, slobodni od granica vremena i prostora.
31. Nisu sa ovoga sveta Oni, ali su srodni.
32. Starija Braća su deci čoveka.
33. Sude i odmeravaju mudrošću svojom, nadgledajući napredak Svetlosti među ljudima.
34. Tamo pred Njih Pravednik me doveo i videh gde sjedinjuje se sa Jednim od Uzvišenih.
35. Tada On progovori: Veličanstvena je veština tvoja, Tote, od sve dece čoveka.
36. Slobodan si od sada Dvorana Amenti, Gospodar Života budi među decom čoveka.
37. Okusiti nećeš smrt sem po volji tvojoj, pij sa izvora Života do Večnog ishodišta.
38. Od sada i zauvek je Život tvoj da ga uzmeš, od sada Smrt nek se odaziva na poziv ruke tvoje.
39. Živi ovde ili otiđi kada želiš, jer slobodne su sada Amenti za Sunce čoveka.
40. Uzmi iz Života ono što želiš, jer si Dete Svetla što raslo je među ljudima.
41. Izaberi svoje Delo, ali znaj da je za svako potreban rad, i Stazu Svetla ne napuštaj nikad.
42. Jedan korak si osvojio na dugačkom putu prema gore, beskonačna je sada planina Svetla pred tobom.
43. Svaki korak koji napraviš planinu uvećava i sav tvoj napredak udaljava Odredište.
44. Blizak budi uvek beskrajnoj Mudrosti, uvek, čak iako padaš na putu ka cilju.
45. Slobodan si od sada Dvorana Amenti da hodaš rukom pod ruku sa Gospodarima Sveta, jedinstveno u svrsi jednoj i radeći zajedno noseći Svetlost deci čoveka.
46. Tada sa Trona svog siđe jedan od Gospodara, uzimajući ruku moju i odvodeći me napred, kroz sve Dvorane duboko skrivene u zemlji.
47. Vodio me je kroz Dvorane Amentija, pokazujući mi Tajne čoveku nepoznate.
48. Kroz mračan prolaz, dole me vodio, u Dvoranu gde sedi mračna Smrt.
49. Beskrajna je velika Dvorana ispred mene, zazidana Tamom ali Svetlom ispunjena.
50. Ispred mene izdiže se veliki Tron Tame, skrivena je na Njemu sedela Smrt.
51. Tamnija od Tame sedela je velika Smrt, tamna Tamom što od noći nije.
52. Ispred Nje stao je Gospodar govoreći, Reč što Život donosi progovori: O Gospodaru Tame, vođen putem iz Života u Život, ispred tebe dovodim Sunce jutra.
53. Neka ga nikada ne dodirne Moć Tame Tvoja.
54. Ne zovi njegov plamen u Tamu Noći.
55. Znaj ga i pogledaj ga, jedan je od naše Braće, podignut iz Tame u Svetlo.
56. Oslobodi njegov plamen od ropstva, pusti ga da gori slobodno kroz Tamu Noći.
57. Podiže ruku svoju Smrt tada, i priđe plamen što posta čist i jasan, te maknu hitro zastor Tame, otkrivajući Dvoranu u noćnoj tmini.
58. Ispred mene se veličanstven prostor ukaza, plamen za plamenom iz zastora Noći.
59. Neizbrojano ih mnogo zaigra ispred mene, gde poneki tu ispred poput cvetova vatre gore.
60. Drugi pak ispustaše mutne zrake, izlivajući se, ali slabašno, iz Noći.
61. Neki se od njih ugasiše brzo, drugi u male iskre svetla izrastoše.
62. Svaki okružen svojim mračnim zastorom Tame, ali sijajući Svetlom koje se nikada ugasiti ne može.
63. Dolaze i odlaze kao svici u proleće, ispunjeni Svetlom i Živi.
64. Tada progovori glas, moćan i uzvišen, govoreći: Ovo su svetla duša među ljudima, rastu i padaju, ali zauvek ostaju, promenljivi su, ali žive kroz smrt u život novi.
65. Kad procvetaju dostižući vrh u životu svom, hitro tada Ja spustim zastor Tame, u pokrov ih obmotam i u novi oblik života stavim.
66. Neprekidno kroz godine izrastaju, šireći se u drugačiji plamen, što Tamu osvjetljava moćnije, gaseći se još ne ugašeni zastorom Noći.
67. Tako raste duša čoveka uvek napredujući, gaseći se ali ipak ne ugašena Tamom Noći.
68. Ja, Smrt, dolazim ali ne ostajem, jer Život večni postoji u Svemu samo sam prepreka Ja na putu, brzo savladljiva beskrajnim Svetlom.
69. Probudi se, o Vatro što goriš unutra zauvek, rasplamsaj se i razgrni koprenu Tame.
70. Tada u središtu plamenova u Tami izrastao je jedan šireći se i plamteći predvodio je stado kroz Noć, uvek sjajniji, dok na kraju osim Svetla ne osta drugo ništa.
71. Tada moj vodič, glas Gospodara progovori: Gledaj dušu svoju kako raste u Svetlu, oslobođena je sada zauvek od Gospodara Tame.
72. Napred me je vodio kroz mnoge Odaje velike ispunjene Tajnama Dece Svetla, Tajnama koje čovek nikada saznati neće dok i on, takođe, Sunce Svetla ne postane.
73. Nazad me On u Svetlo vratio, nazad u Dvoranu Svetla, i kleknuh pred Gospodarima velikim, Vladarima Svega u Krugu Postojanja.
74. Progovori On tada rečima velike moći: Ti si oslobođen Dvorana Amenti, izaberi svoje Delo među decom čoveka.
75. Tada progovorih Ja: O, Veliki Gospodaru, dopusti mi da budem Učitelj ludima, da vodim ih napretku i usponu da i oni, takođe, postanu svetla među ljudima, oslobođeni od Pokrova Noći koji prekriva ih, da gorim svetlom koje će sijati među ljudima.
76. I glas mi odgovori tada: Idi, i neka ti je po volji, neka tako bude.
77. Gospodar si ti sudbine svoje, slobodan da uzmeš ili odbiješ po volji.
78. Uzmi Moć i Mudrost uzmi, među decom čoveka Svetlost budi.
79. Izvede me na Zemlju Pravednik tada i opet među decu čoveka stadoh, podučavajući ih ponešto od mudrosti moje, Sunce Svetla pokazujući, vatru među ljudima.
80. Sada opet odlazim dole, u potragu za Svetlom u Tami.
81. Podebljajte i čuvajte, štitite zapise moje, da vodič budu deci čoveka.

Opširnije u nastavku:

.Ploča Treća: 

Ključ Mudrosti

1. Ključ Mudrosti predajem.
2. Ja, Tot Atlantiđanin, predajem svoje Znanje i svoju Moć predajem.
3. Slobodno predajem ih deci čoveka.
4. Predajem da i oni, takođe, mogu imati mudrost da sjaje kroz svet ispod Pokrova Tame.
5. Mudrost je Moć i Moć je Mudrost, jedno sa drugim, usavršavaju celinu.
6. Ne budi ponosan, o čoveče, u mudrosti svojoj.
7. Razgovaraj sa neukima kao i sa mudrima.
8. Ako ti dođe neko znanja pun, slušaj ga i obrati pažnju, jer mudrost je sve.
9. Ne budi nem kad zlo je izgovoreno jer Istina poput zrake Sunca sja nad svim.
10. Onaj što Zakon je prekoračio biće kažnjen, jer kroz Zakon jedino čoveku dolazi sloboda.
11. Ne pobuđuj strah jer strah je okov, stega što Tamu veže za čoveka.
12. Sledi svoje srce tokom života svojega.
13. Učini više no zahteva se od tebe.
14. Kad bogatstva stekneš, prati srce svoje, jer sve to svrhu nema ukoliko srce ti je potišteno.
15. Nek ne iščezne ti vreme prateći srce svoje, jer se duša toga užasava.
16. Oni što su vođeni ne lutaju, ali oni što su izgubljeni pravi put ne nalaze.
17. Ukoliko među ljude ideš, Ljubav stvaraj od početka do kraja Srca.
18. Ukoliko jedan ti priđe tražeći savet, pusti ga nek priča slobodno, tako da problem njegov i tvoj postane i rešen bude.
19. Ukoliko suzdržava se da otvori ti srce svoje, sudija si, i znaj da postavio si se loše.
20. Ne ponavljaj izopačen govor, niti ga slušaj, jer kazivanje je to neuravnoteženog.
21. Ne pričaj o tome, tako da i on mudrost pred tobom spoznati može.
22. Tišina je od velike koristi.
23. Previše govora ne koristi ničemu.
24. Ne uzdiži srce svoje iznad dece čoveka, da kao prašina ne bude malo.
25. Ako velik si među ljudima, cenjen budi po znanju i blagosti.
26. Ako tražiš prijatelja da spoznaš, ne pitaj njegovog saputnika, već sa njim vreme provedi sam.
27. Razgovaraj sa njim, ispitaj mu srce kroz reči i delo njegovo.
28. Što u riznicu ulazi iz nje izaći mora, i stvari koje su tvoje sa prijateljem podeli.
29. Znanje, budala kao neznanje vidi, i stvari koje su od koristi njemu su štetne.
30. U smrti on postoji, stoga je to hrana njegova.
31. Mudar čovek preplavljuje srce svoje, ali usta drži zatvorena.
32. čoveče, počuj glas mudrosti, počuj glas Svetlosti.
33. Tajne postoje neotkrivene u Svemiru što ispunjavaju svet svetlošću svojom.
34. Onaj ko želi okova Tame da se oslobodi prvo da razdvoji tvar od netvari, vatru od zemlje da razdvoji jer znaj da kao što zemlja pada na zemlju, tako se i vatra izdiže u vatru i jedno sa vatrom postaje.
35. Onaj ko vatru spozna u sebi u večnu vatru će se uzdići i u njoj će večno boraviti.
36. Vatra, unutrašnja vatra, najmoćnija je od svih sila, jer prevazilazi stvari i u sve stvari Zemlje prodire.
37. Uporišta su čoveku jedino u otporu koji pruža.
38. Tako se i Zemlja suprotstavlja čoveku inače postojao ne bi.
39. Ne vide sve oči isto, jer jednom se prikazuju oblik i boja drugačije no što drugi vidi.
40. Tako i Večna Vatra, preobražavajući se iz boje u boju, nikada nije ista iz dana u dan.
41. Ja Tot, mudrošću svojom ovako govorim, jer čovek je vatra što gori sjajno kroz Noć, nikada prekrivena pokrovom Tame, nikada ugašena zastorom Noći.
42. U srca ljudska mudrošću svojom gledah, i videh gde neoslobođeni su od okova razdora.
43. Oslobodi vatru tvoju iz te zamke, O moj brate, da ne ostane pokopana senkom Noći!
44. Slušaj, o čoveče, i počuj ovu mudrost: gde ime i oblik prestaju?
45. Jedino u svesti, nevidljivoj večnoj sili sjaja Svetlosti.
46. Oblici koje stvaraš obasjavanjem predstave svoje zaista su posledice koje prate delo tvoje.
47. Čovek je zvezda vezana za telo, dok na kraju se kroz borbu ne oslobodi.
48. Jedino će borbom i mukom zvezda unutar tebe u nov život zasjati.
49. Onaj ko zna početak svih stvari, oslobodio je zvezdu svoju iz Kraljevstva Noći.
50. Zapamti, o čoveče, da sve što postoji samo je drugi oblik onoga što ne postoji.
51. Sve što postoji prelazi u postojanje drugo i od toga nisi izuzet ni ti.
52. Poštuj Zakon, jer Zakon sve je.
53. Ne tragaj za onim što po Zakonu nije, jer je to u prividu čula.
54. Mudrost dolazi svoj deci Njenoj čak i kad ona Mudrost obilaze.
55. Kroz sve vekove svetlost beše skrivena.
56. Probudi se, o čoveče, i budi mudar.
57. Duboko kroz Tajne života putovah, tragajući i tražeći ono što skriveno je.
58. Poslušaj, o čoveče, i budi mudar.
59. Daleko u utrobi Zemlje u Dvoranama Amenti, Tajne videh što skrivene su od čoveka.
60. Često sam putovao skrivenim mračnim hodnicima, i gledah u Svetlost što Život je među ljudima.
61. Tamo gde je Cvet Života večnog, ispitivao sam srca i tajne čoveka.
62. Saznah da čovek živi u Tami, i da je Svetlost Velike Vatre skrivena u njemu.
63. Pred Gospodarima skrivenog Amentija učih mudrost što predajem je čoveku.
64. Gospodari su Oni velike Tajne Mudrosti, donete iz budućnosti beskrajne večnosti.
65. Sedam ih je Gospodara Amentija, Vrhovnih Gospodara Dece Jutra, godišnjeg Kruga Gospodari Mudrosti.
66. Nisu li oblikovani poput dece čoveka?
67. Tri, Četiri, Pet i Šest, Sedam, Osam, Devet – imena su Gospodara čoveka.
68. Daleko iz budućnosti, bezoblični a oblikovani, dođoše Oni kao učitelji dece čoveka.
69. Žive večno, a živi nisu, ne vezani za život, a od smrti slobodni.
70. Vladaju Oni večno sa beskrajnom mudrošću, oslobođeni, a ipak ne sputani mračnim Dvoranama Smrti.
71. Život imaju u sebi, ali život što život nije, oslobođeni od svega Gospodari su Svega.
72. Iz Njih proističe Zakon, oruđe moći nad svim.
73. Mnogobrojna su Lica Njihova, neizražajno skrivena, kroz oblikovanje nastala, poznata ali nedokučiva.
74. Tri drži ključ celokupne Magije skrivene, tvorac dvorana Mrtvih.
75. Onaj što uzvišenu Moć prenosi, pokrovom Tame vezuje duše ljudske.
76. Upravnik odricanja silu duša vezuje šireći Tamu ka deci čoveka.
77. Četiri je Onaj koji Moć oslobađa, Gospodar Života dece čoveka.
78. Svetlost mu je telo, plamen mu je lice, Osobodilac duša dece čoveka je On.
79. Pet je Učitelj, Gospodar sve magije Ključ za Reč što odjekuje među ljudima.
80. Šest je Gospodar Svetlosti, skrivene staze, staze duša dece čoveka.
81. Sedam je On koji je Gospodar beskrajnih prostranstava, vladar Prostora i ključ Vremena.
82. Osam je On koji napredak određuje vaga i uravnotežava putovanje čoveka.
83. Devet je otac, snažnoga držanja, oblikuje i menja sve iz bezobličja.
84. Razmišljaj o znacima što dajem ti, iako skriveni od čoveka, oni su Ključevi.
85. Uzdiži se, o Dušo zore.
86. Usmeri misli svoje gore ka Svetlosti i Životu.
87. Nađi u ključevima brojeva što dadoh ti svetlost na stazi iz života u život.
88. Tragaj sa mudrošću.
89. Okreni misli svoje ka sebi.
90. Ne zatvaraj um svoj pred Cvetom Svetlosti.
91. Smesti u telo svoje mislima oblikovanu sliku.
92. Misli o brojevima što vode te ka Životu.
93. Čista je staza onome ko mudrost ima, zato otvori Kapiju Kraljevstva Svetlosti.
94. Izlij svoj plamen poput jutarnjeg Sunca, Tamu zatvori i živi u Svetlosti.
95. Uzmi , o čoveče, kao deo bića svog, Njih Sedam koji jesu, ali nisu Oni kao što izgledaju.
96. Otvori se, o čoveče, i daću ti mudrost svoju.
97. Sledi stazu na putu kojim te vodim.
98. Gospodar Mudrosti budi, Sunce Jutarnjeg Svetla i Života deci čoveka.

Ploča Četvrta: 

O Rađanju Svemira

1. O rađanju Svemira, o čoveče, slušaj glas mudrosti, počuj glas Tota, Atlantiđanina.
2. Slobodno ti dajem mudrost svoju, sakupljenu kroz vreme i prostor doba ovog.
3. Gospodar Tajni i Sunce jutra, večno dete Svetlosti, Zvezda jutra što isijava svetlošću najsjajnijom, Tot, učitelj čoveka, je od Svega što izvire.
4. Davno, u detinjstvu svom, ležao sam pod zvezdama, na davno pokopanoj Atlantidi, sanjajući o Tajnama što iznad su shvatanja čoveka.
5. Tada je u mom srcu tinjala žudnja velika da savladam put ka zvezdama što vodi.
6. Godinu za godinom, tragao sam za mudrošću, tragao za novim znanjem sledeći put, dok se najzad Duša moja ne oslobodi, u mukama velikim stege kidajući.
7. Bio sam slobodan od ropstva zemaljskog čoveka, od tela oslobođen, u bljesku nestadoh u noć.
8. Otvorio se ispred mene prostor među Zvezdama jer oslobođen bejah okova Tame.
9. Kroz beskrajni Svemir mogao sam za mudrošću tragati dalje no što znanje ograničenog čoveka doseže.
10. Daleko kroz Svemir je Duša moja putovala slobodno u beskraju Kruga Svetlosti.
11. Čudne i nepoznate bejahu neke od planeta, velike i ogromne, izvan najčudnijih snova čovekovih.
12. Ipak pronašao sam Zakon, u svoj lepoti Njegovoj gde kroz njih deluje među njima kao i ovde među ljudima.
13. Blještala je Duša moja kroz lepotu beskrajnosti, daleko kroz Svemir lebdeo sam mislima svojim.
14. Odmarah se tamo, na planeti lepote gde stanje sklada ispunjavalo je čitav vazduh.
15. Stvorenja što bejahu tamo, snažna i veličanstvena poput Zvezda na nebu, delaju uskađeno kroz Poredak, preobražavaju se skladno i uravnoteženo kao prema Zakonu znaci Svemira.
16. Mnogo Zvezda prođoh tokom svog putovanja, i mnoštvo rasa ljudi upoznah u svetovima njihovim, neki behu uzdignuti poput Zvezde jutra, a neki u padu poput ropstva u noćnoj tmini.
17. Svako i od njih svaki uzdizanju je stremio, osvajajući visine i dotičući dno, idući kroz vreme Kraljevstvima sjaja, živeše u Tami osvajajući Svetlost.
18. Znaj, o čoveče, da Svetlost je tvoje nasleđe.
19. Znaj da Tama je samo veo.
20. Zapečaćena u srcu tvom Svetlost je večna, i čeka tren slobode da nadvlada i iskida veo Noći.
21. Neke sam sreo što Eter su savladali.
22. Iako su ljudi, oslobođeni od prostora bejahu oni.
23. Koristeći Silu što temelj je Svih stvari, daleko u Svemiru izgradili su planetu, oblikovanu Silom kroz Sve što teče.
24. Zgušnjavajući i sjedinjujući Eter u oblike ga razvijaše po volji svojoj.
25. Nadmašili su u nauci oni sve rase, sinovi Zvezda u mudrosti moćni.
26. Dugo sam vremena zbunjen bio gledajući mudrost Njihovu.
27. Gledajući kako iz Etera stvaraju gradove ogromne od rozeta i zlata.
28. Oblikovane od prvobitnog lanca tvari, temelja svake građe, Etera sverasprostranjenog.
29. Daleko u prošlosti ovladali su Eterom, oslobodivši se stega teškog rada, oblikovanjem slike u umu njihovom pretvarala se brzo i razvijala u oblike.
30. Hitala je duša moja dalje kroz Svemir, gledajući uvek, nove stvari i stare, saznadoh da čovek je zaista u beskraju Svemira rođen, Sunce je Sunca i dete Zvezda.
31. Znaj, o čoveče, gde god da živiš, nesumnjivo je da si jedno sa Zvezdama.
32. Vaša tela nisu ništa drugo do planete što okreću se oko sunaca svojih.
33. Kad stekneš Svetlost sve Mudrosti, slobodan ćeš biti da sjajiš u Eteru kao jedno od Sunaca što sja iz Tame, kao jedan od rođenih u Svemiru što u Svetlost izrasta.
34. Kao što Zvezde vremenom gube sjaj, Svetlost im prelazi u Izvor veliki, tako, o čoveče, duša odlazi dalje, ostavljajući za sobom noćnu tminu.
35. Oblikovan si iz prvobitnog Etera, ispunjen sjajem što teče iz Izvora, vezan eterom sjedinjenim, zato plamti zauvek dok najzad se ne oslobodiš.
36. Izdigni svoj plamen visoko iznad Tame, odleti iz Noći i bićeš oslobođen.
37. Putovao sam kroz Prostor i Vreme znajući da duša mi je najzad slobodna, znajući da sada mudrosti težiti mogu.
38. I na kraju, naiđoh na ravan, skrivenu od Znanja i Mudrosti nepoznatu, što proteže se iznad svega što znamo.
39. Sada, o čoveče, kad dobih saznanje ovo, srećna mi duša postade, jer bejah slobodan.
40. Počuj, ti što u Svemiru si rođen, počuj mudrost moju i znaj da i ti ćeš isto, oslobođen biti.
41. Počuj opet, o čoveče, mudrost moju, slušajući, takođe, i ti možeš živeti i oslobođen biti.
42. Nisi od zemlje, o zemljanine, već dete Večne Beskrajne Svetlosti.
43. Zar ne znaš ništa, o čoveče, o poreklu svom?
44. Zar ne znaš da zaista si Svetlost?
45. Sunce Velikog Sunca, kad mudrost stekneš, postaćeš svestan roda svojeg sa Svetlošću.
46. Predajem ti Znanje, da slobodno hodaš putem koji utabah, i gledaj kako voljom svojom zaista utabah put ka Zvezdama što vodi.
47. Slušaj, o čoveče, i spoznaj okove svoje, i nauči kako muka da se oslobodiš.
48. Uzdignućeš se iz Tame visoko, i bićeš jedno sa Svetlošću i jedno sa Zvezdama.
49. Prati zauvek Stazu Mudrosti, jer tako se jedino možes izdići sa dna.
50. Sudbina čoveka oduvek vodi napred, ka Svodu Beskonačnog Svega.
51. Znaj, o čoveče, da čitav prostor je određen.
52. Poredak čini da si Jedno sa Svim.
53. Poredak i Ravnoteža su Zakon Svemira, njih prati i bićeš Jedno sa Svim.
54. Onaj ko sledi stazu Mudrosti, otvoren mora biti Cvetu Života, da istrgne svesnost svoju iz Tame, plutajući kroz vreme i prostor u Svemu.
55. Duboko u tišini budi, dok najzad se želja ne oslobodiš, od težnje da govoriš u tišini.
56. Nadvladaj tišinom robovanje rečima.
57. Uzdržavaj se jedenja dok ne nadvladaš težnju ka hrani, jer okov je duši.
58. Tada lezi u Tamu i zatvori oči svoje pred zracima Svetla.
59. Snagu Duše usmeri u središte svesnosti svoje, i uzdrmaj je ne bi li se okova Noći oslobodila.
60. Zamisli u svom umu sliku koju želiš.
61. Gladaj na mesto koje si poželeo da vidiš.
62. Snagom svojom ustalasaj Dušu da iz Tame se oslobodi.
63. Nemilosrdno je moraš uzdrmati svom snagom svojom dok najzad se ne oslobodiš.
64. Moćan daleko iznad reči jeste Plamen Svemira, što gori na ravnima nepoznatim ljudima.
65. Razvija se prema Poretku moćan i uravnotežen, kao pesma sklada nedostižna čoveku.
66. Plamen s početka Beskonačnog Svega govori kroz pesmu i kroz boje peva.
67. Iskra tog plamena ste vi, o deco moja, kroz boju što plamti i kroz pesmu što živi.
68. Slušajte glas i bićete slobodni.
69. Svesnost slobodna sjedinjena je sa Sveopštim, Jedno sa Poredkom i Zakonom Svega.
70. Znao nisi čoveče da iz Tame plamti Svetlost, suština Svega.
71. Izgovaraj Zazivanje ovo da mudrost dobiješ.
72. Prizivaj Svetlost da dođe u Svemu:

MOĆNI DUŠE SVETLA,
ŠTO SIJAŠ KROZ SVEMIR,
PRIBLIŽI PLAMEN MOJ
U SKLAD S TOBOM.
UZDIGNI VATRU MOJU IZ TAME,
SILOM VATRE ŠTO JEDNO JE SA SVIM.
UZDIGNI DUŠU MOJU,
TI, O MOĆNI I SNAŽNI.
SINE SVETLA, NE ODLAZI DALEKO.
UČINI ME MOĆNIM
DA ISKALIM SE U PEĆI TVOJOJ,
JEDNO DA BUDEM SA SVIM STVARIMA,
JER SVE STVARI SU JEDNO,
VATRA ŽIVOTNE SILE
I JEDNO SA UMOM.

73. Kada oslobodiš Dušu svoju okova, znaj da za tebe Tama nestala je.
74. Zauvek češ moći kroz prostranstva tragati za mudrošću, jer vezan nisi više okovima iskovanog mesa.
75. Napreduj i uzdiži se u zoru, o bljesku slobdni, o Dušo, u Kraljevstva Svetlosti kreni.
76. Hodaj kroz Poredak, hodaj u Skladu, slobodno hodaj s Decom Svetlosti.
77. Tragaj i spoznaj moj Ključ Mudrosti.
78. Tako ćeš, o čoveče, sigurno biti Slobodan.

Ploča Peta:

Žitelj Unala (Atlantide)

.

Korisnikov avatar

.

1. Žitelj Unala, Gospodar Zemlje, snažan u moći, vladao je na zemlji rođenima u danima Atlantide, o kojoj često sanjah, pokopanoj, izgubljenoj u vremenima nestalim u Tami.
2. Eon za Eonom postojala je u lepoti, kao svetlost što sja kroz tamu noći.
3. Kralj nad narodima, gospodar mudrosti, Oko Suntala, Čuvar staze, u Hramu svom stoluje, Gospodar Unala, Svetlost zemlje u danima Atlantidide.
4. Gospodar, On koji je iz Kruga iznad nas, živi u telima kao jedan među ljudima.
5. Nije kao od zemlje rođen, iznad nas je On, Sunce Kruga, od čoveka napredniji.
6. Znaj, o čoveče, da Horlet Gospodar, nikada nije bio jedno sa decom čoveka.
7. Daleko u prošlosti kad je Atlantida još rasla u moći, pojavio se On noseći Ključ Mudrosti, otkrivajući put Svetlosti svima.
8. Otkrio je svim ljudima Stazu Znanja, Put Svetlosti što razlio se među ljude.
9. Upravljajući Tamom poveo je Duše ljudske da uzdignu se na Ravan najvišu gde Jedno će sa Svetlošću biti
10. U delove, On podelio je Kraljevstva.
11. Deset ih beše kojim vladaše sinovi čoveka.
12. U jednom još, On podiže Hram, podiže ga ali ne kao sinovi čoveka.
13. Iz Etera, kako je nazvao Tvar Svoju, kalupio je i oblikovao, moćima Jotolana, gradio je On oblike Umom Svojim.
14. Deo po deo stvorio je ostrvo, prostor do prostora rastao je u moći Njegovoj.
15. Crn, ali ne crn, već taman kao beskonačnost, duboko u srcu Njegovom, Suština Svetlosti je bila.
16. Ubrzo Hram postade Biće, izliven i oblikovan Rečju Pravednika, iz bezobličja u oblik prizvan.
17. A unutra ogromne Dvorane izgradio je ispunivši ih oblicima prizvanih iz Etera i mudrošću prizvanom umom Njegovim.
18. Bez oblika beše On u Hramu svom, a ipak oblikovan je po liku čoveka.
19. Boravi među njima ali jedan od njih nije, čudan i mnogo drugačiji od sinova čoveka beše On.
20. Izabrao je tada među ljudima Trojicu, Kapija da postanu Njegova.
21. Trojicu od Najvećih izabrao je, veza da mu budu sa Atlantidom.
22. Glasnici Oni bejahu što prenosiše savetovanje Njegovo, Kraljevima sinova čoveka.
23. Druge je doveo još i mudrosti ih naučio, učitelji da budu sinovima čoveka.
24. Na ostrvo Undal ih je doveo učitelji Svetlosti da budu sinovima čoveka.
25. Svaki od njih koji izabrani bejahu, učen je morao biti godina pet i deset.
26. Jer toliko je trebalo da Znanje stekne da Svetlost donese deci čoveka.
27. Stoga nastade Hram, prebivalište Gospodara čoveka.
28. Ja, Tot, večno sam tragao za mudrošću, pretražujući Tamu i pretražujući Svetlost.
29. Dugo sam u mladosti svojoj išao Stazom, tragajući uvek novo Znanje da steknem.
30. I nakon truda velikog jedan od Trojice, Svetlost mi je doneo.
31. Zapovesti Pravednika mi je doneo, dozivajući me iz Tame u Svetlost.
32. Pred Pravednika me je doveo, duboko u Hram pred Oganj veličanstveni.
33. Tamo na Tronu uzvišenom, ugledah Pravednika u Svetlost odevenog gde kao Vatra plamti.
34. Na kolena padoh pred Mudrošću veličanstvenom, i osetih Svetlost kako me u talasima obliva.
35. I čuh glas Pravednika gde govori: o Tamo, dođi u Svetlost.
36. Tragao si dugo za Stazom ka Svetlosti, a Duša svaka koja okove na zemlji otpusti svoje, ubrzo će biti stega Noći oslobođena.
37. Iz Tame si se uzdigao, i prišao bliže Svetlu odredišta svog.
38. Ovde ćeš boraviti kao jedan od sinova mojih, jer si oruđe Svetlosti onostrane i čuvar spisa sastavljenih mudrošću.
39. Spreman si da od tebe napravim šta je potrebno, Zaštitnika Mudrosti kroz doba Tame, što sručiće se brzo na decu čoveka.
40. Živi ovde i pij od Sve Mudrosti, i što je skriveno otkriće ti se i Tajne sve spoznaćeš.
41. Tada ja odgovorih Gospodaru Krugova govoreći: o Svetlosti, što se spusti na čoveka, podari mi Mudrost svoju da propovednik ljudima budem.
42. Ozari me Svetlošću svojom da i ja oslobođen budem.
43. Istupi Gospodar opet govoreći: godinu za godinom ćeš živeti kroz mudrost svoju.
44. I kada more Atlantidu talasima prekrije, držeći Svetlost, iako skriven u Tami, spreman biću da dođem kad god prizoveš Me.
45. Idi sada i nauči još uzvišeniju Mudrost.
46. Razvijaj se kroz Svetlost ka beskonačnoj ukupnosti Svega.
47. Dugo boravih u Hramu Pravednika, dok najzad ne postadoh Jedno sa Svetlošću.
48. Pratih Stazu ka Zvezdanim ravnima i pratih Stazu ka Svetlosti.
49. Duboko u srce Zemlje pratio sam Stazu, učeći Tajnu, kako gore tako i dole, učeći Stazu ka Dvoranama Amentija i Zakon učeći što uravnotežava svet.
50. Ka tajnim Odajama Zemlje prodirao sam mudrošću svojom, duboko kroz koru Zemlje, na Stazu vekovima skrivenu od sinova čovečijih.
51. Otkrivala se mudrost sve više ispred mene, dok ne dosegnuh Znanje novo, spoznah da sve je deo Svega, uzvišenog i od svega što poznajemo uzvišenijeg.
52. Tragao sam za srcem Večnosti kroz sve vekove.
53. Duboko i još dublje, sve više Tajni nalazio sam.
54. I sada, kad pogledam kroz vekove unazad, znam da Mudrost je bezgranična, kroz vekove uvek izrasatala veličanstvenija, Jedna sa Beskonačnim i od svega veličanstvenija.
55. Svetlost beše u Atlantidi drevnoj, a ipak i Tama, takođe, beše u svemu skrivena.
56. Padoše iz Svetlosti u Tamu, neki što izdigoše se visoko među ljudima.
57. Oholi postadoše zbog znanja svog, oholi behu među ljudima u gradovima svojim.
58. Duboko zađoše u zabranjeno, Kapiju što Dole vodi otvoriše.
59. Težili su da steknu Znanje još veće ali nastojeći da donesu ga gore iz sveta donjeg.
60. Onaj što silazi Dole mora ravnotežu imati, inače će vezan biti nedostatkom Svetlosti naše.
61. Otvoriše oni tada znanjem svojim staze zabranjene čoveku.
62. Ali u Hramu Njegovom Pravednik svevideći ležao je u Agvantiju svom, dok je kroz Atlantidu duša Njegova slobodno lutala.
63. Video je On Atlantidu kroz magiju njihovu, gde otvaranjem Kapije bi na Zemlju doneli patnju veliku.
64. Brzo polete Duša Njegova nazad u telo svoje, i gle, ustade iz Agvantija i prizva On Tri glasnika moćna, dajući im naredbe da razore svet.
65. Duboko ispod kore Zemlje ka Dvoranama Amentija, žurno se spusti Pravednik.
66. Prizvao je moći Sedam Gospodara i ravnotežu Zemlje poremetio.
67. Potonula je Atlantida pod talasima tamnim.
68. Razorena je Kapija što otvorena bejaše, prolaz što Dole vodi razoren je.
69. Sva ostrva bejahu uništena sem Unala, i deo ostrva sinova Njegovih.
70. Sačuvao ih da budu učitelji, Svetlost na stazi onih što dolaze, Svetlost za nižu decu čoveka.
71. Mene, Tota, pozva pred sebe On tada, dajući mi zapovesti za sve što učiniti moram, govoreći:
72. Uzmi, o Tote, svu mudrost svoju.
73. Uzmi sve spise svoje, i svu magiju svoju.
74. Idi i budi učitelj ljudima i čuvaj spise dok Svetlost izraste među ljudima opet.
75. Svetlost ćeš biti kroz sve vekove skrivena, sve dok je prosvetljeni čovek ne otkrije.
76. Moć nad Zemljom celom dajemo ti Mi, i slobodan si da je daš ili uzmeš.
77. Okupi sada sinove Atlantide, uzmi ih i odletite ka ljudima kamenih pećina, ka zemlji dece Kema letite.
78. Tada okupih ja sinove Atlantide i u barku preneh sve spise moje i zapise o potopljenoj Atlantidi preneh.
79. Skupih sve moći moje, i mnoga oruđa magije moćne.
80. Gore podignusmo se na krilima jutra, visoko se izdignusmo iznad Hrama, napuštajući Trojicu i Pravednika duboko u Dvoranama ispod Hrama, zatvarajući prolaz ka Gospodarima Krugova.
81. Ipak, onome koji Znanje poseduje Staza ka Amentiju uvek će otvorena biti.
82. Leteli smo brzo na krilima jutra, leteli ka zemlji dece Kema.
83. Osvojio sam ih moćima svojim i vladao nad njima.
84. Izdigao sam ka Svetlosti decu Kema.
85. Duboko pod stenama, zakopah barku svoju, čekajući vreme kad čovek zaživi oslobođen.
86. Nad barkom, podigao sam znak vremenu u obliku lava.
87. Duboko ispod spomenika tog još počiva barka moja, čekajući vreme kad potreba se ukaže da opet se podigne.
88. Znaj, o čoveče, u budućnosti dalekoj, osvajači će doći iz onostranih dubina, zato probudi se, ti koji imaš Mudrost.
89. Podigni barku moju i pokori ih s lakoćom.
90. Duboko ispod spomenika leži Moja Tajna.
91. Traži je i nađi u piramidi što izgradih.
92. Svaki je Kameni Ključ drugačiji, svaki je Kapija što vodi u Život.
93. Prati Ključ što ostavih za sobom.
94. Pronađi ga i Kapije Života biće tvoje.
95. Pronađi ga u piramidi mojoj, duboko u hodniku završava se zidom.
96. Iskoristi Ključ Sedmorice i otvoriće se staza strmoglavo pred tobom.
97. Dao sam ti sada mudrost moju i Stazu moju dadoh ti.
98. Prati Stazu i otkrićeš Tajne moje, jer ti pokazah kako.

Ploča Šesta

O Ključu Magije

1. O Ključu Magije slušaj, o čoveče, počuj Znanje zaboravljenih Moći.
2. Davno, u danima čoveka prvobitnog, rat je započet između Tame i Svetla.
3. Beše tada čovek kao i sad, ispunjen oboma i Tamom i Svetlošću, i dok je jednima gospodarila Tama, drugima je Svetlost ispunjavala dušu.
4. Stara je to bitka, znaj, večna borba Tame i Svetlosti.
5. Nemilosrdno se bore kroz vekove, koristeći čudne Moći čoveku nepoznate.
6. Posvećenici tamo behu Tamom ispunjeni, boreći se protiv Svetlosti neprestalno, ali i drugi tu su, ispunjeni Svetlošću, što pokoriše Tamu noći zauvek.
7. Gde god bio, kroz sve ravni i vremena sva, sigurno ćeš saznati za bitku sa Tamom.
8. Veoma davno, Sunca Jutra spuštajući se otkriše svet ispunjen Tamom, i tada u prošlosti toj započe borba, prastara Bitka Tame i Svetlosti.
9. Mnogi tokom vremena bejahu toliko Tamom ispunjeni, da jedva primetna beše Svetlost u noći.
10. Bejahu među njima Gospodari Tame sa težnjom da sve ispune Tamom svojom i u noć svoju da privuku mnoge.
11. Nemilosrdno im se suprotstaviše Gospodari Svetlosti, nemilosrdno se boriše Oni iz Tame noći s namerom da uvek okove stegnu, lance što čoveka za Tamu noći vezuju.
12. Mračnu Magiju koristili su uvek, među ljude donetu od Sila Tame, Magiju što prekriva dušu čoveka pokrovom Tame.
13. Okupljeni zajedno kao u redu, Braća Tame, kroz vekove su protivnici dece čoveka.
14. Hodaju oni skriveni i nevidljivi, otkrivaju se, ali ih sinovi čoveka još otktiti ne mogu
15. Oduvek su hodali i radili u Tami, skrivajući se od Svetlosti u noćnoj tmini.
16. Tiho i tajno svoju moć koriste, da porobe i vežu dušu čoveka.
17. Nevidljivi dođu i nevidljivi odu.
18. Čovek u ne znanju svom piriziva ih iz Dubina.
19. Mračan je put kojim Braća Tame idu, mračan ne od noći već od Tame.
20. Hodaju po Zemlji, i kroz ljudske snove hodaju.
21. Moć su stekli od Tame što ih okružuje da prizovu druge žitelje izvan ravni svoje, obredima mračnim i od čoveka još ne viđenim.
22. Um čovekov dosežu Braća Tame zatvarajući oko njega Veo svoje Noći.
23. Kroz život je duša ta u ropstvu, ograničena Pokrovom Noći.
24. Moćni su Oni u zabranjenom znanju, zabranjenom jer je s Tamom Jedno.
25. Slušaj, o stari čoveče i počuj upozorenje moje: oslobodi se okova Noći i ne predaj dušu svoju Braći Tame.
26. Drži lice svoje uvek okrenuto ka Svetlosti jer ne znaš, o čoveče, da čemer tvoj, dolazi jedino kroz Veo Noći.
27. Čoveče, obrati pažnju na upozorenje moje, teži uvek uzvišenom, i dušu svoju ka Svetlosti okreni.
28. Braća Tame tragaju za braćom svojom, za onima koji su išli stazom Svetlosti, jer dobro znaju da oni koji su išli ka Suncu daleko, na stazi svojoj ka Svetlosti imaju veliku moć i još veću da okuju Tamom decu Svetlosti.
29. Slušaj, o čoveče, onoga što ti dolazi, ali odmeri dobro da li su reči njegove od Svetlosti, jer mnogo je onih što u Tami Najsjajnijoj hodaju a ipak nisu deca Svetlosti.
30. Lako je pratiti Stazu njihovu, Stazu kojom oni vode zaista je lako je pratiti.
31. Ali ipak, o čoveče, pažljivo slušaj opomenu moju: Svetlost dolazi samo onom koji joj teži.
32. Težak je put što vodi ka Mudrosti, težak je put što vodi ka Svetlu.
33. Mnogo ćeš naći kamenja na putu tvom i mnogo je planina za penjanje ka Svetlosti.
34. Ipak znaj, o čoveče, da onaj što savlada je, oslobođen biće Staze Svetlosti, jer znaj, o čoveče, na Kraju Svetlost mora da pobedi i Tama i Noć biće prognani od Svetla.
35. Slušaj, o čoveče, i obrati pažnju na mudrost ovu, kako Tama tako i Svetlost.
36. Kada Tama prognana bude i svi Velovi razderani, iz Tame će Svetlost bljesnuti.
37. Kao što postoje među ljudima Braća Tame, tako postoje i Braća Svetlosti.
38. Protivnici su Oni Braći Tame, u težnji da oslobode čoveka od Tame..
39. Sile imaju Oni snažne i moćne jer poznaju Zakon kojem se i planete pokoravaju.
40. Uvek rade u ravnoteži i redu, oslobađajući dušu čoveka od okova Tame.
41. Tajno i skriveno hodaju Oni takođe, ne poznati deci čoveka.
42. Uvek su se borili Oni protiv Braće Tame, pokoravali su i pokoravaju vreme bez kraja.
43. Pa ipak, uvek će Svetlost na kraju biti Gospodar, terajući daleko Tamu noći.
44. čoveče, znaj i ovo: zauvek pored tebe hodaju Deca Svetlosti.
45. Gospodari su Oni Moći Sunca, uvek nevidljivi a ipak čuvari su čoveka.
46. Otvorena svima jeste staza njihova, otvorena onom koji će hodati ka Svetlosti.
47. Oslobođeni su Oni od Mračnog Amentija, oslobođeni Dvorana gde Životom gospodare Vrhovni.
48. Sunca su Oni i Gospodari jutra, Deca Svetlosti što sjaje među ljudima.
49. Kao ljudi su Oni, ali ipak drugačiji, nikada odvojeni ne behu u prošlosti.
50. Jedno su bili u Jedinstvu večnom, kroz sav prostor od početka vremena.
51. Uzvišenost su dostigli u Jedinstvu sa Svejednim
52. Uzdigli su se iz prvobitnog svemira, obilkovanog i neoblikovanog.
53. Predali su Tajne čoveku, da ga čuvaju i štite od sveg zla.
54. Onaj koji bi išao stazom Gospodara, osloboditi se mora od okova Tame.
55. Pokoriti mora neoblikovano i bezoblično, i opsenu straha takođe.
56. Znanje on mora steći o svim Tajnama, idući stazom što vodi kroz Tamu, ali uvek pred sobom mora imati Svetlo cilja svog.
57. Prepreke ogromne će sresti na stazi, još i više što je bliži Svetlosti Sunca.
58. Znaj, o čoveče, Sunce je znak Svetlosti što sja na kraju puta.
59. Dajem ti Tajne sada da upoznaš Moć Tame, upoznaj i pokori strah od Noći.
60. Samo znajem pokoriti možeš, i jedino znanjem možeš Svetlost dobiti.
61. Dajem ti Znanje sada, Gospodarima znano, Znanje što pokorava sve strahove mračne.
62. Iskoristi ovou mudrost što dajem ti. i Gospodar ćeš biti Braći Tame.
63. Kada obuzme te osećaj što privlači te bliže Kapiji Tame, preispitaj srce svoje i pronađi odgovor da li osećaj što obuzima te dolazi iznutra?
64. Ako Tamu nađes u mislima svojim, proteraj je odmah iz uma svog.
65. Pošalji kroz telo talase treperave, neravnomerne prvo pa pravilne po tom ponavljajući ih s vremena na vreme dok ne oslobodiš se.
66. Pokreni Talase Sile u Središtu Mozga i usmeri ih od glave do pete svoje.
67. Ali ukoliko vidiš da srce nije ti pomračeno, budi siguran da sila je usmerena ka tebi.
68. Samo Znanjem možeš da je savladaš i kroz Mudrost jedino možes da se nadaš oslobođenju.
69. Znanje donosi Mudrost, a Mudrost je Moć.
70. Dosegni Mudrost i imaćeš Moć nad svim.
71. Najpre pronađi mesto Tamom ograničeno.
72. Postavi krug oko sebe i uspravno stani u sredinu kruga.
73. Iskoristi obrazac ovaj i oslobođen bićeš: podigni ruke ka Svemiru mračnom iznad sebe, zatvori oči svoje i privlači Svetlost.
74. Prizovi Duha Svetlosti iz Beskonačnog rečima ovim i bićeš slobodan:

ISPUNI MI TELO, O DUŠE SVETLOSTI,
ISPUNI MI TELO DUHOM SVETLOSTI.
DOĐI IZ CVETA ŠTO SJA KROZ TAMU.
DOĐI IZ DVORANA KOJIM SEDAM GOSPODARA VLADA.
NAZIVAM IH IMENOM SEDMORICU:
TRI, ČETIRI, PET
I ŠEST, SEDAM, OSAM, DEVET.
NJIHOVIM IMENIMA ZOVEM IH DA POMOGNU MI,
OSLOBODE ME I IZBAVE OD TAME NOĆI:
UNTANAS, KVERTAS, ČETAL,
I GOJANA, HVERTAL, SEMVETA, ARDAL.
NJIHOVIM IMENIMA PREKLINJEM TE,
OSLOBODI ME TAME,
I SVETLOŠĆU ISPUNI.

75. Znaj, o čoveče, kad uradš ovo, oslobodićeš se okova što vezuju te, odbacujući ropstvo Braći Tame.
76. Ne vidis li da Imena imaju Moć da oslobode titrajima okove što koče?
77. Iskoristi ih po potrebi da oslobodiš brata svoga, da i on, takođe, može iz Tame se izdignuti.
78. Ti, o čoveče, si pomagač brata svoga, ne dozvoli da leži u okovima Tame.
79. Dajem ti sada Magiju svoju, uzmi je i živi na stazi Svetlosti.
80. Kad je Svetlost u tebi i Život je u tebi.
81. Sunce možes biti u Krugu uzvišenom.

Ploča Sedma

O Sedam Gospodara

1. O Sedam Gospodara slušaj, o čoveče, poslušaj glas moj, otvori um svoj i pij mudrost moju.
2. Tamna je staza Života kojom hodaš, i zamke mnogobrojne leže na putu tvom.
3. Tragaj uvek za uzvišenijom Mudrošću, dosegni je i Svetlost će biti na putu tvom.
4. Otvori Dušu svoju, o čoveče, ka onom što je Gore i pusti da ulije se i bude kao jedno sa Dušom tvojom.
5. Svetlost je večna, a Tama protiče pored, zato tragaj uvek, o čoveče, za Svetlošću.
6. Znaj da uvek dok Svetlost ti ispunjava biće, Tama će za tebe iščeznuti ubrzo.
7. Otvori Dušu svoju Braći Svetlosti, dozvoli im da uđu i ispune te Svetlom.
8. Podigni oči svoje ka Svetlosti Svemira i drži lice svoje uvek ka odredištu.
9. Jedino sticanjem Svetlosti sve Mudrosti, jedno si sa Krajnjim Odredištem.
10. Teži uvek Jedinstvu Večnom i Svetlosti u Jednom.
11. Slušaj, o čoveče, poslušaj glas moj pevajući pesmu Svetlosti i Života.
12. Svuda u Svemiru Svetlost je nadmoćna, jer svojim plamenim barjacima okružuje Sve.
13. Tragaj zauvek kroz veo Tame, i negde ćeš zasigurno Svetlost naći.
14. Skrivena i pokopana, izgubljena znanju čovekovom, duboko u Konačnosti Beskonačnost postoji.
15. Izgubljen, ali postojan, razliva se kroz sve stvari i u Svemu živi Beskonačni Um.
16. U celom Svemiru samo Jedna Mudrost postoji, kroz privid određena Jedna u Jednom jeste.
17. Sve što postoji iz Svetlosti potiče, a Svetlost potiče iz Svega.
18. Sve stvoreno zasnovano je na Poretku jer Zakon vlada prostorom gde Beskonačnost boravi.
19. Iz ravnoteže veličanstveni Krugovi vremena proističu, i kreću se u harmoniji ka Beskonačnom.
20. Znaj, o čoveče, daleko u Beskraju, Beskonačnost će i sama kroz preobražaj proći.
21. Čuj i poslušaj Glas Mudrosti: znaj da Sve je od Svega zauvek.
22. Znaj da kroz vreme možeš stremiti mudrosti i naći još više svetlosti na putu.
23. Znaj da kroz vreme možeš Mudrosti stremiti i naći uvek više Svetlosti na Stazi.
24. I shvatićeš da uvek odstupa cilj tvoj, uzmičući pred tobom iz dana u dan.
25. Pre mnogo vremena, u Dvoranama Amenti, Ja, Tot, stajao sam pred Gospodarima Krugova.
26. Moćni su Oni u izrazima Snage svoje, moćni u Mudrosti još neotkrivenoj.
27. Prvi put pred Njih doveo me Pravednik da bih ubuduće oslobođen bio od prisustva Njihovog, i slobodan da pristupim Tajnom Veću Njihovom po volji svojoj.
28. Često se spustah dole mračnom stazom ka Dvorani gde Svetlost večno plamti.
29. Naučih ja od Gospodara Krugova, Mudrost donetu iz Krugova iznad.
30. Objavljuju se Oni u Krugu ovom kao vodiči čoveka ka spoznaji Svega.
31. Sedam ih je, snažnih u Moći, što kroz mene govore reči ove čoveku.
32. Stajao sam pred Njima u vremenima često, i slušao reči što bez zvuka dolaze.
33. Jednom rekoše Oni meni: o čoveče, želiš li steći Mudrost, ti tragaj za njom u Srcu Plamena.
34. Želiš li steći Znanje o Moći, ti ga traži u Srcu Plamena.
35. Želiš li biti jedno sa Srcem Plamena, ti onda tragaj unutar Skrivenog Plamena svog.
36. Mnogo puta Oni govoriše meni, podučavajući me Mudrosti ne od Sveta, već Mudrosti Onostranoj, pokazujući mi uvek nove Staze ka Svetlosti.
37. Dadoše mi Znanje o Delanju, i podučiše o Zakonu koji je Poredak Svega.
38. Obratiše mi se ponovo, Sedmorica, govoreći: daleko izvan vremena smo došli, o čoveče, i prešli iz Onostrane Beskonačnosti iz mesta Večnog ishodišta.
39. U vreme kad ti i sva braća tvoja bejaste bez oblika, Mi oblikovani bejasmo iz Poretka Svega
40. Nismo kao ljudi, a ipak jednom i Mi, takođe, bejasmo poput čoveka.
41. Iz Velike Praznine bejasmo Mi oblikovani kroz Poredak po Zakonu.
42. Jer znaj da ono što je oblikovano zapravo je bezoblično, oblik ima samo u očima tvojim.
43. I opet, obratiše mi se Sedmorica, govoreći: Sine Svetlosti, o Tote, jesi li spreman da uzdigneš se Stazom Svetlosti dok na kraju Svi ne postanu Jedno.
44. Kroz Poredak naš Mi smo oblikovani: Tri, Četiri, Pet, Šest, Sedam, Osam i Devet.
45. Znaj da ovo su Brojevi Krugova sa kojih se ka čoveku spustismo.
46. Svaki od Nas ovde dužnost ima koju ispuniti mora i svaki ovde ima Silu što kontroliše
47. Iako smo Jedno sa Dušom Kruga i Mi, takođe, tragamo za Ciljem.
48. Daleko iznad čovekovog razumevanja, Beskonačnost se širi u Uzvišenost od Svega veću.
49. U vremenu koje još nije vreme, svi ćemo Jedno postati sa Uzvišenošću većom od Svega.
50. Vreme i Prostor kreću se u Krugovima, spoznaj Zakon Njihov i ti ćeš, takođe, biti slobodan.
51. Slobodan ćeš biti da se krećeš kroz Krugove prolazeći kraj Čuvara što ispred Kapija borave.
52. Tada stade pred mene On, Devet govoreći: Eonima i Eonima sam postojao, ne poznajući Život i ne okusivši Smrt.
53. Jer znaj, o čoveče, da u budućnosti dalekoj, Život i Smrt će Jedno biti sa Svim.
54. Svaka je usavršena uravnoteženjem druge da ni jedna postojati neće u Jedinstvu Svega.
55. U čoveku vremena ovog, životna je Sila mahnita, ali Život u svom uzrastanju postaje Jedno sa Svim.
56. Ovde se Ja objavljujem u vremenu tvojem, ali ipak sam i u budućnosti tvojoj.
57. Za mene vreme ne postoji, vreme ne postoji u Svetu mojem, jer smo Mi bezoblični.
58. Mi Život nemamo, ali imamo postojanje, ispunjenije, veličanstvenije i slobodnije od tvojega.
59. Čovek je plamen vezan za planinu, međutim, u Krugu svom Mi ćemo večno slobodni biti.
60. Znaj, o čoveče, kad uznapreduješ ka Krugu što produžava se iznad, sam Život preći će u Tamu i samo suština Duše će ostati.
61. Tada ispred mene stade Gospodar Osam govoreći: sve što znaš samo je deo Malog.
62. Još uvek ni dotakao nisi Veliko.
63. Daleko u Svemir gde Svetlost savršena obstoji, ja sam Svetlost dostigao.
64. Oblikovan takođe bejah, ali ne poput tebe.
65. U Svetlosno Telo bejah oblikovan iz oblika bezobličnog.
66. Ne poznajem Život i ne poznajem Smrt, a ipak sam gospodar svega što postoji.
67. Nastoj da pronađeš Stazu što kroz prepreke vodi. i putem što ka Svetlost vodi koračaj.
68. Opet ispred mene Devet stade govoreći: pronađi Stazu ka Onostranom.
69. Nije nemoguće svest izdići iznad, jer kad Dva postane Jedan i Jedan postane Sve, znaj da prepreke su nestale, i da si se staze oslobodio.
70. Izrasti iz obličja u bezobličje i oslobodićeš se Staze.
71. I tako, kroz vekove slušah, spoznavajući Stazu ka Svemu.
72. Sada upirem misli svoje ka Svetvari, slušaj i čuj kad prizivam:

SVETLOSTI SVEPROŽIMAJUĆA,
KOJA SI JEDNO U SVEMU
I SVE U JEDNOM,
TECI KA MENI TOKOVIMA SVOJIM
I OBUZMI ME DA I JA OSLOBOĐEN BUDEM.
UČINI DA JEDNO SA SVEDUŠOM BUDEM,
BLISTAJUĆI IZ CRNILA NOĆI.
OSLOBODI ME PROSTORA I VREMENA,
OSLOBODI OD POKROVA NOĆI.
JA, DETE SVETLOSTI, ZAPOVEDAM:
SLOBODAN OD TAME DA BUDEM.
BEZOBLIČAN SAM SVETLOSNOJ DUŠI,
BEZOBLIČAN A IPAK SVETLOŠĆU BLISTAM.
ZNAM DA OKOVI TAME
SE RAZBITI MORAJU I PASTI PRED SVETLOM.

73. Predajem sada Mudrost ovu: slobodan možeš biti, o čoveče, životom u Svetlosti i Sjaju.
74. Ne okreći lice svoje od Svetlosti jer duša tvoja boravi u Kraljevstvu Svetlosti.
75. Ti si dete Svetlosti, o čoveče!
76. Okreni misli svoje unutra a ne izvan i pronađi Svetleću Dušu unutar sebe.
77. Znaj da si Gospodar jer sve iz unutrašnjeg potiče.
78. Uzdigni se u Kraljevstvo Svetlosti i drži misli svoje u Svetlosti.
79. Znaj da jedno si sa Svemirom, Plamen i Dete Svetlosti.
80. Slušaj opomenu moju: ne dozvoli da misli ti se okrenu i znaj da Svetlost teče kroz telo tvoje zauvek.
81. Ne okreći se ka Braći Tame koji iz Crnog Bratstva potiču.
82. Drži pogled svoj uzdignuto uvek, i dušu svoju sa Svetlošću u skladu.
83. Uzmi Mudrost ovu sada i pažljivo slušaj, slušaj Glas moj i poslušaj ga.
84. Sledi Stazu ka Svetlosti, i bićeš Jedno sa Stazom.

Ploča Osma

Ključ Tajni

1. Ključ Tajni, o čoveče, Znanje moje tebi dadoh i Svetlost ti dadoh.
2. Slušaj sada i primi Mudrost moju donetu iz Gornjih ravni i Onostranog.
3. Nisam kao čovek jer oslobođen postadoh od Ravni i Obzora.
4. U svakoj ja uzimam telo novo, u svakom ja promenim oblik svoj.
5. I sada znam da bezoblično je sve što oblik ima.
6. Veličanstvena je Mudrost Sedmorice jer su Moćni Oni iz Onostranog.
7. Objavljuju se Oni kroz Moći svoje, ispunjeni Silom Onostranom.
8. Slušaj ove reči Mudrosti, slušaj i neka budu tvoje.
9. Nađi bezobličje u njima, jer Tajna je ništa drugo do Znanje skriveno.
10. Spoznaj i otkrićeš.
11. Pronađi Mudrost duboko zakopanu i budi gospodar Tame i Svetlosti.
12. Duboke su Tajne oko tebe, Tajne skrivene od Davnina.
13. Traži kroz Ključeve Mudrosti moje, i zasigurno ćeš Stazu naći.
14. Kapija ka Moći jeste Tajna, ali onaj ko traži, on će je i privući.
15. Gledaj ka Svetlosti, o moj brate, otvori se i primićeš.
16. Požuri kroz dolinu Tame i nadvladaj onog što u Noći boravi.
17. Drži pogled svoj uvek ka Ravni Svetlosti, i Jedno ćeš sa Svetlošću biti.
18. Čovek je u toku preobražaja u oblike koji nisu sa sveta ovoga.
19. Raste čovek vremenom u bezobličje, kroz ravni Krugova gornjih.
20. Znaj, da bez oblika moraš biti pre no što se sa Svetlošću sjediniš.
21. Slušaj, o čoveče, Glas moj, o Stazama ka Svetlu što govori, pokazujući Stazu Znanja kad Jedno sa Svetlošću budeš.
22. Trgaj za Tajnama u Srcu Zemlje.
23. Spoznaj Zakon što postoji, zvezde što drži u ravnoteži njihovoj Silom iz magle praiskonske.
24. Traži plamen Zemaljskog Života i kupaj se u izobilju plamena njenog.
25. Sledi Trostranu Stazu dok i ti, takođe, plamen ne postaneš.
26. Obraćaj se rečima bez glasa onima što dole borave.
27. Uđi u Hram Plave Svetlosti i u Vatri Sveživota se kupaj.
28. Znaj, o čoveče, da si složen, biće Zemlje i Vatre.
29. Pusti plamen svoj da izbija u blistavom sjaju.
30. Budi jedino Vatra.
31. Mudrost je skrivena u Tami.
32. Kada zablistaš plamenom Duše, nađi Mudrost i u Svetlosti se preporodi, u Sunce Svetlosti bez oblika.
33. Tragaj uvek za Mudrošću većom, u Srcu Plamena je nađi i znaj da jedino težnjom će Svetlost Um obliti.
34. Ne zborih li mudro sada?
35. Čuj Glas moj i poslušaj: razderi Pokrove Tame i Svetlost baci na Stazu.
36. Govorim Ja o Atlantidi Drevnoj, govorim o danima Kraljevstva Senki, govorim o dolasku Dece Senki.
37. Iz Dubine bejahu prizvani mudrošću čoveka zemlje, prizvani s namerom sticanja Moći ogromne.
38. Davno u prošlosti pre postanja Atlantide, ljudi bejahu oni što u tami borave, koristeći crnu magiju prizivali su bića iz Dubina ispod nas.
39. Uzdigoše se Oni u svet ovaj trepereći drugačije, i bejahu bezoblični i nevidljivi za decu čoveka zemlje.
40. Jedino su kroz krv mogli postojanje da oblikuju, kroz čoveka su jedino mogli da u svetu žive.
41. Pokoriše ih Gospodari u vekovima prošlim i proteraše Dole u mesto odakle su i došli.
42. Ali beše i onih što ostaše, skriveni u prostranstvima i ravnima čoveku nepoznatim.
43. Živeli su na Atlantidi kao senke, ali su se kroz vreme među ljudima pojavljivali.
44. Znaj, kad god je krv bila Njima žrtvovana, dolazili bi da među ljudima borave.
45. Kao ljudi su Oni među nama, ali samo na oko poput čoveka.
46. Zmijske glave imaju kada se čini uklone, a pokazuju se čoveku kao čovek među ljudima.
47. Raširiše se Oni u Savete, uzimajući oblike poput čovekovog.
48. Ubijajući veštinama svojim vladare kraljevstva, uzimaju oblike njihove da ljudima vladaju.
49. Jedino se magijom mogu otkriti i jedino se zvonjavom mogu lica njihova videti.
50. Nastojali su da iz Kraljevstva senki Oni unište čoveka i umesto njega vladaju.
51. Ali znaj, Gospodari behu moćni u Magiji, sposobni da podignu Pokrov sa lica Zmije, sposobni da je bace nazad u obitavalište njeno.
52. Dođoše Oni čoveku i Tajnu mu otkriše, Reč koju samo čovek izgovoriti može.
53. Brzo Oni podigoše sa zmije Veo pa je izbaciše iz prebivališta čovekovih.
54. Pa ipak oprezan budi jer zmija još živa je u prostoru i vremenu otvorenom za svet.
55. Nevidljivi Oni pored tebe hodaju u mestima gde obredi se vrše.
56. I ponovo će kako vreme prolazi Oni izgled čoveka uzeti.
57. Gospodar koji zna Belu ili Crnu Magiju prizvati ih može, ali jedino Beli Gospodar kontrolisati može i vezati ih dok su u telu.
58. Ne tragaj za Kraljevstvom Senki, jer zlo će se sigurno pojaviti, i zaista, jedino će Gospodar Svetlosti Senku straha pokoriti.
59. Znaj, o brate moj, strah je prepreka ogromna.
60. Budi gospodar svega kroz Svetlost i Senka će ubrzo nestati.
61. Slušaj i pazi na Mudrost moju, jer glas Svetlosti je jasan:
62. ne tragaj za dolinom Senki, i Svetlost će se jedino pojaviti.
63. Slušaj, o čoveče, dubinu Mudrosti moje, jer o Znanju skrivenom od čoveka govorim.
64. Daleko sam bio na putovanju mojem kroz Beskraj, čak i do kraja prostranstava Kruga ovog.
65. I gle, spazih Lovce kao Prepreke, gde leže čekujući onog što će kraj njih proći.
66. Tamo gde vreme ne postoji, jedva osetih Čuvare Krugova.
67. U uglovima Oni jedino rastu, ali oslobođeni od zakrivljenih ravni nisu.
68. Čudni i užasni su Lovci, svesnost progone do granica prostranstva.
69. Ne pomišljaj da pobegneš ulaskom u telo svoje, jer progone Oni Dušu kroz Uglove brzo.
70. Jedino krug će ti pružiti zaštitu, sigurnu od kandži njih što u Uglovima borave.
71. Jednom davno približih se velikoj Prepreci, i videh u prostranstvima gde vreme ne postoji, bezoblične oblike Lovaca.
72. Skrivajući se u središtu Onostranog našao sam ih i Oni, osetivši me iz daleka, digoše se i ispustiše snažan zvonki krik koji odjeknu kroz Krugove iznad, i jurnuše kroz prostranstvo ka duši mojoj.
73. Bežao sam pred Njima brzo, nazad iz nezamislivog ishodišta vremena.
74. Ali su me i dalje progonili, lutajući čudnim uglovima čoveku nepoznatim.
75. I znaj, u sivim prostranstvima Beskrajnog ishodišta našao sam Lovce kako vrebaju Dušu koja pokuša ka Onostranom da ide.
76. Bežao sam kroz Krugove nazad u telo svoje i brzo za mnom Oni su gonili.
77. Zaista me proždirači progoniše, vrebajući u Uglovima da prožderu Dušu moju.
78. Znaj, o čoveče, Duša koja drzne se na Prepreku može zarobljena biti od strane Lovaca iz Onostranog, zarobljena do kraja doba ovog i ostavljena tamo dok svesnost napusta telo.
79. Ušao sam u telo svoje i stvorio krug koji uglove ne poznaje, i stvorio oblik koji oblikovan beše po obličju mom.
80. Napravio sam telo svoje u krugu te izgubih progonitelje u vrtlogu vremena.
81. Ali čak i sada, kad oslobođen sam od tela svog, oprezan uvek moram biti, da u uglove ne zalazim, a inače se duša moja nikada osloboditi neće.
82. Znaj, o čoveče, Lovci se kreću jedino kroz uglove, a nikad kroz lukove prostora.
83. Jedino kretanjem kroz lukove možeš im uteći, jer u uglovima Oni goniće te.
84. Čoveče, slušaj pažljivo upozorenje moje: ne pokušavaj silom Kapiju ka Onostranom da otvoriš.
85. Malo ih je tamo koji su uspeli Prepreke da zaobiđu ka Svetlu veličanstvenom što u Onostranom sja.
86. Jer znaj, žitelji Onostranog uvek tragaju za Dušama takvim da drže ih u ropstvu svom.
87. Slušaj, o čoveče, i obrati pažnju na moje upozorenje: gledaj da ne ideš kroz uglove već kroz lukove.
88. I ako si na tren slobodan od tela svog i začuješ zvuk poput psećeg laveža kako odjekuje jasno i odzvanja kroz biće tvoje, beži nazad u telo svoje kroz krugove, i ne prodiri u središte magle ispred.
89. Kad uđeš u oblik u kome si boravio, upotrebi krst i krug sjedinjene.
90. Otvori usta svoja i Glasom svojim izgovori Reč i slobodan ćeš biti.
91. Jedino onaj koji kroz Svetlost potpunost ima može se nadati da prođe pored Čuvara Staze.
92. I tada se mora kretati kroz čudnovate lukove i uglove koji su oblikovani u pravcima čoveku nepoznatim.
93. Slušaj, o čoveče, i obrati pažnju na upozorenje moje: ne pokušavaj da prođeš pored Čuvara na Stazi, već radije teži dostizanju svog sopstvenog Svetla i učini sebe spremnim za prelazak Staze.
94. Svetlost je tvoj konačni cilj, o moj brate, i uvek tragaj i otkrivaj Svetlost na stazi.

Ploča Deveta

O Ključu slobode od Prostora

1. O Ključu slobode od Prostora slušaj, o čoveče, Glas moj što govori o Mudrosti i Svetlosti u vremenu tvom, i govori kako Tamu da proteraš, i kako da Svetlošću obasjaš život svoj.
2. Traži, o čoveče, veličanstvenu Stazu što vodi ka Večnom Životu, kao Sunce.
3. Istrgni se iz Pokrova Tame, težeći da Svetlost u svetu postaneš.
4. Načini od sebe Pehar Svetlosti, da primi Sunce Sveta ovog.
5. Podigni oči svoje ka Nebu, ka Svetlosti upri pogled svoj
6. Govori Rečima Pravednika, pesmu što priziva Svetlost, pevaj pesmu Slobode, pevaj pesmu Duše.
7. Poj visoke glase kojima ćeš biti Jedno sa Svim.
8. Stopi se ceo sa Svemirom, i izrasti u Jedno sa Svetlošću.
9. Budi provodnik Poretka, Staza Zakona Svetu.
10. Tvoja je Svetlost, o čoveče, veličanstvena Svetlost što isijajava kroz senku mesa.
11. Oslobođen se moraš izdići iz Tame pre no što Jedno sa Svetlošću postaneš.
12. Senke Tame te okružuju i život je tvoj kao bujica.
13. Ali znaj, o čoveče, izdići se moraš i neka telo tvoje nadalje ide daleko na Ravni koje okružuju te a istovremeno su Jedno sa tobom.
14. Pogledaj sve oko sebe, o čoveče, gledaj odraz svetlosti svoje, jer, čak i u Tami oko tebe Svetlost tvoja izliva se kroz Pokrov.
15. Tragaj za mudrošću uvek i ne dozvoli telu da izneveri te.
16. Istraj na valovitoj Stazi Svetlosti, i kloni se mračnoga puta, jer znaj, Mudrost je trajna.
17. Živi Ona od početka Sveduše, stvarajući sklad po Zakonu što na Stazi postoji.
18. Slušaj, o čoveče, pouke Mudrosti, počuj glas što govori o vremenima prošlim.
19. Da, otkri ću ti Znanje zaboravljeno, Mudrost skrivenu u vremenima prošlim, izgubljenu u središtu Tame što okružuje me.
20. Znaj čoveče, ti si poslednji od svega stvorenog.
21. Jedino znanje o ovome je zaboravljeno, izgubljeno kad je čovek u okove bačen, okovan i vezan lancima Tame.
22. Davno, u dalekoj prošlosti, Ja odbacio sam telo svoje i lutao slobodan kroz nepregledna prostranstva Etera, okružujući uglove što čoveka drže okovanog.
23. Znaj, o čoveče, ti si samo Duh.
24. Telo je ništa.
25. Duša je Sve.
26. Ne dozvoli da telo ti okov bude, zato, odbaci Tamu i ka Svetlu hodaj.
27. Odbaci telo svoje, o čoveče, i budi slobodan.
28. Istinska Svetlost budi i Jedno sa Svetlošću.
29. Kad oslobodiš se okova Tame i zakoračiš u Svemir poput blistavog Sunca, znaćeš tada da prostor nije bezgraničan već zaista ograničen uglovima i lukovima.
30. Znaj, o čoveče, da sve što postoji samo je izraz većih stvari koje tek predstoje.
31. Tvar je tečna i kao potok teče, neprestano se menjajući iz jedne stvari u drugu.
32. Kroz sve vekove Znanje je postojalo: nikada se menjalo nije, iako je u Tami pokopano, niti je ikada izgubljeno, iako je od čoveka zaboravljeno.
33. Znaj da s kraja na kraj Svemira u kojem boraviš mnogo je drugih svetova velikih poput tvog, isprepletani su kroz srce Tvari, kakvu znaš a ipak su odvojeni u prostoru svom.
34. Jednom, u vremenu davno zaboravljenom, Ja Tot, otvorio sam Kapiju, prodreo u druga prostranstva i učio o Tajnama skrivenim.
35. Duboko u biti Tvari mnoge su Tajne skrivene.
36. Devet ih je povezanih obzora i Devet je Krugova Svemira.
37. Devet je širenja svesti i Devet je svetova unutar svetova.
38. Da, Devet je Gospodara Krugova što dođoše od gore i dole.
39. Svemir je ispunjen Skrivenima, jer prostor je podeljen vremenom.
40. Tragaj za Ključem prostora i vremena i otvorićeš Kapiju.
41. Znaj da kroz ukupanost prostora i vremena svest zaista postoji, iako je od naše spoznaje skrivena, zaista još uvek večno postoji.
42. Ključ ka svetovima jedino samospoznajom unutar sebe možeš pronaći, jer čovek je Kapija Tajni i Ključ koji je Jedno sa Jednim.
43. Unutar kruga tragaj uz pomoć Reči koju ću ti dati.
44. Otvori Kapiju unutar sebe, i zaista, ti ćeš takođe živeti.
45. Čoveče ti misliš da živiš, ali znaj da je to život smrtnika, jer sigurno dok vezan si za telo svoje, za tebe život ne postoji.
46. Jedino Duša oslobođena prostora ima život koji je zaista život.
47. Sve ostalo je samo okov, stega koje se moraš osloboditi.
48. Nemoj misliti da je čovek rođen od Zemlje, iako bi došavši sa Zemlje mogao biti.
49. Čovek je od Svetlosti rođen Duh, ali bez Znanja, nikada se ne može osloboditi.
50. Tama okružuje od Svetlosti rođenog okivajući Dušu,
51. Samo onaj koji je tragalac može se uvek nadati da bude slobodan.
52. Senke oko tebe padaju i Tama ispunjava čitav Svemir.
53. Sjaj visoko, o Svetlosti Duše čovekove, ispuni Tamu Svemira.
54. Sin si ti Velike Svetlosti, zapamti ovo i bićeš slobodan.
55. Ne ostaj među senkama, trgni se i izdigni iz noćne Tmine
56. Svetlost, neka ti Duša bude, o Rođeni od Sunca, ispunjena sjajem Svetlosti, oslobođena okova Tame, Duša koja je Jedno sa Svetlošću.
57. Napravi Ključ sve Mudrosti, jer u tebi je svo vreme i prostor.
58. Ne ostaj u ropstvu Tame već oslobodi svoj Svetlosni oblik od Noći.
59. Velika Svetlosti što Vasionu ispunjavaš, teci ka čoveku Potpuna, načini mu od tela Baklju koja nikad neće zgasti među ljudima.
60. Davno u prošlosti, tražio sam mudrost, znanje nepoznato čoveku.
61. Daleko u prošlosti putovao sam u oblast gde Vreme je nastalo.
62. Tragao sam i uvek otkrivao Znanja, sabirao Mudrost koju imadoh, ali jedino nađoh da budućnost drži Ključ Mudrosti koju iskah.
63. Dole u Dvorane Amenti ja silazih, da veće Znanje tražim, molio Gospodare Krugova, Njihov put ka Mudrosti ja tražih.
64. Pitah Gospodare pitanje ovo: gde je izvor Svega?
65. Zvucima što bejahu moćni, Glas Gospodara Devet mi odgovori: oslobodi Dušu svoju od tela svoga i uzdigni se sa mnom ka Svetlosti.
66. Izdigoh se Ja iz svoga tela, bljesnuh kao plamen u noći.
67. Stadoh pred Gospodara, okupan u Vatri Života.
68. Obuzet tada bejah Silom snažnom čovekovom znanju nedokučivoj.
69. Bačen bejah u Bezdan kroz prostranstva čoveku nepoznata.
70. Video sam tvorevine Poretka, iz Nesklada i uglova Noći.
71. Video sam Svetlost, kako diže se iz Poretka i čuo sam glas Njen.
72. Video sam plamen Bezdana, kako bljuje Poredak i Svetlost.
73. Video sam Poredak kako se iz Nesklada diže i Svetlost kako Život daje.
74. Tada začuh glas: slušaj i razumi – Plamen je Izvor svih stvari i sve stvari održava.
75. Poredak što Svetlost je izdigao jeste Reč i iz Reči postade Život i Sve što Jeste.
76. I opet čuh glas gde govori: život u tebi jeste Reč – pronađi Život duboko u sebi i imaj snage da koristiš Reč.
77. Dugo sam posmatrao Svetleći Plamen, što izliva se iz Biti Vatre, shvatajući da Život jeste Poredak i da čovek jeste Jedno sa Vatrom.
78. Nazad sam se vratio u telo svoje, stao opet pred Devet, slušajući glas iz Kruga što kroz Moć govori: znaj, o Tote, da Život jeste samo tvoja Reč Vatre.
79. Život višnji što tražiš za sebe jeste samo Reč u Svetu isto kao i Vatra što je.
80. Pronađi put do Reči i Moći zaista biće tvoje.
81. Tada Ja zatražih od Devet: o Gospodaru, pokaži mi Stazu, predaj mi Stazu ka Mudrosti, pokaži mi put do Reči.
82. Odgovori mi, potom, Gospodar Devet: kroz Poredak, naći ćeš Stazu.
83. Zar ne vide da Reč iz Nesklada dođe i nisi li video da Svetlost dolazi iz Vatre?
84. Gledaj na život svoj kroz Poredak.
85. Uravnoteži i sredi život svoj.
86. Savladaj sav nesklad osećanja svojih i imaćeš red u Životu.
87. Poredak što iz Nesklada potiče doneće ti Reč Izvora.
88. Voljom svojom usmeri Moć Krugova i načini od Duše svoje silu koja slobodnom voljom pruža se kroz vekove, kao savršeno Sunce iz Izvora.
89. Slušao sam glas i duboko zahvaljivao rečima iz srca svog.
90. Oduvek Ja tražih Poredak kako bih mogao Reč dosegnuti.
91. Znaj, da onaj ko je stekne zanavek mora Poredak slediti da bi Reč mogao koristiti – drugačije nikada nije i nikada ne može biti.
92. Primi ove reči, o čoveče, kao deo svog života, pusti ih neka budu.
93. Teži da nadvladaš Poredak ovaj i Jedno sa Rečju bićeš.
94. Uloži sav trud svoj u sticanje Svetlosti na Stazi Života.
95. Teži da Jedno budeš sa Suncem, isključivo Svetlost da budeš.
96. Misli drži usmerene na Jedinstvo Svetlosti sa telom čoveka.
97. Znaj da sve je Poredak iz Nesklada rođen u Svetlosti.

Ploča Deseta

O Ključu Vremena

1. O Ključu Vremena slušaj, o čoveče, od Mudrosti moje uzmi.
2. Spoznaj njene duboko skrivene Tajne Svemira.
3. Spoznaj Misao što izrasla je iz Bezdana, donoseći Poredak i Sklad u Svemir.
4. Znaj, o čoveče, da sve što postoji, opstaje zbog Zakona.
5. Spoznaj Zakon i bićeš slobodan, nikad vezan okovima Noći.
6. Daleko, kroz čudnovata prostranstva, putovao sam u dubine Bezdana Vremena, dok na kraju sve ne beše otkriveno.
7. Znaj da Tajna je samo Tajna, kad je Znanje nepoznato čoveku.
8. Kad dosegneš u srce svih Tajni, Znanje i Mudrost će zasigurno biti tvoji.
9. Tragaj i spoznaj da Vreme je Tajna, kojom se možeš Osloboditi prostranstva ovog.
10. Dugo sam Ja, Mudrost, tragao za mudrošću i tragaću do kraja večnosti, jer sada, kao niikad pre, preda mnom se ukaza Cilj koji težih dosegnuti.
11. Tako i Gospodari Krugova znaju da čak ni Oni još nisu dosegli Cilj, jer, kroz svu mudrost svoju, znaju da Istina raste uvek.
12. Jednom, u prošlosti, razgovarah sa Pravednikom pitajući ga za Tajnu Vremena i Prostora.
13. Pitanje što uzrujavaše mi biće, rekoh: o Gospodaru, Vreme šta je?
14. Tada mi reče On, Gospodar: znaj, o Tote, u početku behu Praznina i Ništavilo, bezvremensko i bezprostorno Nepostojanje.
15. A onda u Ništavilu nastade Misao, svrsishodna i sveprožimajuća Misao, dođe i ispuni Prazninu.
16. Tamo ne beše Tvar, samo Sila, kretanje, vrtlog ili titraj svrsishodne Misli što ispuni Prazninu.
17. Tad upitah Gospodara, govoreći: beše li ova Misao Večna?
18. I odgovori mi Pravednik, Govoreći: u početku, Misao bi Večna, a da bi Misao bila Večna, Vreme postojati mora.
19. Tada u sveprožimajućoj Misli izraste Zakon Vremena.
20. Vreme prožima sva prostranstva, plutajući u ravnomernom, žigajućem kretanju kao večno utvrđenom stanju.
21. Vreme se ne menja, ali se kroz Vreme menjaju sve stvari, jer Vreme je sila što zbivanja drži odvojenim, svako na svom određenom mestu.
22. Vreme nije u pokretu, već se ti kroz Vreme krećeš, tako što se svest tvoja pomera od jednog događaja ka drugom.
23. I zaista, sve u svemu, Postojanje u Večnom Jedinstvu živi kroz Vreme.
24. Znaj da iako si u vremenu razdvojen, ipak si Jedno u svim vremenima postojanja.
25. Tada prestade glas Pravednika, a Ja odstupih da o Vremenu razmišljam, jer znadoh da u ovim rečima leži Mudrost i način da istraže se Tajne Vremena.
26. Često sam razmišljao o rečima Pravednika i tragao potom da Tajnu Vremena rešim.
27. Saznadoh da Vreme se kreće kroz uglove čudne i otkih da jedino kroz lukove mogu, nadam se, doseći Ključ koji bi mi omogućio pristup vremenskom prostoru.
28. Ustanovih da jedino kretanjem naviše, a opet kretanjem u desno, mogao sam se osloboditi kretanja vremena.
29. Krenuh naviše izvan tela svog, pomerajući se u pokretima što izmeniše me u vremenu.
30. Čudni prizori bejahu na putovanjima mojim i Tajne mnoge se prikazaše.
31. I zaista, videh da od početka ljudi su učili iz prošlosti, te da nije to ništa novo.
32. Teži, o čoveče, da spoznaš stazu što vodi kroz prostore koji su vremenom oblikovani.
33. Ne zaboravi, o čoveče, uz sva traganja tvoja, Svetlost je Cilj koji bi trebao da dosegneš.
34. Tragaj za Svetlošću na Stazi svojoj i uvek će za tebe Cilj trajati.
35. Ne dozvoli da ti se srce ikada okrene Tami, pusti Svetlost da obasjava ti Duh, kao Sunce na putu.
36. Znaj da večni sjaj ćeš dostići ako Duša tvoja u Svetosti živi, da nikad okovana stegama ili Tamom, večno isijava kao Sunce Svetlosti.
37. I ovo znaj, iako skriven u Tami, Duh tvoj postoji kao iskra istinskog Plamena.
38. Budi Jedno sa najvećim od svih Svetlosti.
39. Pronađi Izvor, Konačni Cilj svoj.
40. Svetlost je život, jer bez Velikoga Svetla ništa ne biva.
41. Znaj, da u svakoj oblikovanoj tvari, srce Svetlosti uvek postoji, čak i kad je Tamom okovana, Svetlost nerazdeljiva uvek postoji.
42. Stajao sam jednom u Dvoranama Amenti i začuh glas Gospodara gde govori, glasom gromkim u tišini što odzvanja, reči moći, snažne i silne.
43. Pevao je Pesmu Krugova, rečima što Stazu ka Onostranom otvaraju.
44. I video sam veličanstvenu Stazu otvorenu i na tren u Onostrano zavirih.
45. Videh kretanje Krugova ogromnih toliko, koliko Misao Izvora mogla je da prenese.
46. Spoznadoh tada da čak i Beskrajnost se kreće ka nekom nezamislivom kraju.
47. Videh tada da je Vasiona Poredak i deo kretanja što širi se ka svim prostranstvima, Poredak ukupnog Poretka što neprestano se kreće u skladu Svemira.
48. Videh okretanje Kruga poput nepreglednog kružnog prostranstva na nebu i spoznah da svako biće raste kako bi se sa drugim bićem srelo u dalekom sakupljanju prostora i vremena.
49. Znadoh tada da u Rečima je moć otvaranja Ravni od čoveka skrivenih.
50. U Rečima leži skriveni Ključ koji otvara ono što je gore i ono dole što je.
51. Zapamti sada čoveče, ovu Reč što ostavljam ti, jer izgovarajući je pronaći ćeš Moć u zvuku njenom.
52. Izgovori reč ZIN.URU i otkrićeš moć, ali razumeti moraš da čovek je od Svetlosti i Svetlost je od čoveka.
53. Slušaj, o čoveče, i čuj Tajnu čudniju od svega što pod Suncem leži.
54. Znaj, o čoveče, da Svemir je ispunjen svetovima unutar svetova i da su jedan unutar drugog Zakonom odvojeni.
55. Jednom u potrazi za duboko skrivenom mudrošću, otvorio sam Kapiju što odvaja Njih od čoveka.
56. Prizvao sam sa druge strane Ravni postojanja, jednu što lepša je i od kćeri čoveka.
57. Prizvao sam je iz Onostranog, da sja poput Svetlosti u svetu čoveka.
58. Udarah u bubanj Zmije, odoru ljubičastu i zlatnu odenuh, Krunu Srebrnu Ja na glavu stavih i krug oko mene od cinobera da sja.
59. Podigavši ruke povikah Priziv što otvara Stazu ka višnjim ravnima i doviknuh Gospodarima Znakova u Kućama Njihovim:

GOSPODARI DVA OBZORA,
ČUVARI TROSTRUKE KAPIJE,
STANITE JEDAN DESNO, A LEVO DRUGI
DOK ZVEZDA DIŽE SE NA TRON SVOJ
DA VLADA NAD ZNAKOM SVOJIM.
O MRAČNI PRINČE ARULUA,
OTVORI KAPIJU U MAGLI SKRIVENE ZEMLJE,
I OTPUSTI NJU ŠTO ZATVORENU ČUVAŠ:
SLUŠAJTE, SLUŠAJTE, SLUŠAJTE,
MRAČNE GOSPODARE I SJAJNE,
I NJIHOVIM TAJNIM IMENIMA,
IMENIMA ŠTO ZNAM I MOGU IH IZGOVORITI,
SLUŠAJTE I IZVRŠITE VOLJU MOJU.

60. Zapalih tada plamenom krug svoj i prizvah Nju u prostranstvo ravni iznad:

KĆERI SVETLOSTI VRATI SE IZ ARULUA!
SEDAM PUTA I SEDAM PUTA
SAM KROZ VATRU PROŠAO,
HRANU NE JEDOH,
VODU NE ISPIJAH.
PRIZIVAM TE IZ ARULUA
SA RAVNI EKERŠEGALA
PRIZIVAM TE, O DAMO SVETLOSTI.

61. Tada, preda mnom se razviše mračna obličja, obličja Gospodara Arulua.
62. Razdvojiše se Oni preda mnom i Dama Svetlosti istupi.
63. Oslobođena sada beše Ona od Gospodara Noći, slobodna da živi u Svetlosti zemaljskog Sunca, slobodna da živi kao Dete Svetlosti.
64. Slušajte i zapamtite, o deco moja: Magija je Znanje i sama je Zakon.
65. Ne boj se moći u sebi jer one prate Zakon, kao i Zvezde na nebu.
66. Znaj da i izvan znanja, magija postoji, a nije od Zakona, i znaj da znanjem svojim uvek možeš prići bliže mestu pod Suncem.
67. Slušajte deco moja i sledite učenje moje.
68. Uvek tragajte za Svetlošću i u svetu ljudi sjajte oko sebe svuda, i Svetlost na Stazi budite među ljudima.
69. Sledite i učite Magiju moju.
70. Znaj da je sva Sila tvoja, ukoliko želiš.
71. Ne boj se Staze što ka Znanju te vodi, već mračni put osvetli.
72. Svetlost je tvoja, o čoveče, da je uzmeš.
73. Odbaci okove i bićeš slobodan.
74. Znaj da ona Duša što u ropstvu živi okovana strahovima, ona neminovno pati.
75. Otvori oči svoje i gledaj veličanstvenu Svetlost Sunca, i ne boj se, jer je svu poseduješ.
76. Strah je Gospodar Arulua mračnog, onom što nikad crni strah neiskusi.
77. I znaj da strah postoji stvoren od onih što vezani su strahovima svojom.
78. Pokidajte okove, o deco, i gazte u Svetlosti uzvišenog dana.
79. Ne okrećite nikad misli svoje Tami i zaista bićete sa Svetlošću Jedno.
80. Čovek je samo ono u šta veruje, Brat Tame ili Dete Svetlosti.
81. Međutim, vi Deco moja, Svetlosti priđite, koračajte Stazom što ka Suncu vodi.
82. Slušajte sad i mudrost čujte: iskoristi Reč koju ti dadoh,
83. upotrebi je i zaista ćeš naći Moć i Mudrost, i Svetlost da po Stazi hodaš.
84. Tragaj i pronađi Ključ što ti dadoh i zauvek ćeš biti Dete Svetlosti.

Ploča Jedanaesta

O Ključu Nebesa i Bezdana

1. O Ključu Nebesa i Bezdana čujte, o deco Kema, slušajte reči koje vam dadoh i koje će vas ka Svetlosti odvesti.
2. Znaj, o čoveče, ja sam poznavao očeve vaše, vaše očeve u vremenima davnim.
3. Besmrtan bejah kroz sve godine, živeći među vama, od početka stasavanja vašeg u Znanju.
4. Uzneo sam vas ka Svetlosti Velike Duše kojoj i ja težih oduvek, izvlačeći vas iz Tame Noći.
5. Znajte, o ljudi što među vama hodam, da Ja, Tot, imam svo Znanje i svu Mudrost znanu, još od drevnih dana za čoveka pripravljenu.
6. Čuvar Tajni Velike Rase bejah, Zaštitnik Ključeva što u Život vode i donosilac vam bejah, o deco moja, čak iz tame Drevnih Dana.
7. Slušaj sada reči mudrosti moje, čuj poruku koju ti donosim.
8. Čuj reči koje ti dajem sad, i vinućeš se iz Tame ka Svetlosti.
9. Daleko u prošlosti, kad prvi put ti dođoh, u kamenim pećinama sam te našao i uzdigao svojom moći i mudrošću, dok kao čovek ne zasija među ljudma.
10. Bez ikakvog znanja si bio, tek malo od zveri razvijeniji.
11. Posvetih svaku iskru nesvesnosti tvoje, dok najzad se ne rasplamsa i ne postade čovek.
12. Sada ću ti govoriti o Znanju Drevnom, nepojmljivom Rasi tvojoj.
13. Znaj da mi od Rase Velikih imasmo i imamo Znanje daleko veće no što je znanje čoveka.
14. Mudrost dobismo od Rasa Zvezdane prirode, Mudrost i Znanje daleko iznad čovekovog.
15. Dole među nas siđe Gospodar Mudrosti dalek nama kao što sam Ja tebi.
16. Zapisuj sada mudrost ovu dok ti govorim; primeni je i bićeš slobodan.
17. Znaj da su u piramidi koju sagradih, Ključevi koji će ti pokazati Put u Život.
18. Nactaj putanju od velike slike što napravih, ka vrhu piramide, sagrađene da Kapija bude, i drugu iscrtaj naspram, u istom uglu i pravcu, tu kopaj i pronaći ćeš ono što sakrio sam.
19. Tu je podzemni prolaz ka odaji gde Tajne su skrivene u vreme pre nego što je čovek postao.
20. Pričaću ti sada o Tajnama Svetova, čoveku nedokučivim, koji se u beskraju kreću pokretima neobičnim prema određenju.
21. Znaj da ima devet Svetova, devet gore i četrnaest dole, koji se kreću skladno ka mestu spajanja, što će u vremenu budućem nastati.
22. Znaj da su Gospodari Svetova iskre Svesti poslate od Drugih da sjedine Svet Ovaj sa Svim.
23. U svim Svetovima, Oni su Najviša Svest, jer rade u skladu i po Zakonu.
24. Znaju Oni da će vremenom svi biti usavršeni, jer nemaju nikog ni Gore ni Dole, i sve je Jedno u savršenoj Večnosti, Ravnoteža Svega u Svejedinstvu.
25. Duboko pod površinom Zemlje u Dvoranama Amenti sede Sedmorica, Gospodari Svetova, i još među Njima, Gospodar Donjeg Sveta.
26. Ipak, znaj da u Beskraju nema ni Gore ni Dole.
27. I ovo znaj, uvek je bilo i uvek će biti Jedinstvo Svega kad se sve privede kraju.
28. Često stajah pred Gospodarima Svega.
29. Često na izvoru Mudrosti Njihove upijah i ispunjavah telo moje i Dušu moju Svetlošću Njihovom.
30. Govorahu mi i kazaše mi o Svetovima i o Zakonu što im daje moć da postoje.
31. I progovori tada Gospodar Devet govoreći: O, Tote, veličanstven ti si među decom Zemlje, ali tajne postoje o kojima ne znaš.
32. Znaj da došao si iz sveta ispod ovog i znaj da ćeš putovati u svetove iznad.
33. Ali malo znaš još o tajnama unutar njih i malo znaš o Mudrosti Onostranoj.
34. Znaj da si kao celina u svesnosti koju imaš samo ćelija koja se tek razvija.
35. Svest tvoja se večno širi u pravcima različitim od onih koje znaš.
36. I znaj da svest tvoja, iako ograničena svetom u kojem živiš, uvek izrasta i u pravcima koji se razlikuju od onih što bejahu deo iskustva tvog.
37. Jer znaj da ona raste kao rezultat rasta tvog, ali ne na način isti kao što si ti rastao.
38. Rast koji si imao i imaš sada doveo je u život uzrok i posledicu.
39. Ni jedna svest ne sledi put onih pre nje, jer inače bi sve bilo ponavljanje i uzalud.
40. Svaka svest u Svetu živi prateći svoju stazu do konačnog Cilja.
41. Svaka igra svoju ulogu u Ustrojsvu Svemra i svaka svoju ulogu igra u Večnom Postojanju.
42. Što su Svetovi udaljeniji znanje je veće i sposobnost stapanja kroz Zakon Jedinstva.
43. Znaj, da u Svetu ispod Nas se odvija sve po manjem delu Zakona, ali Mi, u Svetu što pruža se u Beskraj, nastojimo da izgradimo punoću veličanstvenog Zakona.
44. Svako ima svoje breme koje nosi kroz život i svako mora svoj posao da završi.
45. Svet u kojem živiš nije tvoj svet i stvoren je samo iz potrebe da postoji.
46. Jer znaj da Izvor Mudrosti, što uzduže svetove kroz Večnost, traga za moćima novim da ih upije.
47. Znaj da Znanje se stiče učenjem, a Mudrost iz Znanja izrasta, i zbog toga su svetovi kroz Zakon stvoreni.
48. Svetovi su sredstva za primanje Znanja kroz Zakon, Zakon koji jeste Izvor Svega.
49. Svet Dole nije zaista dole već je samo drugačiji u prostoru i vremenu.
50. Svest u njemu radi i isprobava stvari manje nego što su one Iznad.
51. I znaj, kao što ti radiš na uvećanju, tako iznad tebe su oni koji takođe rade kao i ti, samo po zakonima drugim.
52. Jedina razlika koja postoji među Svetovima jeste u sposobnosti za delovanje kroz Zakon.
53. Mi, što bejasmo u Svetovima izvan tvog, smo Oni što prvi dođoše iz Izvora i dobiše u prolazima kroz Svetove sposobnost da koriste Zakone Viših koji su daleko iznad poimanja čoveka.
54. Ništa ovde nije zaista niže, već je samo drugačiji izraz Zakona.
55. Pogledaj Gore ili pogledaj Dole, isto ćeš pronaći, jer sve je deo Jedinstva i sve je u Izvoru Zakona.
56. Svest je tvoja delom naša, kao što je naša deo tvoje.
57. Ti, kao dete nisi imao znanje koje si stekao kad si postao čovek.
58. Uporedi periode života na svom putu od rođenja do smrti, i pogledaj na dete u životu svom sa znanjem koje ima, i pogledaj na sebe kao dete koje odrasta i napreduje u znanju kako vreme odmiče.
59. Gledaj, i Mi smo, takođe, kao deca koja u čoveka odrastaju kroz znanje i mudrost što dolazi sa godinama.
60. Pogledaj, o Tote, kako se svest razvija kao dete u različitim dobima rasta, a ipak su sva iz jednog Izvora, iz Mudrosti, i sva su Mudrost što se iznova vraća.
61. Stade On tada sa govorom i sede u tišinu spokoja što Gospodarima dolazi.
62. Onda opet progovori, obrati se se meni, govoreći: o Tote, dugo Mi u Amentiju sedimo, čuvajući Plamen Života u Dvoranama.
63. Ali znaj, Mi smo samo deo našeg Sveta i Moćima svojim dosežemo izvan i u njega se vraćamo.
64. Sveukupno Znanje Mi posedujemo, i znamo da ništa sem rasta koji stičemo svojom Dušom nije važno.
65. I znamo da je meso prolazno.
66. Stvari koje čovek vrednuje vrlo, nama su ništa.
67. Stvari za kojima tragamo nisu telesne, već su one samo savršeno stanje Duše.
68. Kada ti kao čovek naučiš da ništa sem napretka Duše
69. ne može se na kraju računati, onda ćeš zaista biti oslobođen svakoga ropstva, slobodan da u skladu delaš kroz Zakon.
70. Znaj, o čoveče, ka savršenstvu uvek treba da stremiš, jer jedino tako možeš dosegnuti Cilj.
71. Iako bi trebao znati da ništa savršeno nije, to bi trebalo biti tvoje stremljenje i tvoj Cilj.
72. Utihnu opet glas Gospodara Devet, i reči koje čuh duboko se u moju svest urezaše.
73. Sada, tragam za mudrošću još većom kako bih savršen bio u Zakonu i jedinstvu sa Svim.
74. Uskoro sići ću dole u Dvorane Amenti da živim pod hladnim Cvetom Života.
75. Ti kojeg poučavah videti me više nećeš.
76. Ipak živeću Ja zauvek u mudrosti kojom te podučih.
77. Sve što čovek jeste to je zbog mudrosti njegove i sve što će postati biće to zbog Cilja njegovog.
78. Počuj sada glas moj i budi uzvišeniji od čoveka običnog.
79. Upri pogled svoj gore i nek Svetlost ispuni biće tvoje da zanavek budeš Dete Svetlosti.
80. Samo upornošću izrastaćeš ka Gore, ka ravni gde Svetlost je Sve Svega.
81. Budi gospodar svega što okružuje te.
82. Nikada ne budi pokoren dejstvima života svog.
83. Stvaraj uvek uzroke još savršenije i vremenom ćeš postati Sunce Svetlosti.
84. Slobodna neka bude Duša tvoja i neka se vine još više, oslobođena ropstva i okova Tame.
85. Upri pogled svoj gore ka Suncu u nebeska prostranstva. i neka ti bude simbol života.
86. Znaj da si ti Veličanstvena Svetlost, savršena u biti svojoj, samo onda kad oslobođen si.
87. Nikada ne gledaj u crnilo, oči svoje ka prostranstvima višnjim okreni.
88. Slobodno pusti Svetlost svoju da rasplamsa se ka Gore i Dete Svetlosti ćeš biti.

Ploča Dvanaesta

Zakon Uzročnosti i Ključ Proročanstva

1. Zakon Uzročnosti i Ključ Proročanstva čuj, o čoveče, reči mudrosti moje, slušaj glas Tota, Atlantidskog.
2. Pokorio sam Zakon vremena i prostora.
3. Znanje sam stekao o dobu budućem.
4. I znam da čovek će u svom kretanju kroz prostor i vreme zauvek biti Jedno sa Svim.
5. Znaj, o čoveče, da čitava budućnost je kao otvorena knjiga onome ko ume čitati.
6. Sve posledice svoj uzrok imaju, kao što sve posledice iz Prvog uzroka nastaju.
7. I znaj, budućnost nije utvrđena niti nepromenljiva, već se menja kako uzrok vodi posledici.
8. Gledaj na uzrok, kao biće što gledaš, i uvidećeš zaista da je sve posledica samo.
9. I zato, o čoveče, znaj da ono što izazoveš uvek vodi uzroku daljih posledica.
10. Znaj da budućnost utvrđena nije, već prati slobodnu volju čoveka na stazama njegovim kroz vreme i prostor ka cilju gde novo doba počinje.
11. Čovek može budućnost videti samo kroz uzroke što posledicama vode.
12. Uzroke gledaj, i zaista ćeš posledicu svaku videti.
13. Slušaj, o čoveče, dok govorim o budućnosti, govorim o posledici koja uzrok sledi.
14. Znaj da čovek na putu svom ka Svetlosti uvek traži izlaz iz Tame što okružuje ga, kao senke što okružuju zvezde na nebu, i kao zvezde na nebeskom prostrantvu, zasjaće on kroz senke noći.
15. Zauvek će ga sudbina njegova napred voditi, dok Jedno sa Svetlošću ne postane.
16. I znaj, na stazi čovekovoj mnoge Senke leže, ali pred njim Velika Svetlost zauvek sja.
17. Iako je mračna staza što pred njim stoji, pokoriće on Senke što kao noć oko njega teku.
18. Daleko u budućnosti, vidim čoveka kao od Svetlosti rođenog,
19. oslobođenog Tame što Dušu okiva, kako živi u Svetlosti bez okova Tame, zaštićen Svetlošću što Svetlost je Duše njegove.
20. Znaj, o čoveče, pre no što ovo dostigneš, mnoge će mračne Senke pasti na Svetlost tvoju stremeći da ugase sa Senkama Tame Svetlost Duše što hita oslobođenju svome.
21. Velika je bitka između Svetlosti i Tame, stara, a opet je uvek nova.
22. I ovo znaj još, vremenom će u budućnosti dalekoj, Svetlost biti Sve i Tama će pasti.
23. Slušaj, o čoveče, reči ove mudrosti moje.
24. Pripremi se i nećeš okovati Svetlost svoju.
25. Čovek se uzdizao i čovek je padao, kao što uvek novi talasi svesnosti iz Veličanstvenog Bezdana ispod nas, bujaju ka Suncu cilja svog.
26. Vi, deco moja, uzdigli šte se iz stanja koje je malo iznad zveri bilo,
27. i do sada od svih ljudi najveličanstveniji vi ste.
28. Ali, pre vas bejahu drugi uzvišeniji od vas.
29. I kažem vam, kao što i pre vas padoše, tako ćete i vi kraju svom doći.
30. I na zemlji gde boravite sada, divljaci će doći drugi i naseliće se u nameri da i oni se ka Svetlosti uzdignu.
31. Zaboravljena biće Drevna Mudrost, ali će ipak živeti, mada od čoveka skrivena.
32. Tako će biti, u zemlji koju Kem zoveš, rase će se uzdizati i rase će padati.
33. Zaboravljen ćeš ostati od dece čoveka.
34. Ali ti si već trebao biti bliži zvezdanom prostantvu iznad ovoga, ostavljajući za sobom ovo mesto boravka svog.
35. Duša čoveka uvek napred ide ne vezana zvezdom ni jednom, ali uvek hrleći ka uzvišenom cilju ispred nje gde rastapa se u Svetlosti Svega.
36. I znaj, uvek ćeš napredovati nošen Zakonom uzroka i posledice, dok na kraju oba ne postanu Jedno.
37. Tako će biti, o čoveče, nakon što odeš, drugi će nastaniti mesta u kojima si živeo.
38. Sva mudrost i znanje ovo će biti zaboravljeni, samo će sećanje na Bogove preživeti.
39. Kao što sam ja za vas Bog, po znanju svojem, ako ćete i vi Bogovi budućnosti biti, zbog znanja vašeg daleko većeg od njih što dolaze.
40. Ali ipak znaj, kroz sva razdoblja čovek će, po volji svojoj, imati pristup Zakonu.
41. Doba koje dolazi videće gde oživljava mudrost onima što naslediće tvoje mesto na zvezdi ovoj.
42. Oni će, za uzvrat, prići mudrosti i naučiti kako da Svetlošću Tamu proteraju.
43. I još će morati da teže vrlo, kroz vekove, da dovedu u biće svoje oslobođenje Svetlosti.
44. Onda će među ljude doći veliki rat i učiniće da se Zemlja trese i drhti u kretanju svom.
45. Tako će biti, Braća Tame će započeti bitku između Svetlosti i Tame.
46. Kada čovek opet savlada more i poleti u vazduh na krilima poput ptice, i kada nauči da munju upregne, tada će bitka započeti.
47. Ogromna će bitka među Silama biti, ogromna bitka Tame i Svetlosti.
48. Narod će na narod ustati, Silama Tame da razore Zemlju.
49. Oružjem Sile zbrisaće Zemljane, dok će polovina rasa nestati.
50. Tada će Sinovi Jutra doći i zapovest će deci čoveka dati, govoreći:
51. O čoveče, prekini svoju borbu protiv brata svojega, jer samo tako možeš prići Svetlosti.
52. Okani se bezverja svoga, o moj brate, prati stazu i znaj da ispravan je put tvoj.
53. Tada će čovek prekinuti svoju borbu, brata protiv brata i oca protiv sina.
54. I uzdići će se tada drevni grad naroda mog iz dubina mračnoga mora.
55. Doba Svetlosti će se otkriti svakom čoveku što za Svetlošću, kao ciljem, traga.
56. I Braća Svetlosti će vladati nad narodima.
57. Proterana biće Tama noći.
58. Tako će biti, razvijaće se deca čoveka u napredovanju i uzdizanju ka veličanstvenom Cilju.
59. Deca Svetlosti postaće, Plamen Plamena njihove će Duše zauvek biti.
60. Znanje i mudrost biće čovekovi u vreme doba veličanstvenog, jer se približiše Večnom Plamenu, Izvoru sve mudrosti, mestu Početka što Jedno je sa Svršetkom svih stvari.
61. Tako će biti, u vreme još nerođeno, sve biće Jedno i Jedno biće Sve.
62. Čovek, savršen plamen Svemira ovog, uzdićiće se ka mestu među Zvezdama.
63. I zaista, otićiće i dalje od Zvezda još, u druga prostranstva izvan prostora i vremena ovog.
64. Dugo ste me slušali, o deco moja, dugo slušaste mudrost Tota.
65. Sada odlazim od vas u Tamu.
66. Ja idem sada u Dvorane Amenti, da u budućnosti tamo budem kad Svetlost opet bude pripravljena za čoveka.
67. Ali znajte, Duh moj će zauvek biti sa vama, vodič stopala vaših na stazi Svetlosti.
68. Čuvaj tajne što ti ostavih i zasigurno će Duh moj čuvati tebe kroz život.
69. Gledaj uvek na Stazu Mudrosti.
70. Svetlost neka bude tvoj cilj zauvek.
71. Ne sputavaj Dušu svoju okovima Tame, već je pusti da slobodna ka Zvezdama leti.
72. Ja odlazim od tebe sada u Amenti, konačište moje.
73. Deca moja budite u životu ovom i u sledećem isto.
74. Vreme će doći da i ti, takođe, besmrtan budeš i živiš kroz vekove kao Svetlost među ljudima.
75. Čuvaj ulaz u Dvorane Amenti.
76. Čuvaj tajne što ih sakrih među vama.
77. Čuvaj mudrost da u ruke divljaka ne dospe.
78. Čuvaj mudrost i u tajnosti drži za one što Svetlosti teže.
79. Ja odlazim sada.
80. Primite blagoslov moj.
81. Na Stazu Moju stani i Svetlost sledi.
82. Sjedini Dušu svoju s Velikim Jezgrom.
83. Jedno, sa Velikom Svetlošću neka svesnost ti bude.
84. Pozovi me kada zatrebam ti.
85. Izreci moje ime triputa uzastopno:

ČEKVETET
ARLIK
VOLMALAJC

.

Ploča Trinaesta

O Ključu Života i Smrti

1. O Ključu Života i Smrti slušaj, o čoveče, čuj Mudrost.
2. Čuj Reč što ispuniće te Životom.
3. Čuj Reč što proteraće Tamu.
4. Čuj glas što proteraće Noć.
5. Tajnu i Mudrost doneo sam svojoj deci, Znanje i Moć što preneše se iz davnina.
6. Zar ne znaš da sve će se otvoriti kad pronađeš Jedinstvo Svega?
7. Jedno ćeš biti sa Gospodarima Tajni, Pokoriocima Smrti i Gospodarima Života.
8. Tako će biti, spoznaćeš Cvet Amentija, Procvat Života što u Dvoranama sja.
9. Duhom ćeš stići u Dvorane Amenti i vratićeš se sa mudrošću što neugašena u Svetlosti stoji.
10. Znaj da Kapija Moći jeste Tajna.
11. Znaj da Kapija Života kroz smrt vodi.
12. Tako jeste, ali ne kroz smrt kakvu je ti znaš, već smrt koja je život, i vatra, i Svetlost.
13. Žudiš li da spoznaš Tajnu duboku i skrivenu?
14. Pogledaj u srce svoje gde znanje je sputano.
15. Znaj da je Tajna u tebi skrivena, Izvor Sveživota i Svesmrti Izvor.
16. Slušaj, o čoveče, dok izgovaram Tajnu, dok otkrivam ti Tajne iz davnina.
17. Duboko u srcu Zemlje leži Cvet, Izvor Duha što uvezuje sve u oblicima svojim.
18. Ali znaj da Zemlja živi u telu kao što si i ti živ u obliku koji si oblikovao sam.
19. Cvet Života jeste poput tela tvoga gde Duh boravi i struji kroz Zemlju, kao što Duh tvoj struji kroz telo tvoje, dajući život Zemlji i deci njenoj, obnavljajući Duh iz oblika u oblik.
20. Ovo je Duh što gradi telo tvoje, oblikuje ga i kalupi u oblik njegov.
21. Znaj, o čoveče, da je dvojan oblik tvoj i uravnotežen u suprotnostima još dok je stvaran u oblik kakav jeste.
22. Znaj da kad Smrt ti se žurno približava, to se događa jedino zbog toga što je ravnoteža narušena.
23. Smrt se događa jedino kad se jedna od suprotnosti izgubi.
24. Znaj da Tajna Života u Amentiju jeste Tajna uspostavljanja ponovne Ravnoteže među suprotnostima.
25. Sve što postoji ima oblik i sve živi jer je Duh života u Krajevima suptnosti.
26. Zar ne vidiš da je u srcu Zemlje Ravnoteža svih stvari što postoje i postojanje imaju u liku svom?
27. Duh tvoj se napaja Izvorom u srcu Zemlje, jer u obličju svom ti si sa Zemljom Jedno.
28. Što pre naučiš da ravnotežu svoju održiš, tim pre ćeš se iz srca Zemlje napajati.
29. Postojaćeš sve dok Zemlja postoji, menjajući oblik svoj, samo onda kad i Zemlja, takođe, svoj oblik menja, iskušavajući ne smrt, već jedinstvo sa planetom ovom, držeći se obličja svog dok Sve se uništenju ne preda.
30. Slušaj, o čoveče, dok Tajnu ti predajem, da i ti, takođe, promenu ne osetiš.
31. Jedan sat svakog dana leži glave okrenute ka Severu i jedan sat svakog dana nek ti glava bude okrenuta ka Jugu.
32. Dok glava ti je ka Severu okrenuta, pomeraj svesnost svoju od grudi ka glavi, a kada glava ti ka Jugu okrenuta bude, svesnost svoju pomeri od grudi ka stopalima.
33. Održavaj se u ravnoteži jednom na svakih sedam i učinak će biti održanje u punoj snazi tvojoj.
34. Tako jeste, čak i kad si star, telo će tvoje osveženo biti, a snaga kao u mladića.
35. Ovo je Tajna znana Gospodarima kojom Oni na odstojanju drže prste Smrti.
36. Ne zanemaruj da slediš Stazu koju ti pokazah, jer ako i posle godina stotinu zanemariš je, to značiće dolazak Smrti.
37. Polušaj ti reči moje, i sledi stazu.
38. Održavaj ravnotežu i nastavi sa životom.
39. Slušaj, o čoveče, i čuj glas moj.
40. Čuj mudrost o Smrti što ti dajem.
41. Kada se na kraju Dela nađeš, možda te želja preplavi da iz života ovog odeš, ti pređi na ravan gde Sunca Jutra žive i život imaju kao Deca Svetlosti.
42. Pređi bez bola i bez tuge pređi na ravan gde Svetlost je večna.
43. Prvo lezi glave okrenute ka Istoku i prekrsti ruke na grudi, Izvoru života tvog.
44. Prebaci svesnost svoju u sedište života i zakovitlaj je pa razdvoj ka Severu i ka Jugu.
45. Deo jedan pošalji ka Severu, a ka Jugu Drugi, pa im vezu sa bićem tvojim opusti.
46. Isijaće iz njihovih oblika iskra srebrna i voljom tvojom odleteti, gore i naviše prema Suncu jutra, sjedinjujući se sa Svetlošću, kao Jedno sa Izvorom svojim.
47. Tamo će goreti dok želja se ne pojavi i tada će se u svet vratiti u telu čoveka.
48. Znaj, o čoveče, da tako prelaze veličanstvene Duše, menjajući se po volji iz života u život.
49. Tako večno prelazi Utelovljeni, upravljajući svojom Smrću kao što upravlja životom svojim.
50. Slušaj, o čoveče, napajaj se mudrošću mojom.
51. Spoznaj Tajnu koja je Vremena Gospodar.
52. Spoznaj kako Oni što ih Gospodarima zoveš mogu da se života prošlih sete.
53. Veličanstvenom Tajnom lako je zagospodariti, Vlast nad Vremenom ti dajem.
54. Kada smrt ti se korakom žurnim približi, ne boj se, već znaj da ti si gospodar Smrti.
55. Opusti telo svoje i ne opiri se raspoloženjem mučnim.
56. Smesti u srce svoje plamen Duše i hitro je tada u sedište trougla prebaci.
57. Na trenutak zadrži se tu i onda kreni ka cilju.
58. Tvoj je cilj mesto između obrva, mesto gde sećanje života mora prevlast da ima.
59. Tu u smestilištu uma održavaj plamen svoj, dok prsti Smrti ne zgrabe Dušu tvoju.
60. Tada će, dok si u stanju prelaska još, zaista i sećanja na život tvoj preći, takođe.
61. Tada će prošlost biti kao jedno sa sadašnošću.
62. Tada će sećanja svega biti sačuvana.
63. Oslobođen bićeš nazadovanja.
64. Događaji prošlosti živeće u sadašnjosti.

.

Ploča Četrnaesta

O Atlantidi

.

Korisnikov avatar

.

1. O Atlantidi slušaj, o čoveče, mudrost duboko skrivenu, za svet izgubljenu još od vremena Pravednika, izgubljenu i zaboravljenu od čoveka doba ovog.
2. Zemlja je ova samo Prolaz, čuvan moćima čoveku nepoznatim.
3. Gospodari Tame skrivaju Ulaz što vodi ka Kraljevstvu Nebeskom.
4. Znaj da je Staza ka oblasti Arulu zaštićena preprekama što otvaraju se samo pred Svetlorođenim čovekom.
5. Na Zemlji, ja sam Čuvar Ključeva Kapija Svetog Kraljevstva.
6. Zapovest mi je data od Sila iznad mene da Ključeve ostavim svetu čoveka.
7. Pre nego što odem, predajem ti Tajne kojima se možeš izdići iz ropstva Tame, zato odbaci okove mesa što vezuju te i uzdigni se iz Tame u Svetlost.
8. Znaj da Dušu svoju moraš od Tame očistiti, kako bi Kapijama Svetlosti mogao pristupiti.
9. Zbog toga sam Svetotajinstvo uspostavio među vama, kako bi Tajne uvek mogle biti otkrivane.
10. I zaista, iako čovek može u Tamu pasti, uvek će Svetlost kao vodič sjati.
11. Obavijena Tamom i u znacima skrivena, Staza ka Prolazu će uvek biti otkrivena.
12. Čovek će u budućnosti poricati Tajne, ali će tragač uvek pronaći Stazu.
13. Sada ti zapovest dajem da sačuvaš Tajne moje, dajući ih samo onima koje si proverio, tako da čisti ne postanu izopačeni i moć Istine da prevlada.
14. Slušaj sada otkrivanje Tajne.
15. Osluškuj Znake Tajni što dajem ti.
16. Verovanje od Nje ustanovi, jer će tako Njena suština jedino opstati.
17. Dve su Oblasti između života ovog i Uzvišenog, gde Duše putuju što odlaze sa Zemlje ove:
18. Duat, utočište moći Opsena; Sekhet Hetspet, Kuća Bogova.
19. Oziris, oličeni Čuvar Kapije, ovde nazad vraća duše nedostojnih ljudi.
20. Iznad leži Oblast Nebeske Moći, Arulu, Kraljevstvo gde Veličanstveni prelaze.
21. Tamo, kada delo moje među ljudima završeno bude, pridružiću se Uzvišenima Drevnog doma mog.
22. Sedam je dvorova Kuća Moćnih; Tri čuvaju Kapiju svake kuće od Tame; Petnaest Staza koje vode u Duat.
23. Dvanaest je kuća Gospodara Opsena, okrenutih u četiri pravca, svaka od njih drugačija.
24. Četrdeset i Dve su Velike Moći koje sude Mrtvima što tragaju za Prolazom.
25. Četiri su sina Horusova, Dva su Čuvara Istoka i Zapada od Izide, majke što bori se za decu svoju, Kraljice Meseca, koja Sunce odražava.
26. Ba je večno živa Suština.
27. Ka je Senka koju čovek kao život zna.
28. Ba ne dolazi dok Ka je utelovljen.
29. Ovo su Tajne što čuvaju se kroz vekove.
30. One su Ključevi Života i Smrti.
31. Čuj sada Tajnu Tajni: spznaj opseg bezpočetnog i bezkrajnog, oblik Onog koji je Jedno i u Svemu.
32. Slušaj i spoznaj Tajnu, napred idi i primenjuj je, jer ćes tako ići Stazom kojom idem Ja.
33. Tajna u Tajni, ipak je jasna Svetlorođenom, Tajnu svega sada ću otkriti.
34. Objaviću Tajnu posvećenima, ali neka vrata potpuno budu zatvorena neukima.
35. Tri su Tajne, potekle od Tajne Velike.
36. Slušaj, i Svetlost će te obasjati.
37. Od Iskona, behu tri jedinke.
38. Sem ovih, ne može ni jedna da postoji.
39. One su ravnoteža i izvor stvaranja: Jedan Bog, jedna Istina i jedna bit Slobode.
40. Sav život, svo dobro i sva moć iz tri ravnoteže dođoše.
41. Tri su suštine Boga u njegovom domu Svetlosti: Beskrajna Moć, Beskrajna Mudrost i Beskrajna Ljubav.
42. Tri su moći date Gospodarima: da preobraze zlo, pomažu dobro i primene razdvajanje.
43. Tri su stvari neizbežne Bogu da izvrši: da objavi Moć, Mudrost i Ljubav.
44. Tri su moći što stvaraju sve stvari: Božanska Ljubav optočena Savršenim Znanjem, Božanska Mudrost koja zna sva moguća sredstva i Božanska Moć koja spojenu volju Božanske Ljubavi i Mudrosti poseduje.
45. Tri su stanja postojanja: stanje Svetlosti gde sem Boga ne boravi ništa drugo i jedino Bog ga osporiti može, stanje Nereda gde sve stvari prirodno uzdižu se iz Smrti i stanje Svesnosti gde sve stvari proizlaze iz Života.
46. Tri stanja postojanja sve stvari oživljavaju: Nered ili Smrt, Sloboda u prirodi čovekovoj i Blaženstvo Nebesa.
47. Tri neminovnosti upravljaju svim stvarima: početak u Velikim Dubinama, doba Nereda i ispunjenost u Nebesima.
48. Tri su staze Duše: Čovek, Sloboda i Svetlost.
49. Tri su prepreke: nedostatak volje za postizanjem znanja, nenaklonost Bogu i naklonost zlu.
50. Tri su ispoljavanja u čoveku.
51. Tri su Kralja Moći u njemu.
52. Tri su odaje Tajni u telu čoveka, ali su neotkrivene još.
53. Slušaj sada onoga koji je oslobođen, od okova života oslobođen u Svetlosti.
54. Spoznajom Izvora Svega svetovi će biti otvoreni.
55. Tako jeste, čak ni Kapije Arulua neće biti zatvorene.
56. Ali pazi, o čoveče, koji si željan pristupa Nebesima.
57. Ako dostojan nisi, bolje ti je da u vatru padneš.
58. Znaj da obožena bića kroz čist plamen prolaze.
59. Pri svakom okretanju Nebesa Oni se u Vrelu Svetlosti kupaju.

.
60. Slušaj, o čoveče, Tajnu ovu:
61. Davno u prošlosti, pre nego što vi kao ljudi bejaste rođeni, živeo sam na Atlantidi Drevnoj.
62. Tamo u Hramu, napajao sam se Mudrošću, što kao Vrelo Svetlosti se iz Pravednika izliva.
63. Predade Ključ za uzdizanje ka Obstojstvu Svetlosti u Uzvišenom svetu.
64. Stajah pred Svecem u Cvetu Vatre ustoličenom.
65. Prekrven On beše munjama Tame, jer da nije tako Duša bi se moja u Svetosti satrla.
66. Sa postolja Prestola Njegovog kao dijamant, izlivaše se četiri plamteće reke sa podnožnika Njegovog, razlivaše se poput oblaka ka svetu Čovekovom.
67. Ispunjena beše dvorana Dušama Neba.
68. Čudo nad čudima beše Zvezdana palata.
69. Nad nebom, poput duge Vatre i Svetlosti Sunca, oblikovane su Duše.
70. Pevale su proslavljanje Svetog.
71. Tada se iz središta Vatre začu glas: Uzmi Oreol Prauzroka.
72. I saobrazi se u biću mom ta Svetlost, iznad sve Tame uzvišena.
73. Dosegnuh, Onog koji jeste, Boga svih Bogova, Duha Sunca, Vladara Sunčevih Oblasti.
74. Postoji Jedan, Jednak Prvom, koji početak nema niti kraja ima, koji sve stvari stvori i nad njima vlada, koji je dobar i pravedan, koji prosvetljuje i održava.
75. Tada sa Prestola se izliše veliki zraci, okružujući Dušu moju i idižući je moćima svojim.
76. Brzo sam se kretao kroz prostranstva Neba, otkrivena mi je Tajna Tajni, otkriveno Skriveno Srce Svemira.
77. Prenet bejah u zemlju Arulu gde stadoh pred Gospodare u Dvorovima Njihovim.
78. Otvoriše Kapiju kako bih u trenu pogledao na Iskonski Nered.
79. Naježi se duša moja od užasa koji vide te ustuknu nazad pred morem Tame.
80. Tada shvatih potrebu ograda i shvatih potrebu za Gospodarima Arulua.
81. Jedino su Oni svojom Večnom Ravnotežom mogli na put da stanu Neredu izlivajućem.
82. Jedino Oni mogu čuvati Delo Božje.
83. Tada prođoh iza opsega Osmorice.
84. I videh sve duše što Tamu savladaše i videh blistavost Svetlosti u kojoj boraviše.
85. Žudeo sam da zauzmem mesto svoje u Krugu Njihovom, ali žudeh takođe i za stazom koju izabrah, kada stajah u Dvoranama Amentija i izabrah Delo koje radim.
86. Spustih se iz Dvorana Arulua na Zemlju, dole gde mi telo ležaše.
87. Ustadoh sa zemlje gde počivah.
88. Pred Pravednika stadoh i Zavet Odricanja učinih, Oreol svoj ostaviću dok se Delo moje na Zemlji ne završi, dok Doba Tame prošlost ne postane.
89. Slušaj, o čoveče, reči koje ti dajem: u njima ćeš naći Bit Života.
90. Pre nego što se u Dvorane Amentija vratim, podučiću te Tajnama Tajni, kako se i ti, takođe, možeš ka Svetlosti uzdići.
91. Štiti ih i čuvaj, sakrij ih u znakovima, tako da im se neposvećeni smeju i ne priznaju ih.
92. U svakoj zemlji uobličavaj Tajne.
93. Učini da Staza teška bude tragaču da je gazi.
94. Tako će oni slabi i zanosnici Stazu odbaciti.
95. Tako će Tajne biti skrivene i čuvane, održavane do vremena kad točak bude okrenut ponovo.
96. Kroz mračno doba, čekajući i nadgledajući, Duh moj će u duboko skrivenoj Zemlji boraviti.
97. Kada prođeš sva iskušenja Onostrana, prizovi me Ključem koji poseduješ.
98. Tada ću Ja, Posvetioc, odgovoriti i doći iz Dvorana Bogova u Amentiju.
99. Primiću posvećenika i daću mu tad Reči Moći.
100. Slušaj i zapamti ove reči upozorenja: ne dovodi mi onog što mudrost mu nedostaje, nečistog u srcu ili slabog u nameri svojoj, jer ću oduzeti moć tvoju da ikad me prizoveš sa mesta počinka mog.
101. Idi sada i sazovi braću svoju, kako bih mogao mudrost podeliti da osvetli Stazu vašu kad prisutan ne budem.
102. Siđi u odaju ispod hrama mog.
103. Ne jedi hranu dok tri dana ne prođu.
104. Tamo ću ti dati suštinu Mudrosti tako da u Moći možeš blistati među ljudima.
105. Tamo ću ti otkriti Tajne kojima bi i ti, takođe, mogao da se uzdigneš ka Nebesima, ka Bogočoveku u Istini, što u biti svojoj jesi.
106. Odlazim sada i ostavi me dok ne prizovem One za koje znaš, ali Ih ne poznaješ još.

Ploča Petnaesta

Tajna Tajni

1. Tajna Tajni će vam moć dati da otkrijete Bogočoveka, i put da otkijete ka životu Večnom, zato okupite se, o deco moja, vi što čekate da čujete.
2. Jasno ću govoriti o Neotkrivenim Tajnama i mračne izreke vam neću predavati.
3. Deco moja, načuljite uši sada, slušajte i primite ove reči što dajem ih vama.
4. Prvo ću vam reći o okovima Tame što lancima vezuju čoveka za prirodu Zemaljsku.
5. Tama i Svetlo, oboje su prirode iste, drugačije su ali prividno, jer oboje iz jednog Izvora svega potekoše.
6. Tama jeste Nered i Svetlo jeste Red.
7. Preobražena Tama Svetlost je Svetlosti.
8. Ovo, o deco moja, jeste svrha postojanja vašeg: Preobražaj Tame u Svetlost.
9. Počujte sad o Tajnama prirode, o odnosu života prema Zemlji gde boravi.
10. Znajte, da čovek je trostruk po prirodi svojoj.
11. Tri su tela u jednom: telo zemaljsko, zvezano telo i um, i tri su osobine svakog.
12. Devet je u svemu, kako gore, tako dole.
13. U zemaljskom telu tri su izvora života.
14. Krv što se kreće uspravnom putanjom, deluje na srce da kuca kroz vreme.
15. Privlačnost što struji kroz živce, živost nosi u sve ćelije i tkiva.
16. Vatra Života što kroz telo teče, neprimetna i prirode zemaljske telo životom ispunjava.
17. Svaka usklađena s onom drugom, svaka telu život daje.
18. Od njih je uređeno telo kroz koje Eter teče.
19. U ovladavanju njima je spoznaja Tajne Života u telu koje posvećenik napušta svojevoljno, kada svrha njegovog življenja završena bude.
20. Tri su prirode Zvezdanog tela, što posrednik je između onoga gore i onoga dole; nije prirode Zemaljske niti prirode Duhovne, ali sposobno jeste da se kreće i gore i dole.
21. Tri su prirode Uma koji nosi Volju Velikog.
22. Gospodar je Uzroka i Posledice u životu čovečijem.
23. Trostruko je biće oblikovano, usmereno od onoga što je gore moćima Četiri.
24. Iznad čovekove trostruke prirode, uzvišena leži ravan Duhovnog Sopstva.
25. Četiri jeste ono što svojim svojstvima isijava u svakoj ravni postojanja, ali Trinaest u Jednom, tajanstven je Broj.
26. Zasnovani na svojstvima čoveka jesu Braća: svaki će se usmeriti otkrivanju bića, i svi će biti staze Velikom.
27. Na Zemlji, čovek je u okovima, vezan za vreme i prostor zemaljske ravni.
28. Talas titraja, što svaku planetu okružuje, vezuje ga za njegovu ravan otkrivanja.
29. Ali u nutrini čoveka jeste Ključ za oslobađanje, unutar čoveka sloboda se otkriti može.
30. Kad se tela oslobodiš, uzdigni se do krajnjih granica ravni zemaljske.
31. Izgovori reč ovu:

DOR.E.LIL.LA

32. Uzdignuće se tada Svetlost tvoja kroz vreme, i slobodno ćeš moći prelaziti granice prostora.
33. Za polovinu obdana Sunca slobodno možeš preći granicu ravni zemaljske, gledaj i spoznaj One koji su iznad tebe.
34. Zaista, najvišim svetovima pristupiti možes.
35. Svoje mogućnosti otkrivanja sagledaj i spoznaj sudbinu svake Duše zemaljske.
36. Vezan jesi u telu svom, ali uz Moć možeš slobodan biti.
37. Ovo je Tajna kojom ćeš okove zameniti slobodom za sebe.
38. Smiren um neka ti bude i telo odmorno.
39. Svesnost samo na slobodu od tela upravi.
40. Usmeri biće svoje ka cilju žudnje.
41. Razmišljaj opet i opet, o tome samo kako ćeš slobodan biti.
42. Opet i opet, umotvori reč ovu:

LA.UM.I.L.GANO

i pusti je da odzvanja u umu tvom.
43. Neka te zvuk ponese ka mestu žudnje tvoje, voljom od okova mesa slobodnog.
44. Slušaj dok predajem ti najveću od svih Tajni: kako da uđes u Dvorane Amentija, da uđeš u prebivalište Besmrtnika, kao što sam ja učinih, i staneš pred Gospodare u odajama Njihovim.
45. Lezi tela odmornog i um svoj smiri tako da ni jedne misli ne bude koja bi te omela.
46. Čistog uma i namere moraš biti, inače će propast pasti na tebe.
47. Zamisli Amenti kako sam opisao u Pločama mojim.
48. Žudi sa svim srcem svojim da tamo budeš.
49. Stani pred Gospodare u oku uma svog.
50. Umotvori Reči Moći koje ti dajem:

MEKUT.EL.ŠAB.EL
HALE.SUR.BEL.EL.ZABRUT
ZIN.EFRIM.KVAR.EL

51. Opusti telo svoje i um svoj.
52. I zaista znaj da će Duša tvoja pozvana biti.
53. Predajem ti sada Ključ za Šambalu, mesto gde Braća moja žive u Tami, ali Tami Svetlošću Sunca ispunjenoj.
54. U Tami Zemlje su, ali Svetlošću Duha vođeni, vodiči tvoji kad dani moji prođu.
55. Napusti telo svoje kako te naučih i pođi ka granici duboko skrivenog mesta.
56. Stani pred Kapije i njihove Čuvare zapovedajući da otvore rečima ovim:

Ja sam Svetlost
Tame u meni nema
Oslobođen sam okova Noći
Otvorite Stazu Dvanaestorice i Jednoga
da mogu proći u Kraljevstvo Mudrosti

57. Kada te odbiju, kao što sigurno hoće, zapovedi Im da otvore ovim Rečima Moći:

Ja sam Svetlost
Za mene granice ne postoje
Otvorite, naređujem Vam Tajnom Tajni

EDOM.EL.AHIM.SABBERT.ZUR.ADOM

58. Tada, ako su ti reči bile Uzvišena Istina, otvoriće i granice će za tebe pasti.

59. Sada, ostavljam vas, deco moja.
60. Dole, a ipak Gore, ka Dvoranama ja idem.
61. Prokrčite sebi Stazu do mene, deco moja.
62. I zaista, moja braća postaćete.
63. Ovako završavam spise svoje.
64. Ključevi neka budu za one što dolaze posle, ali samo one što za Mudrošću mojom tragaju, jer za njih jedino, Ja sam Ključ i Put.

.

Prevod i adaptacija
Alexandar Thorn

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.