Blog Archives

КАТА, РАСЕНСКА БОГИЊА

Превод: Ђорђе Петковић

.

КATA  је несумњиво србско име које се и до данас задржало у нашем народу.  Да ли су страни извори помешали Богињу Кату са Богињом Сербоном, пошто се кроз њене атрибуте види да је реч о истој Богињи, а и пареда је Богу Сербону (Апололон, Дионис, Бакус) су само грчко-римски(латински) називи за Бога Сербона.

Да ли су из свог непознавања Расенског писма извели закључак да је Ката Расенска Богиња, мање је важно, за нас је важно то да се име Ката помиње у више натписа и да је то несумњиво име нашег Расенско-Србског језика.
И ово је још један у низу доказа да су Грко-Латини из Расенско-Србске религије и астрологије преузимали Божанства и на основу њих градили своју МИТОЛОГИЈУ.

Ката је Расенска богиња Сунца која се понекад приказује као мушко. Као мушко соларно Божанство, Ката се изједначава са грчким Богом сунца Хелиосом. Други извори, међутим, називају Усил као Расенско сунце Бог, иако је на једном огледалу и Усил приказан као Богиња. Ката је из Расениног корена кости-, што значи “сунце”, а такође је коришћена као породично име међу Расенама. И Усил и Ката се понекад описују као да се дижу из мора у зору, иако је како се Сунце успева подићи из океана поред обале Расене, која се налази на западној страни Апенина, свакако се претпоставља, осим ако та посебна иконографија изворно долази из друге културе. На тај начин, Усил је приказан на огледалу са Нетхунс (Нептун, Бог мора) и Тхесан (Богиња зоре).

Ката се понекад назива Усилова кћерка, која је повезана са свитањем или изласком сунца; као таква Она може бити еквивалент или сестра-Богиња за Тхесана. На Либер Линтеусу, фрагментарној књизи Расенског ритуала, која је била сачувана само зато што је платно на којем је било исписано, раздерано на траке и кориштено за омотавање мумије, Ката се зове Ати Ката, “Мајка Ката”. Ати је наслов који се користи од неколико других Расенских божица, као што су Келс, Богиња Земље и Туран, Богиња љубави. Може показати посебну част или указати на то да је била високо уважавана међу другим Богињама.

Ката је у култу повезана са Фуфлунсима, Расенским Дионисом (Серапис), и можда су их обожавали заједно, можда на начин сличан Дионизу и Ариадни, имају атрибуте божице светлости, иако је звезда, а не сунчева светлост. Да је Ката примила организовано богослужење, доказује Раснина фраза мару Катик, или “свештеница Ката”, и њена важност у Расенском пантеону показана је у њеном укључивању у Јетри из Пјаћенце, бронзаној репрезентацији јетре која се користи као наставни алат у уметности харуспики, или прорицање уз помоћ животињских утроба (од којих су Расени били признати мајстори). Она је задужена за неколико кућа на јетри, које представљају различите аспекте универзума; и у Расенској дивинацији која дели небо на сличан начин, она заузима један од најсретнијих региона између Земље и божанстава природе, од југа-југоистока (прикладно божици Сунца), одмах поред  Фуфлунс.
(У Расенској религији, Фуфлунс или Пуфлунс је био Бог биљног света, среће, вина, здравља и раста у свим стварима. Двапут се спомиње међу боговима наведеним у натписима Јетре из Пјаћенце, и налази се међу 16 богова који владају Расенским астролошким кућама. Он је девети од тих 16 богова. Он је син Семле и бога Тиније. Био је обожаван у Популонији (етрурски Фуфлуна или Пуплуна) и био је назив истоименог града).

Ката је женско Расенско лунарно или соларно божанство, које може бити повезано и са порођајима, а има и везу са подземним светом. Ката је такође богиња јужног светишта у Пиргију у Италији, месту познатом по чувеним Златним таблицама из Пиргија. Често је приказиванаа са Расенским богом Витуријем с којим дели култ. Ката је често у пару и са Расенским богом Фуфлунсом, који је пандан грчком богу Дионису, и Паки, пандану римског бога Бакуса. Ката је повезана са богом Аплуом, панданом грчком богу Аполу.

Originalni tekst:

Catha is an Rasenna Goddess of the sun who is sometimes shown as male. As a male solar Deity, Catha is equated with the Greek sun God Helios. Other sources, however, name Usil as the Rasenna sun God, though on one mirror Usil is shown as a Goddess as well. Catha is from the Rasenna root cath-, meaning “the sun”, and was also in use as a family name among the Rasenna. Both Usil and Catha are sometimes described as rising from the Sea at dawn, though how the Sun manages to rise from the ocean off the coast of Rasenna, which is located on the western side of the Apennines, is anyone’s guess, unless that particular iconography originally comes from another culture. That said, Usil is depicted on a mirror-back with Nethuns (Neptune, the sea God) and Thesan (the Goddess of the dawn).

Catha is sometimes called the daughter of Usil, and associated with daybreak or sunrise; as such She may be equivalent or a sister-Goddess to Thesan. On the Liber Linteus, a fragmentary book of Rasenna ritual, which was only preserved because the linen it was written on was torn into strips and used to wrap a mummy, Catha is called Ati Catha, “Mother Catha”. Ati is a title used of a few other Rasenna Goddesses such as Cels, the earth Goddess, and Turan, the Goddess of love. It may show especial honor or indicate that She was held in high regard among the other Goddesses.

Catha is associated in cult with Fufluns, the Rasenna Dionysos (Serapis), and they may have been worshipped together, perhaps in a manner similar to Dionysos and Ariadne, who does have attributes of a light Goddess, albeit starlight rather than sunlight. That Catha received organized worship is evidenced by the Rasenna phrase maru Cathsc, or “priest of Catha”, and Her importance in the Rasenna pantheon is demonstrated in Her inclusion on the Piacenza liver, a bronze representation of a liver used as a teaching tool in the art of haruspixy, or divination using animal entrails (of which the Rasenna were the acknowledged masters). She is in charge of several houses on the liver, representing different aspects of the universe; and in Rasenna sky-divination, which divides the sky in a similar manner, She occupies one of the most auspicious regions among the earth and nature Deities, that of the south-south-east (appropriate to a Sun-Goddess), right next to Fufluns.

Catha is a female Rasenna lunar or solar deity, who may also be connected to childbirth, and has a connection to the underworld Catha is also the goddess of the south sanctuary at Pyrgi, Italy She is often seen with the Rasenna god Śuri with whom she shares a cult Catha is also frequently paired with the Rasenna god Fufluns, who is the counterpart to the Greek god Dionysus, and Pacha, the counterpart to the Roman god Bacchus Additionally, at Pyrgi, Catha is linked with the god Aplu, the counterpart to the Greek god Apollo.

Извор:

КАТА РАСЕНСКА БОГИЊАКата је несумњиво Србско име које се и до данас задржало у нашем народу.Да ли су страни извори…

Gepostet von Đorđe Petković am Dienstag, 5. März 2019

Category: Zaveštanja predaka  Comments off

ЗАДАР, стари србски град

.

БЕОГРАД БРИШЕ УЛИЦУ ЗАДАРСКУ – ИСТОРИЈСКИ СРПСКИ ГРАД

 

Српска развојна академија (РАС) у Београду разобличава кривотворења у друштвеним и природним наукама, а очигледно је да су та кривотворења (фалсификати) усмерена – с циљем да би се прикриле повјесне (историјске) одлике српске државе и српске културне баштине у Антици и Средњем веку. Нажалост, та кривотворења су избрисала из званичне историје српског народа најосновније податке о држави Србији – основаној после пада Римске Империје – 490. године, са престоницом Србије у Скадру.

Мада је о овом подтаку писао католички бискуп из Далмације, Андрија Качић Миошић, у 18. столећу, друштвене науке то не бележе. А та Србија је трајала 661 годину до 1171, када на чело државе долази Стефан Немања.

Поред престонице Скадра, најзначајнији град у Србији је био – ЗАДАР. И он је био у средњевековној Србији пуних 712 година, од 490. до 1202. године.

 

Ово наводим, да би припадници српског народа и држављани Србије, Републике Српске и Црне Горе схватили да је град – ЗАДАР настао у Србији и да му је становништво било српско, православне вере, те да су Задар окупирали војници германских и романских држава 1202. године за време владавине српског краља Стевана Првовенчаног Немањића. Тад је окупирана и српска североисточна обала Јадрана, те је, са Задром, предата на управу Млетачкој Републици, с престоницом у Млецима. Наравно, у окупираним деловима Србије, почело је покатоличавање Срба, чему су се Срби одупирали, али је најмасовније католичење обављено у 18. и 19. столећу. Окупацију је обавила западноевропска крсташка војска, а после две године је окупирала и Цариград и велики део Источног Римског Царства (тзв. Византије).

 

Да бисте се уверила да је крсташки рат вођен против Србије, наводим о томе делове из књиге академика Слободана Јарчевића: ”Бивши Срби Мађари”, Издавач ”Мирослав”, Београд, Булевар Маршала Толбухина 15, тел. 011/297-0875, mirmi011@gmail.com:

”…  Западноевропљани су послали на Задар крсташку војску. А крсташи су ратовали против држава с исламском, или православном хришћанском вероисповешћу. Мађарска је била католичка држава, па крсташка војска не би могла бити упућена да ратује против ње. То значи, Задар није био у оквиру средњевековне Мађарске, почетком 13. столећа, како се то тумачи у званичној историји – да би се уклонила истина о Задру у Србији! … А да почетком 13. столећа нема ратовања између угарске (мађарске) војске против крсташа око Задра, него да су у Задру православни Срби, које Западноевропљани погрдно зову именима припадника хришћанских секти из првих столећа Нове ере (патеренима, шизматицима, кудугерима… па и богумилима), види се у следећим енциклопедијским одредницама:

‘Папа Иноћентије Трећи покреће Четврти крсташки рат за ‘ослобођење свете земље’, у којем страда ЗАДАР. Године 1202, европско племство, с целокупном војном силом, стиже у Венецију, одакле је требало да се, млетачким бродовима, пребаце у Палестину.

Пошто, наводно, нису имали да плате Млецима превоз, на позив млетачког дужда, ударају на Задар. Несумњиво је Задар 1202. године тешко страдао и због везе с богумилима (тако су католици звали православне вернике, наша примедба). Задрани су, у последњој борби на зидинама, истакли крстове, да увере крсташе, да нису богумили, који одбацују крст. Тома Архиђакон сматра пад Задра божијом казном, ‘јер су се житељи његови одвратили од римске цркве и прионули уз јеретике’.

Иако је Задар разорен и освојен од крсташа и припојен Млетачкој Републици, у граду се и даље бележи постојање јеретика (православних верника, наша примедба). 1234. године је задарски надбискуп Иван, у присуству бројних свештеника, прочитао оптужбе против бискупа Трегуана, који је изопштен као фалсфикатор папске буле и заштитник јеретика (латински: fautor hereticorum).

Забележено је да су фрањевце, који су у Задар дошли с циљем покрштавања јеретика, 1308. године, физички напали тамошњи свештеници и ученици’.[1]

 

Да је становништво Задра било православне вероисповести, показују тадашњи међународни односи. Посебно овај крсташки рат с почетка 13. столећа. Покренут је против држава с православним становништвом и то се не може прикрити. То означава и хрватска енциклопедија, мада је у њој изостављено, да су у Задру били Срби православне вере и да је Задар могао бити само у оквиру Србије. Јер, да је био мађарски град, не би га крсташка војска нападала. Крсташка војска је 1204. заратила против Источног Римског Царства (Византије), окупиравши његов велики део на Балкану и у Малој Азији, а освојила је и град Константинопољ (Цариград).

Тек су Грци потукли католичку војску 1259. и ослободили Константинопољ 1261. године. Значи, скоро шездесет година су католици владали земљама с православним становништвом, које су покушавали превести у римокатоличку веру. Наравно, то су чинили и с окупираним православним српским градом Задром, али је тај покушај покатоличавања био безуспешан у 13. столећу, јер се каже, да је православних било много у Задру 1234 – наравно, католички писци записују да су то били јеретици (богумили). Но, промакло им је, да су и сами уписали, да су Задрани, приликом борби и одбране своје тврђаве, истицали хришћанске крстове – а богумили нису поштовали хришћански крст, тако да на одбрамбеним зидинама Задра нису били богумили (нехришћани) – како то тврде у Ватикану и западноевропским научним установама. И овде је реч о непоштовању у повјесној науци основне логике. Наводи се, да богумили нису користили оружје – а да су у Задру били богумили, како тврде у Ватикану, онда за Задар није требало ратовати, јер су се богумили одрицали ратовања и убијања.

Занимљив је и податак, да су задарски (некатолички) свештеници и верски ученици физички напали римокатоличке фрањевце и 1308. године, а то не би могли чинити, да у граду није била хришћанска православна већина – богумили су проповедали  не-насиље”.

 

С овим Вас упознајем зато што су новине: «Вечерње новости» у Београду, објавиле 20. марта 2019, да ће се име улице у Београду – ”Задарска” заменити, на основу одлуке Града Београда. Очигледно, надлежни у градским установама немају представу да је Задар тако дуго био град у Србији, а државници и историчари у Србији, очигледно, нису о томе обавестили градске руководиоце.

 

Молим Вас, да у Србији, Црној Гори, Републици Српској и у иностранству, овај текст уручујете научним установама, новинарима, књижевницима, историчарима и државницима.

 

С поштовањем,

Академик, др Алек Рачић

Category: Nepoznata istorija Srba  Comments off

Смаил-ага Ченгић и Дробњаци …

.

Смаил-ага Ченгић је рођен 1788. године у селу Јелашица. Мајка му је била Ђурђијанка, робиња. Школовао се у Истамбулу. Био је средњег раста, дугуљасте главе, широка и од великих богиња ишарана лица, зелених очију, смеђе косе, имао је браду и бркове. Био је одјевен сав у свилено одијело: доламу, џамадан са рукавима, чакшире, велики фес с дугом кићанком, опасан великим свиленим појасом. Носио је сабљу и двије кубуре, а још двије кубуре је носио објешене о коњу. Имао је озбиљан поглед и снажан глас.

Ченгићи потичу из Мале Азије. Ова породица владала је градом Чангри, по којем су се по доласку у Босну прозвали Чангрлићи, касније Ченгићи. Средином XVI вијека досељавају у Херцеговину.

Смаил-ага, муселим Гатачки, Пивски и Дробњачки, имао је 600 харачлија и био је веома богат. Истакао се у борбама против Карађорђевих устаника. Био је уз Али-пашу Ризванбеговића 1832. године против Хусеина капетана Градашћевића који се одметнуо од султана. Тада су у његовој војсци били и Дробњаци међу којима је био и Новица Церовић. Због заслуга у гушењу побуне добио је од султана титулу паше.

Зијаметско право на Дробњак некада су имали Ризванбеговићи. Од њих су ово право купили Селмановићи из Таслиџе. Ибрахим-паша Селмановић продао је своја зијаметска права у Дробњаку Смаил-аги 1829. године за 80 „ћеса“. Купопродаја је извршена под Дурмитором, под Седлом код „Попова моста“. Селмановићи су хтјели продати Дробњак Ризванбеговићима од којих су га и купили, али се Дробњацима то није свидјело. Смаил-ага је боравио у Тушини код Новице Церовића и ту му је Ђоко Маловић предложио да он купи Дробњак. Смаил-ага није имао довољно новца па му је Ђоко Маловић посудио део, а део је прикупио у народу. Претходно је Смаил-ага откупио породицу Ђока Маловића од Турака и вратио ју је кући. Земља на Језерима од Пашине воде до Тепаца припадала је до 1863. године породици Ченгића. Послије тога то земљиште је постало племенска комуница.

Смаил-ага је ријетко долазио у Дробњак јер му је све послове завршавао Ђоко Маловић и доносио му данак у Липник. Кнежеви су сакупљали харач од 300 пореских димова и прирез од 300 ока масла годишње. Харач се није узимао од сиромашних кућа. Ово се сакупљало у јесен. Смаил-ага је био највећи јунак турског царства. Није био суров према раји. Био је поштен и није чинио зулум по Дробњаку. О Божићу је пекао пециво и куповао вино па позивао хришћане и частио их.

Али према бунтовницима је био суров. Пред својом кулом мучио је заробљене ускоке и хајдуке. Они су пред њим умирали јуначки и у пркосу, неки и без јаука. Смаил-ага се женио три пута. Прва жена му је била од Хасанбеговића из Автовца. Једна од жена је била удовица чију је кћер из првог брака за жену узео Смаил-агин син Рустем-бег. Рустем-бег је био велики насилник. У мираз је добио 300 читлука близу Сарајева. Рустем-бег је у својој кули у Липнику имао тамницу за мучење Срба. Пред кулом је имао вјешала са кукама и алкама на које је вјешао и качио људе.

Смаил-ага је имао седам синова. Осим Рустем-бега са првом женом имао је још два сина: Дедагу (Дервиш-паша) који је умро у Коњицу 1875. године и Мухамед-бега којег је посјекао Спасоје Огњеновић из Бањана на Сјенокосима  у Дуги Никшићкој 1862. године. Остали синови су: Сулејман-бег (од друге жене), Кадрибег, Сејди-бег и Хајдар-бег (од треће жене) који је умро у Цариграду. Петар Вукотић је шишао Дедагиног сина. Три Дедагина сина су живјела у Сарајеву и Цариграду.

На Грахову је 1836. године у борби против Турака поражена црногорска војска и погинуло је девет Петровића, рођака Петра II Петровића Његоша. Најзаслужнији за пораз и погибију Катуњана био је Смаил-ага. На Грахову су са Смаил-агом били Пивљани, а Дробњаци нису хтјели доћи, осим Ђока Маловића којег је Смаил-ага од милоште звао Маријан и још једног Дробњака. Послије боја на Грахову Смаил-ага није долазио у Дробњак четири године. Хасан-бег Требињац Ресулбеговић је у Требињу држао главе Петровића и није хтео да их да Његошу уз откуп.

Владика Раде није могао опростити Смаил-аги погибију својих рођака. Његош је позвао Дробњачке главаре: Новицу Церовића, Шуја Караџића и попа Димитрија Головића и од њих затражио да убију Смаил-агу. Дробњачки главари на то пристану и за то придобију цијело племе.

Завјереници су се састали у манастиру Морачи и сковали план за убиство Смаил-аге. Владика им је послао нешто муниције. У убиству ће учествовати Дробњаци, Ускоци, Морачани, Ровчани, Бјелопавлићи и Пипери.

Дробњаци се 1840. године одметну од Турака. Да би Смаил-агу домамили у Дробњак, Ђоко Маловић му је написао писмо у коме га обавјештава да се Дробњак буни и да се у народу прича да Смаил-ага не смије да дође од боја на Грахову. Рустем, син Смаил-аге, дође у Дробњак, али му ови не дадоше харач и он се врати оцу.

Смаил-ага  у септембру 1840. године са педесетак харачлија обилази Пиву. Ноћио је у Пиви двије ноћи, другу у Пивском манастиру. У Пиви је узео неколико Дробњачких талаца и послао их у Мостар. Из Пиве долази у Дробњак. Долази у Дужи код Ђока Маловића. Ту није било Шуја Караџића, ни Новице Церовића, па се Смаил-ага наљутио. Сутрадан када је Шујо Караџић дошао Смаил-ага му није хтио пружити руку да се рукују. У Дужима је Смаил-ага остао седам дана. Није му се улазило дубље у Дробњак.

Дробњачки главари наговоре Смаил-агу да се премјести на Пошћење и овај то прихвати. Смаил-ага из Дужи дође на Пошћење и улогори се на Грбовића Бари, под кулом Одовића. Ту дође и Новица Церовић на кога је Смаил-ага био љут јер се није раније појавио. Дробњаци, у жељи да Смаил-агу увуку што дубље у дробњачку територију, изјаве да су му вјерни и покорни, а он им повјерује. Новица Церовић је наговорио Смаил-агу да дође на Мљетичак.

Смаил-ага покрене војску на Мљетичак. Тада лукави Ђоко Маловић, не желећи да непосредно присуствује нападу на Смаил-агу и његовом убиству, а сматрајући да је обавио свој дио посла тиме што је писмом намамио Смаил-агу у Дробњак, под изговором да су му дошли неки дубровачки трговци оде назад у Дужи.

Смаил-ага са пратњом стиже на Мљетичак  4. октобра предвече. Улогорио се на Гвозду на Мљетичку, испод брдашца Вигњеве Главице. На Мљетичку је Шујо Караџић дочекао Смаил-агу  и била је гозба под шаторима. Измјењивали здравице Шујо и Смаил-ага. Пила се медовина, замућено вино и кафа. Дробњачки кнежеви су на Мљетичак донијели харач Смаил-аги. Смаил-аги је те вечери кнез Филип Жугић донијео за вечеру нешто кајмака, погачу и мало меда. Смаил-ага је тада рекао да му је мало, а Филип му рече: „Толико за ноћас, а сјутра ће бит’ доста свакоме“. Кнез Филип је заноћио у својој кући, а ујутро је освануо у војсци која је убила Смаил-агу. Шујо Караџић и Дробњаци састали су се у Буковици са Новицом Церовићем са којим су дошли Ускоци. Ускоро су им се придружили Мина Радовић и Радован Бегов Реџић Булатовић са којима су били Морачани, Ровчани, Пипери и Бјелопавлићи. Стотину људи ноћу је кренуло из Буковице на Мљетичак.

Ноћ је била облачна. Дувао је прохладан вјетар и било је магле.

Војска је стигла за брдо Пјешевац, а онда се почела у највећој тишини спуштати низ Загуљски поток ка логору Смаил-аге. Већ је почело да свиће, али због облака и тмурног времена турске страже их нису примјетиле. Дио војске смјестио се са горње стране Вигњеве Главице, други дио војске остао је испод ње, а трећи дио војске спустио се потоком ниже, до Баре, да спријечи бјекство Турака према Никшићу. У овом дијелу војске био је Мирко Алексић. До пред зору Смаил-ага је пушио наргилу, а пред зору је заспао.

У зору 5. октобра, када су се дијелили ноћ и дан, извршен је напад на Смаил-агу. Турци су спавали када је напад почео. Војска која је била испод Вигњеве Главице искочила је на врх брдашца. Почетак напада означио је Шујо пуцњем из кубуре. Тада и остали испале плотун на Турке. Турци повикаше: „Власи… Власи долазе!“  Напад је извршен са свих страна. Под кишом метака, по логору су јаучући бауљали рањени Турци и падали на земљу која је убрзо била прекривена турским лешевима. Смаил-ага је изашао из шатора. „Брњаша ми…“ заустио је да затражи коња, али га је у том тренутку Мирко Алексић из своје шешане погодио у главу са два метка. Био је мртав прије него је пао на земљу. Једно зрно остало је у глави, а друго на веризи низ повије. Кад то видјеше они Турци који су још били у животу и покушавали да пруже отпор, разбјежаше се, али свега двојица су успјела да извуку живу главу. Већ се разданило. Сама битка је кратко трајала. Погинуо је Смаил-ага Ченгић и уништен је већи дио његове војске. Један од оне двојице Турака који су успјели да побјегну био је Ахмет Баук, побратим Шуја Караџића. Међу нападачима није било мртвих ни рањених.

Тијела погинулих Турака трпана су на саоне и одношена истог дана на Превиш гдје су нешто касније закопана у неко старо турско гробље. Коста Берковић, трговац из Таслиџе, је дан иза битке платио 20 перпера људима да сахране мртве Турке. Све главе убијених Турака су посјечене. Главе су однешене у Тушину, ускочка села и Морачу. Набијене су на коље око пута и око уљаника.

Ноћу, попадија Томић, кума Смаил-аге и њена кћерка ископале су Смаил-агино тијело. Попадија је ставила тијело у врећу и натоварила на коња. На другу страну самара натоварила је подебље дрво, да не би претезало. Преко Пиве је тијело однијела у Липник породици Смаил-аге. Њен син јединац је тада био заточен у Мостару па је тако покушала да га спаси. Кад је позвана послије убиства Смаил-аге на Цетиње да одговара за преношење агина тијела и кад је на Његошево питање зашто је то учинила навела разлог који ју је навео на такав чин, Његош је разумио њену материнску љубав и опростио јој је.

Када су Турци у Мостару сазнали за Смаил-агину погибију потровали су дробњачке таоце. Рустем-бег је из кубуре убио таоца Саву Требјешанина. Ипак је неколико таоца успјело побјећи. Са собом су понијели отрованог кнеза Милију Живкова Јауковића који је умро у Безују у Пиви. На Цетиње је вијест о погибији Смаил-аге донио Макарије Шумадинац, калуђер манастира у Бијелој. Његош му је поклонио крст. Овог калуђера при повратку ухвате Турци и убију га. Дробњаци су послије погибије Смаил-аге отишли код Његоша и предали му Смаил-агину главу, оружје, сат, златну опрему и агине коње. На Цетиње су отишли Новица Церовић и брат му Стојан, Шујо Караџић, Мирко Алексић, Милић Томић, Радивоје Вилотијевић и други.

Примивши из руку Мирка Алексића главу Смаил-агину, Његош повиче: „Дође ли да ми се поклониш, јадни Смаиле!“ Три дана трајало је на Цетињу весеље. Тада су на Цетињу биле изграђене само „Биљарда“ и двије крчме.

Истог дана када је убијен Смаил-ага, послије ручка, Новица је натоварио своје ствари и са породицом кренуо на Цетиње. Путовали су ноћу. Новица је на Цетиње стигао у зору. Носили су главу и водили два коња Смаилагина: Брњаша и Гаврана. Предали су на поклон владици коње и оружје Смаил-агино. Његош је дао Новици и Шују титуле војвода, а Мирку Алексићу титулу капетана. Његош је Новицу поставио за сенатора и дао му је кућу на Цетињу и млин у Ријеци Црнојевића. Кад је Његош рекао Новици да је Иван Мажуранић написао пјесму о погибији Смаил-аге, послали су му Смаил-агин сат. Његош је Смаил-агину главу држао у своме двору на савитљивој притки, тако да се клањала кад би неко ушао.

Да би осветио убиство Смаил-аге, Али-паша Ризванбеговић убрзо шаље на Дробњак војску под командом Хасан-бега Ресулбеговића. Народ се склонио у збјегове у ускочке планине и Морачу. Дробњацима у помоћ дођу и Ровчани, Морачани, Ускоци и Бјелопавлићи, али су на пољани званој Бара Дајовића под Боровом Главом код Тушине били поражени 7. новембра 1840. године. Имали су 120 погинулих којима Турци одсијеку главе и њима оките Смаил-агин гроб у Липнику. Тада Турци попалише читав Дробњак у коме су оставили и своје посаде. Запалили су кулу Новице Церовића који је тада боравио на Цетињу по жељи Његошевој, да га Турци не би убили из освете за убиство Смаил-аге. Једино су остала непокорена ускочка села Струг, Сировац и Малинско. Од тада су Ускоци постали посебно племе.

Дедага и Рустем-бег су се 1841. и 1842. године светили за погибију оца у Дробњацима. Дедага је уочи Божића похватао многе Дробњаке, око стотину их послао у Мостар као таоце, а посјекао их 96 (7 Церовића). Многи Дробњаци су у то вријеме побјегли у Морачу и друге крајеве.

Дробњацима је 1843. године дозвољено да се врате на згаришта кућа. Били су разоружани, а Турци су чинили зулуме по Дробњаку. Филип Жугић и Милован Томић ишли су код босанског везира Омер-паше да моле да им се врати оружје. Везир је о овоме писао султану у Истамбул.

Султан је дозволио да се оружје врати Дробњацима, а враћени су и преживјели таоци који су били заточени у Мостару.

Category: Nepoznata istorija Srba  Comments off

Тројан, аждаја и Свети Ђорђе

Сродна слика

.

Руски конзул Александар Гиљфердинг 1859. путовао је по Пештерској висоравни и забележио да су му мештани показали древне зидине града Тројана на планинском врху ТРОЈАН. Испричали су му легенду по којој је ту био град под којим је Свети Ђорђе победио аждају и спасао принцезу, кћерку владара Тројана.

 На простору Пештерског поља својевремено је било језеро које је касније отекло, а иза њега су остале бројне мочваре и локве.

По легенди, у језеру је живела АЖДАЈА коју је убио Свети Ђорђе (муслимани приповедају да је то урадио Ђерзелез Алија).

То предање казује да је светац мачем прво ударио у камен да испроба оштрицу и просекао стену из које је потекао извор Ђурђевице.

 Аждајин самртни ропац развукао од града Тројана до извора Рашке и манастира Сопоћани.

Успомену на тај митски догађај, тврде Пештерци, чувају и многи овдашњи топоними.

Тамо где се аждаја браћакнула налази се село Браћак, опружила се код села Пружањ, репом шуму окрњила у Крњој Јели. Од њеног лета се занинала (зањихала) цела планина Нинаја. Још је била жива код Живалића, вукла се код Вучинића, највише јој крви источило код Точилова, а кости јој остадоше у Коштаном пољу. Мештани су у Чукотама нашли њену прву главу, па су је чукали моткама. Друга глава, обаљена, нађена је код Баљена, а реп њен, сличан гујином, пронашли су Гујићи.

 Ова легенда је можда разлог због кога је краљ Радослав на припрати Богородичине цркве у Студеници уклесао лик Победоносца с мачем.

 – Не може бити сумње да је легенда о Светом Ђорђу као витезу на коњу и победиоцу аждаје, који је спасао Тројан град и ћерку владара тог града, својина усмене литературе српског народа.

Легенду су многи заборавили, неки је никад нису ни чули, али топоними су остали.

Category: Zaveštanja predaka  Comments off

Српска принцеза из харема чија је нога крочила на Свету Гору

.

СУЛТАНИЈА МАРА –
Српска принцеза из харема чија је нога крочила на Свету Гору
.
Мара Бранковић, лепа ћерка деспота Ђурађа била је, после Оливере, друга српска принцеза коју су удали за турског султана.


Мара, ћерка деспота Ђурађа Бранковића и унука Вука Бранковића, рођена је 1418. у Вучитрну, а још као девојка завршила је на османском двору, у харему Мурата II, као друга жена турског султана.
Народна песма бележи да је у детињству боловала од тешке болести, а да је њен отац, из захвалности Богу и старцу Јоаникију за чудесно исцељење саградио манастир, по излеченој девици назван Девичин или Девич.
Народни песник бележи и да је Мара била јако лепа, да “љепше нема у свих седам влашких краљевина и свој бутун турској царевини”.
Деспот Ђурађ, по доласку на престо Србије, договара са супругом Јерином да Мару, како би заштитили интересе земље, удају за турског султана Мурата II.
Мара ће тако постати друга српска принцеза која је отиша у харем. Прва је била њена баба-тетка, принцеза Оливера Лазаревић, кћи кнеза Лазара и кнегиње Милице, супруга султана Бајазита И.
По Ђурђевом преузимању власти османлијске трупе харале су југом и истоком српске деспотовине. Турци су заузели велике територије, чак и унутрашњости земље, као и градове Ниш и Крушевац.
Мир склопљен са Муратом II имао је теже услове него онај склопљен после Косовске битке. Данак Османлијама био је далеко већи, а држава далеко мања. Ипак, Мурат, сматрајући да је новим миром поново загосподарио Србијом, дозволио је Ђурађу да, како је остао и без старе и без нове престонице, Крушевца и Београда, сазида нову. Тако је Бранковић отпочео градњу Смедерева, нове престонице на обали Дунава, на граници са Угарском.

Мираз као десетогодишњи данак

Један од услова за склапање новог мира с Османлијама, био је и удаја Ђурђеве кћери Маре за султана Мурата II и њен одлазак у харем.
Ђурађ и Јерина морали су да сакупе огроман мираз – 600.000 дуката, што је било више од десетогодишњег данка који је Ђурађ од 1428. године плаћао Турцима. Венчали су се 1436. и Мара је била друга и последња венчана жена Мурата другог, који је раније оженио Халиму.

Извори га описују као неупадљивог човека који није патио од спољашње манифестације свог ауторитета. Ипак, за разлику од Оливере, Мара није имала среће у браку са османским господаром, пре свега зато јер је више волео мушкарце од жена. Султан је, према проценама, био 13 до 16 година старији од Маре. Када су се венчали имао је 32, а Мара између 16 и 19 година.
Мара, нажалост, није успела своју браћу Гргура и Стефана да спаси страшне судбине. Њих су Турци, по команди њеног супруга Мурата, ослепели у заточеништву.
“Нема пуно сумње у то да је Мурат II био, у најмању руку, бисексуалац, ако не и хомосексуалац који је имао сексуалне контакте са женама само толико колико је било неопходно да остави потомство”, каже историчар Никола Гиљен, аутор књиге “Две српске султаније: Оливера Лазаревић (1373-1444) и Мара Бранковић (1418-1487) – Две биографије као прилог историји српско-османских односа 1389-1487”, која ускоро треба да буде објављена у издању Графичког атељеа Дерета из Београда.
Гиљен каже да Мара није успела да освоји љубав и наклоност свога супруга, без обзира на лепоту, и подсећа на историјске белешке француског путописца Бертрандона де ла Брокијера о Мурату ИИ:
“После пића налази он највеће задовољство у женама и малим дечацима содомитима, а има он 300 и више жена и 25 или 30 дечака који су стално са њим, чешће него његове жене”.
Стојан Новаковић (1893) је записао како је Мурат имао “наклоност и за содомску заблуду, те је држао, тога ради, на 25-30 дечака”.

Мурат јој ослепео браћу

Мара, тако, није попут Оливере могла да учини много тога за Србију, јер није имала исти статус на османском двору као њена старија рођака. Дуго је била потпуно пасивна, све до 1441. године када султан Мурат издаје наредбу да се ослепе њена браћа Гргур и Стефан, који су били у османском заточеништву.

– Чињеница да је Мара знала о Муратовој, највероватније усменој наредби за ослепљење Гргура и Стефана, као и да је имала прилике да изађе пред султана да моли за браћу, говори да је већ у том тренутку њен положај у харему и на османском двору био далеко бољи него неколико година раније – каже Никола Гиљен.Мара, нажалост, није успела да их спаси страшне судбине. Наиме, султан Мурат је желео да изађе у сусрет њеној молби, међутим, казна је извршена моментално, па је гласник са наредбом да се казна не изврши, закаснио.
Мара је, као и њена баба-тетка Оливера остала доследна у својој хришћенској вери и са Муратом II није имала деце. Да ли је и њој, као и Оливери, урађен хируршки захват који је требало да спречи трудноћу, не зна се поуздано. То што се није остварила као мајка, вратило јој се, међутим, кроз велико уважавање и поштовање Муратовог наследника, Мехмеда II Освајача.

Да је царица Мара била на Светој Гори, и поред општепознате забране, сведочи и капела подигнута на месту сусрета Маре и монаха.
Можда је на то утицала блискост између Мехмедове мајке и принцезе Маре, које су неко време заједно живеле у Бруси.
– Мара је могла бити и нека врста дадиље или учитељице принцу Мехмеду, јер је њено образовање било далеко веће него образовање његове мајке – робиње. Зато не чуди писање Карловачког родослова који пише да Мару “цар Мехмед љубљаше и поштоваше као рођену мајку” – наводи Гиљен.

Мехмед II Освајач поштовао маћеху

Блискост и међусобно поштовање између Мехмеда и Маре доћи ће до изражаја од времена Мариног повратка у Србију после Муратове смрти, па све до њене смрти 1487. године.
Султан Мехмед царицу Мару “поштоваше као саму своју мајку, угађајући њеним жељама”, пише Гроф Бранковић у својим Хроникама. После Муратове смрти, 1451. године Мехмед пушта своју маћеху да се врати у Србију, дарујући је њезиним миразом, областима Топлица и Дубочица.
Могла је Мара да постане византијска царица, али је одбила брачну понуду Константина XI Палеолога, који је био удовац без деце. Она је одбила просце рекавши да се заклела да се више неће удавати.
Тако је и било. Окренула се цркви. Била је велики ктитор, али се није замонашила. Боравила је чак и на Светој Гори, где је помагала манастире Хиландар, Свети Павле и Ватопед.

Мара је по повратку у Србију живела у Смедереву, због своје жртве дубоко поштована од стране оца, мајке и српског народа, све док, као присталица реалније туркофилске струје у српској политици, није морала да побегне на турску територију, бежећи од гнева и освете брата деспота Лазара и његове супруге Јелене. Населила се у Јежеву у близини Сера, на имањима које јој је даровао султан Мехмед ИИ. Био је то добар избор, будући да се ова земља налазила на путу између Западне Европе и Србије ка Светој Гори и Османском царству.
– Да је царица Мара боравила на Светој Гори, и поред општепознате забране, сведочи и капела подигнута на месту сусрета Маре и монаха. Та капела, чији фрескопис је приказивао и сам сусрет, постојала је све до почетка XX века, када ју је разорила бујица оближњег планинског потока. Светогорци су на том месту подигли нову капелу 1928. године, која и данас постоји – каже Гиљен.

После пада Србије под османску власт 1459. године, Мара је представљала најважнији и најреалнији политички фактор у животу српског народа. Код ње су свраћали побожни путници на свом путовању до Свете горе, а Мара им је помагала и пружала одмориште. Помагала је брата Гргура, ујака Тому Кантакузина, деспотицу Јелену, удовицу брата Лазара, а у Јежеву је уточиште нашла и ћерка деспота Лазара, босанска краљица Мара-Јелена.
Ова умна жена је имала утехе и уточиште за свакога, па чак и за своју снају Јелену, од које је својевремено побегла из Србије.
Колики је био њен утицај у црквеним круговима види се из тога што је њена жеља била пресудна приликом избора неколицине цариградских патријарха. Умрла је у Јежеву код Драме 1487. године, а сахрањена је у оближњем манастиру Косиница.

НА СВЕТУ ГОРУ КРОЧИЛА И ЈЕЛЕНА, ЖЕНА ЦАРА ДУШАНА

Забрана приступа женама на Свету Гору кршена је подједнако и у средњем веку и у савремено доба, каже Никола Гиљен.
Познато је да је Цар Душан боравио на Светој Гори од 1. септембра 1347. до јуна 1348. године, када се са супругом царицом Јеленом и сином, краљевићем Урошем, ту склонио од епидемије куге. Крст је подигнут на месту где су монаси хиландарског братства дочекали Душана са свитом и породицом, а недалеко одатле Цар је посадио и једну маслину.

Иначе, забрана приступа женама на Свету Гору, кршена је кроз историју у неколико наврата. За време Грађанског рата у Грчкој 1946-1949, светогорски монаси су на обали примали избеглице међу којима је било велики број жена и деце, који су бежали од комунистичког погрома, подсећа Никола Гиљен.

Извор:
https://istorijamisterija.blogspot.com/2018/12/blog-post.html

Category: Zaveštanja predaka  Comments off

ТОР И АРТУР ( АРТОР )

.

Гластонбершко брдо Тор на југу Енглеске, где је смештено геомантско келтско (галско, гетско, хетско) светилиште и мегалитска опсерваторија, чува Легенду о краљу Артуру.

То је лавиринт, са седам тераса на седам нивоа (хетитски свети број или рај седмог неба у србском предању), где је некада на врху био округли камени храм са 12 стубова за који предање каже да је улаз у Нав (доњи свет) или Авалон (гел. Аnnwn, Валхала).

Ова концепција градње је идентична Вавилонској кули (Зигурат), гробници Кира II краља Персије и њеној копији Споменику незнаном јунаку на београдској Авали. Митолошки је упоредна дугодневици, за коју А. Бајић наводи једну велшку легенду, у којој краљ Артур лови јелена на летњу дугодневицу (вел. sul gwin, “дан светог (белог) Сунца).

У Вавилону постоји Иштар-тор капија која семантички стоји у вези имена Артур, односно АРТОR са једне глинене посуде из Гластонберија, на протописму Лепенског Вира које се у Британији назива “староенглеске руне”, иако Енглези тада нису постојали. Очигледно је “тор” овде израз за капију у асирско-келтском “дур”, тврђава, од ариј. двара, препрека, РВ 1,52 (србски дувар, зид), па је име Артор кованица од ариј. ару, Сунце + двара, препрека, у значењу “сунчана врата”, која су представљала улаз у Зверокруг (Звездокруг) земаљске констелације Кола небеског у астралној архитектури Тора.

Тор етимолошки стоји у вези аријског тавура, сазвежђе Бик, одакле је лат. Taurus и нордијско Thor, име за Громовника. Почетна астрална архитектура Тора у циклусу године потврђена је открићем Катарине Мелтвуд, која је у области Тора открила 1929. године огромне земљане конфигурације Кола небеског, појединачно представљене астролошким знацима хороскопа у обиму круга од 50 километара (С. Османагић)!

За Тор је везана легенда о краљу Артуру, где је он по предању имао утврђење, али Хришћанство је на Тор доселило Исуса и Св. Патрика, за кога кажу да је овде проводио време у посту и молитви. Црквена прича даље износи, да је Исус као дечак (од 12 година) посетио Гластонбери, са својим ујаком Јосипом од Ариматеје и тамо направио прву хришћанску цркву изнад земље. Након распећа, ујак се вратио са светом посудом, из које је Исус пио на последњој вечери, а у њој донео његову крв са распећа, те закопао на улазу у Нав.

Тако је света посуда Грала која је нестала „због људског греха“, доспела на Тор, а Артур је „кренуо“ у потрагу за светом посудом, заједно са 12 витезова „округлог стола“ (оличења 12 месеци године) који су се придружили своме краљу.

Свето брдо Тор и легенда о краљу Артуру очигледно су мистеријски, хиљадама година старији од распећа које симболише крст Кола небеског, али се може помоћу симболике српског мита, делимично реконструисати христијанизована тројанска прича о Артуру, јер, потомци Келта или Гала имају легенду о свом тројанском пореклу.

У историји Велсa стоји да је Артур погинуо у боју код Кампуана 537. године, а појављује се у ирским и велшким сагама из VII века у вези мистерија и чуда. Историјски подаци за „краља Артура“ кажу да је по одласку “Римљана” он био вођа Брита против англо-саксонских освајача (Ненијус, 9 век). До 1600 године сви писани извори о Артуру су из Галије, на старофранцуском (гелски, енг. galic) или келтском (хетском, гетском) језику.

Етимологија имена Артур везује се за келтску реч „медвед“, што има директну аналогију са сазвежђем Медведа, у коме се налази пупак неба, од кога почиње небески рај. На аријском грахад’āра је пупак неба < грáха, хватач, Велика змија  Змај) + д’āра, ношење, подупирање, на врху митске планине Алатир, која је по изговору идентична имену Артур. Ова кованица је име за Грал свету посуду, која је уствари поређење за златно васељенско јаје, из кога проистиче животни принцип који је повезан са пупком неба и распећем Исуса, симболом за Коло небеско. Велики Медвед је митолошки чувар улаза у рај и стоји у директној вези са новим даном у ротацији земље. То га карактерише као божанство Рата (Арата, Арета), чија је постојбина Рашка (Тракија), а један од његових бројних облика је Ован, енг. Aries.

Он је главно и опште божанство свих античких Срба, а његово обележје је мач, који је приношен у паљеницу. Отуда се чудесни Артуров мач, Екскалибур, „вади из камена“, јер, небески свод је у српској митологији од камена, као што је то и престо божији. Духовни мач има две оштрице, које симболишу јутарњу и вечерњу светлост, па Артур добија чудесни мач Госпе од Језера, односно богиње Зоре, јер, вода граничи поље сила делећи Јав од Нава. То је исти онај мач који Девана даје Велесу (А. Бајић).
Сада је сасвим јасно пророчанство чаробњака Мерлина, да ће британски престо (Пендрагона) добити онај ко „извади мач из камена“, који је горео као 30 бакљи, што је дванаести део круга или једна ротација сунца. Вађење мача симболизује рађање јутарње светлости у ротацији земље, а митску потврду ове песничке слике даје сам Артур, који враћа свој легендарни мач поново у језеро (вечерња светлост).

Други Артуров атрибут је штит са крстом. Света посуда Grail (Sangreal) Артурове митологије сумерски грахл, симбол Змаја), описана је у мисирском, феничком и јеврејском предању као суд са водом, украшен црвеним крстом у кругу, па се она пореди са извором Тора који даје црвекасту боју воде. Како је крст магнетни фокусатор и симбол вечности, он је у микро свету поређење, замена и једнакост за човека, посуду у коју Господ „улива воду живота“. Месец је краљ Медведа, а последње Артурове речи биле су да иде у Авалон, у црном чамцу, како би се излечио од задобијених рана а пратиле су га три даме (виле). Црни чамац очигледно припада Наву, јер се у њему возе ноћно Сунце или мртве душе. Три виле су тројна Зора или богиња Месеца, која је тројака и у изведеним митовима. Артур је сахрањен на острву Авалону (< аријски áвара, богиња Нава), које је „окружено ланцем плавих вода“, што одговара опису рајских степа Сварогових, „на небу плавом“ (Велесова књига).

Етимологија имена аријске богиње подупире претпоставку сер Џона Риса у Студијама, који је повезао Авалон са Abalach келтском богињом Нава. Један облик њеног имена носи сестра Артурова, Морган ла Феј или Морана, један од облика имена српске богиње Смрти.

У сумерским таблицама стоје кругови као магијски симболи, чија величина одговара значају појединих богова, у којима је Апсолут обележен тачком. Пупак неба наше галаксије је митско оличење тачке небеског пола, у лику „краља Артура“, аналогно нордијском Тору и громовнику Перуну господару сва три света, који у пупку неба окреће Сварогов точак или Коло небеско. Отуда, на Артуровом споменику пише: „Овде лежи Артур, краљ који је био, краљ који ће бити“.

С. Филиповић и Н. Миливојевић

Category: Zaboravljena istorija Zemlje  Comments off

Мумија Српкиње из Кине

Мумија Српкиње из Кине

Срби су од искона живели преко Хималајских планина по данашњем такозваном Тибету и у такозваној Китајској империји, па од ових час потискивани даље Сибиру, час опет покоравани и преливани у Китајце (Кинезе), имамо исувише како историјских дата, тако и остатака трагова о истоме.

Ово је само део из истраживачког рада Милоша Милојевића о пореклу Срба, односно, како он каже, о “огромном и бројном народу који је у једно давно време ширио своје гране од Индије до Атлантика”.

Китајци, пише даље Милојевић, ни најмање не крију ово: су се на неколико тисућа година пре Христа доселили у данашњи Китај, које са острва, које из друге, топлије земље преко мора – Африке, а које из прибрежних земаља, да су у данашњем Китају затекли сасвим друге народе, другог типа и језика, да су их које истребили и прогнали, а које, опет, прелили у свој сопствени народ.

Племенима мењали имена

У неколико наврата у својим истраживањима Милојевић се враћа овом периоду. У једном делу он каже и ово:

“Китајци су сами записали да су доласком у нову средину нашли староседеоце белог типа за разлику од њих који се и данас хвале својим црним монголско-етиопским типом… Да је тај народ говорио и другим језиком, непојмљивим за старе Китајце, такође нема сумње, као и да је се звао многим другим разним племенским и пределним именима, која Китајци, по свом обичају, предеваху у чудновата и обична стварна, то јест давајући им друга имена, подобна налазећим се око њих стварима и животињама.”

Иако су Китајци мењали имена српским племенима опет је некако сачувано оно првобитно, изворно Сјаб, Сјабри, Сјамбри, Селби, Сембри, односно Срби. Чинили су то мењање имена дуго и упорно, чак још триста година после Христовог рођења и тако су оне силније и бројније постепено прелили у свој народ. Заправо не све. Велики део се борио против насилника Китајаца, Монгола, Манџура, час примирујући се, час бежећи у суседне земље, а када су се Китајци раширили, Срби су ишли даље тражећи сигурна уточишта. Као потврду оваког опхођења Китајаца према другим народима Милојевић наводи и судбину народа Тангута који је око 2282. године пре Христа преселио, односно побегао из Китаје у Хунунору, а када су Китајци и ту стигли око 444. пре Христа, један део Тангута се преселио на запад, док се други покорио и касније претопио у Китајце.

На крају овог дела истраживања Милојевић напомиње да и Кинези посежу за фалсификовањем историје. Према њиховим истраживањима кинеска држава је стара више од 20.000 година и да се не слажу са истраживањима Европљана који им старину признају само од 3.082. године пре Христа.

Потврду Милојевићеве тезе да су пре Кинеза та подручја насељавали Срби налазимо и у још једном податку. Наиме, 19. фебруара 1981. године лист “Чикаго трибјун” је донео вест, а друга светка гласила убрзо пренела да је нађена најстарија кинеска мумија. Мумифицирано тело била је жена беле расе. Чак је и други програм париске телевизије као ударну вест објавио како је: “У Кини пронађена мумија плаве Кинескиње”.

Полазећи од Милојевићевих истраживања, а и од свега онога што је познато из историје не само о “кинеским” већ и о Србима Сибира, према којима овај део Русије и носи име, та мумија може да буде само нека тада високоуважена Српкиња.

Извор:

http://nebeskiprsten9.blogspot.com/2012/05/mumija-srpkinje-iz-kine.html

Category: Sloveni i Srbi - Indijanci Evrope  Comments off

ДИНАСТИЈА ЛАГАШ ( Lagash )

.

Đorđe Petković

Моје објаве можете игнорисати, али не и демантовати, за то су потребна много већа знања него што су их имали:
Archibald Sayce, Austen Henry Layard, George Adam Smith, Hormuzd Rassam, Marija Gimbutas и још многи други који су допринели да данас имамо бољи увид у древну цивилизацију Месопотамије, клинастог писма и Винчанске културе која је пренешена на велике просторе тада потзнатог света.
У подруму Лондонског музеја налази се више од 30 000 плочица са клинастим писмом, да ли ће их неко икада прочитати, питање је времена и добре воље. А можда је оно што се на њима налази записано разлог због којих је истраживање заустављено?
Ја се не љутим на историчаре који моје објаве „игноришу“, вероватно је разлог недовољно истраживање овог подручја, али уместо њих увек се нађу „образовани“ ликови који ће да својим коментарима „ глупости, будалаштине“ и сл. доказати колико су својим примитивизмом далеко испод сваког нивоа образовања.
Овде износим неке пасусе с преводом, онолико колико сматрам да вас неће „сморити“.

Лагаш ЛАГАШ ки; Сумерски: Лагаш је древни град смештен северозападно од споја река Еуфрат и Тигрис и источно од Урука, око 22 километра источно од модерног града Асх Схатрах, у Ираку. Лагаш(савремени Ал-Хиба) је био један од најстаријих градова древног Блиског Истока. Древна локација Нина (модерни Сургхул) удаљен је око 10 км и означава јужну границу државе. Оближњи Гирсу (модерни Теллох), око 25 км северозападно од Лагаша, био је религиозни центар државе Лагаш. Главни храм у Лагашу био је Е-Нинну, посвећен богу Нингирсуу.

Lagash LAGAŠKI; Sumerian: Lagaš is an ancient city located northwest of the junction of the Euphrates and Tigris rivers and east of Uruk, about 22 kilometres (14 mi) east of the modern town of Ash Shatrah, Iraq. Lagash (modern Al-Hiba) was one of the oldest cities of the Ancient Near East. The ancient site of Nina (modern Surghul) is around 10 km (6.2 mi) away and marks the southern limit of the state. Nearby Girsu (modern Telloh), about 25 km (16 mi) northwest of Lagash, was the religious center of the Lagash state. Lagash’s main temple was the E-Ninnu, dedicated to the god Ningirsu.

Ур-Нанше (или Ур-Нина) био је први краљ прве династије Лагаш (око 2500 година прије Криста) у сумерском раном династичком периоду III. Познат је по натписима да је наручио многе грађевинске пројекте, укључујући канале и храмове, у држави Лагаш.
Неброд (Грк: Нимрод) био је моћан ловац пред Господом.

Ur-Nanshe (or Ur-Nina) was the first king of the First Dynasty of Lagash (approx. 2500 BCE) in the Sumerian Early Dynastic Period III. He is known through inscriptions to have commissioned many buildings projects, including canals and temples, in the state of Lagash.
Nebrod (Greek:Nimrod) he was a mighty hunter before the Lord

Грци су га углавном звали Неброд: стога се места названа његовим именом изражавају Неброд, Небродес, Небрисса. На Сицилији је била планина Небродес, коју је Страбон звао у множини. То је било познато место за лов; и због тога је био посвећен Нимроду….

The Grecians generally styled him, Nebrod: hence places called by his name are expressed Nebrod, Nebrodes, Nebrissa. In Sicily was a mountain Nebrodes, called by Strabo in the plural. It was a famous place for hunting; and for that reason had been dedicated to Nimrod….

Термин Неброс, који су заменили Грци за Нимрода, означавајући јелена, давао је прилику многим алузијама о јелену и жутој кожи, у Дионусиаци (Дионисиаца грчки: Διονυσιακα, Дионисиака) је древна грчка епска поема и главно дело Ноннуса. То је еп у 48 књига, најдужа преживела песма из антике на 20.426 линија, састављена од хомерског дијалекта и дактилских хексаметара, чији је главни предмет живот Диониса, његова експедиција у Индију и његов тријумфални повратак на запад ) .и другим мистеријама. Био је град Небрисса, у близини ушћа Бӕтис у Шпанији, званог по Плинију, Венериа; Интер ӕ стуариа Бӕ тис оппидум Небрисса, птезиме Венериа (Тај град Небрисса близу ушћа Бае, по имену Раде ). Ово је, мислим, била грешка за Венариа; јер су постојала места тог имена. Овде су сачувани исти обреди и споменици, као што је горе споменуто; при чему није било алузије на Венеру, већ на Нимрода и Бака. Острво, и његове обреде, помиње Силиус Италицус …

Династија Лагаш

Ова династија се не налази на Сумерској краљевској листи, иако је у Сумерцу пронађена једна изузетно фрагментарна допуна, позната као Владари Лагаша. Он описује како је након поплаве човечанство имало потешкоће у производњи хране за себе, овисило је искључиво о кишници; даље се наводи да су технике наводњавања и култивације јечма потом пренесене од стране богова.
На крају листе је изјава “Написана у школи”, која сугерише да је то била писарска школска продукција. Може се издвојити неколико имена из доле наведених Лагашових владара, укључујући Ур-Нанше, “Ане-тум”, Ен-ентар-зид, Ур-Нингирсу, Ур-Бау

These dynasties are not found on the Sumerian King List, although one extremely fragmentary supplement has been found in Sumerian, known as the rulers of Lagash. It recounts how after the flood mankind was having difficulty growing food for itself, being dependent solely on rainwater; it further relates that techniques of irrigation and cultivation of barley were then imparted by the gods.
At the end of the list is the statement “Written in the school”, suggesting this was a scribal school production. A few of the names from the Lagash rulers listed below may be made out, including Ur-Nanshe, “Ane-tum”, En-entar-zid, Ur-Ningirsu, Ur-Bau

Лагаш је један од највећих археолошких хумака у региону, који мери отприлике 3 на 1,5 км. Процене његове површине крећу се од 400 до 600 хектара (990 до 1480 хектара). Локалитет је подељен коритом канала / реке, који пролази дијагонално кроз хумак.
Место је први пут ископано, за шест недеља, Robert Koldewey 1887. године. Прегледао га је Thorkild Jacobsen и Fuad Safar 1953. године, пронашавши први доказ његове идентификације као Лагаш. Главна држава у региону ал-Хиба и Телло раније је идентификована као ШИР.БУР.ЛА (Схирпурла). (А вероватно Сербула – моја примедба)

Tell Al-Hiba је поново истражен у пет сезона ископавања између 1968. и 1976. године од стране тима из Музеја уметности Метрополитана и Института за ликовне уметности Универзитета у Њујорку. Тим је предводио Vaughn E. Crawford, а ту су били Donald P. Hansen и Robert D. Biggs. Примарни фокус је био на ископавању храма Иблан од Инанна и храма Багара у Нингирсуу, као и на придруженој административној области.

Тим се вратио 12 година касније, 1990. године, за завршну сезону ископавања коју је предводио D.P.Hansen. Рад се првенствено односио на подручја која су била у суседству. Резултати ове сезоне очигледно још нису објављени.

Lagash is one of the largest archaeological mounds in the region, measuring roughly 3 by 1.5 km (2 by 1 mi). Estimates of its area range from 400 to 600 hectares (990 to 1,480 acres). The site is divided by the bed of a canal/river, which runs diagonally through the mound.
The site was first excavated, for six weeks, by Robert Koldewey in 1887. It was inspected during a survey of the area by Thorkild Jacobsen and Fuad Safar in 1953, finding the first evidence of its identification as Lagash. The major polity in the region of al-Hiba and Tello had formerly been identified as ŠIR.BUR.LA (Shirpurla).

Tell Al-Hiba was again explored in five seasons of excavation between 1968 and 1976 by a team from the Metropolitan Museum of Art and the Institute of Fine Arts of New York University. The team was led by Vaughn E. Crawford, and included Donald P. Hansen and Robert D. Biggs. The primary focus was the excavation of the temple Ibgal of Inanna and the temple Bagara of Ningirsu, as well as an associated administrative area.
The team returned 12 years later, in 1990, for a final season of excavation led by D.P.Hansen.The work primarily involved areas adjacent to an, as yet, unexcavated temple.The results of this season have apparently not yet been published.

The term, Nebros, which was substituted by the Greeks for Nimrod, signifying a fawn, gave occasion to many allusions about a fawn, and fawn-skin, in the Dionusiaca, and other mysteries. There was a town Nebrissa, near the mouth of the Bæ tis in Spain, called, by Pliny, Veneria; Inter æ stuaria Bæ tis oppidum Nebrissa, cognomine Veneria. This, I should think, was a mistake for Venaria; for there were places of that name. Here were preserved the same rites and memorials, as are mentioned above; wherein was no allusion to Venus, but to Nimrod and Bacchus. The island, and its rites, are mentioned by Silius Italicus …

Вјерује се да је краљ Нинус био оснивач древног главног града Асирије, Ниниве. Постојале су бројне ствари које су му приписане, као што је био први који је тренирао псе за лов и коње за јахање, дајући му симбол кентаура из грчке митологије. Налази се на библијској временској линији током 19. века пре нове ере.

King Ninus was believed to be the founder of the ancient capital city of Assyria, Nineveh. There were numerous things credited to him such as being the first to train dogs for hunting and horses for riding giving him the symbol of the centaur in Greek mythology. He is found on the Biblical Timeline during the 19th century BC.

Краљ Нино је био син Белуса или Бела, што може значити Ба’ал или “Господ” на семитском језику. Сматрало се да је владао 52 године и да је за 17 година успео да дода сву западну Азију својим колонијама.

King Ninus was the son Belus or Bel, which may mean Ba’al or “Lord” in Semitic language. It was thought that he reigned for 52 years and in 17 years, he was able to add all of West Asia to his colonies.

Према историји коју је написао Диодорос, Нинус је напао све азијске земље поред свог краљевства и борио се са војскама Бактриане. Током свог напада на главни град краљевства, Бактра, упознао је своју будућу супругу Семирамиду. Семирамида је била супруга његовог генерала по имену Оннес.

According to the history written by Diodoros, Ninus had invaded all the Asian countries next to his kingdom and fought with the armies of Bactriana. It was during their attack on the kingdom’s capital, Bactra that he met his future wife, Semiramis. Semiramis was the wife of his general named Onnes.

Нинус и Семирамис имали су сина по имену Ниниас. Пошто је Нинус умро, Семирамида је саградила храмск-гробницу у његову част. Она је владала као краљица којој је припадала читава Азија и борила се са краљевским Стабробатес у Индији, али је изгубила. Затим је дала престол сину Ниниасу.
Краљ Нинус је први пут повезан са библијским „моћним ратником“ Нимродом у књижевности Клементине под називом Признања. Недавна тумачења у Постанку 10 у Библији говоре да је Нимрод успоставио град Ниниву.

King Ninus was first associated with the Biblical “mighty warrior” Nimrod in Clementine literature entitled Recognitions. Recent interpretations of Genesis 10 in the Bible states that it was Nimrod who established the city of Nineveh.
Аполодор је даље тврдио да је “Нинус Нимрод” уз подршку историјских текстова Јустина и Диодора који указују на то да је Нинус имао исте лидерске особине као библијски Нимрод.
Apollodorus further asserted that “Ninus is Nimrod” with the support of Justin and Diodorus’ historical texts pointing out that Ninus had the same leadership attributes as that of the Biblical Nimrod.

Свештеници у Баканалијама, као и посвећени, били су облачени на овај начин …
Историја Нимрода је, у великој мери, изгубљена у супериорном поштовању које је показао Куш, или Бакус: ипак, постоји разлог за размишљање, да су божанске почасти биле старе.
Јер, као што можемо закључити из њихове историје, потомци људи, који су били свештеници Нимрода. Изгледа да је био обожаван и на Сицилији под именима Елорус, Белорус и Орион.

The Priests at the Bacchanalia, as well as the Votaries, were habited in this manner…
The history of Nimrod was, in great measure, lost in the superior reverence shewn to Chus, or Bacchus: yet, there is reason to think, that divine honours were of old paid to him.
Cos, were, as we may infer from their history, the posterity of people, who had been priests to Nimrod. He seems to have been worshipped in Sicily under the names of Elorus, Belorus, and Orion…

Отприлике у 40.ој години, Пхило из Александрије га је идентификовао као градитеља Вавилонске куле (Етеменанки), у белешкама пола века касније, Флавиус Јосепхус описао је “Неброда” као тиранина.

In about 40 CE, Philo of Alexandria identified him as the builder of the Tower of Babel (the Etemenanki).note Half a century later, Flavius Josephus described “Nebrod” as a tyrant.
Mesopotamian god Ninurta

Нинурта (поистовећен са Нингирсуом, Пабилсагом и библијским Нимродом) је сумерски и акадски херој-бог рата, лова и јужног ветра. Први пут се појављује у текстовима почетком 3. миленијума пне. као пољопривредни бог и локално божанство града Гирсу (као Нингирсу) и град Ларак (као Пабилсаг), обе сумерске заједнице. Његова улога бога пољопривреде се променила како су градови Мезопотамије све више милитаризовани и почели су освајања, један град против другог. Учењак Степхен Бертман пише:

Нинурта је започео своју божанску каријеру као бог наводњавања и пољопривреде. У ствари, “Наредбе Нинурте” је наслов древног сумерског “фармеровог алманаха”. Али са успоном империјализма он се претворио у младог и снажног бога рата.

Ninurta (identified with Ningirsu, Pabilsag, and the biblical Nimrod) is the Sumerian and Akkadian hero-god of war, hunting, and the south wind. He first appears in texts in the early 3rd millennium BCE as an agricultural god and local deity of the town of Girsu (as Ningirsu) and the city of Larak (as Pabilsag), both Sumerian communities. His role as a god of agriculture changed as the cities of Mesopotamia increasingly militarized and began campaigns of conquest, one city against another. Scholar Stephen Bertman writes:

Ninurta began his divine career as a god of irrigation and agriculture. In fact, “The Instruction of Ninurta” is the title of an ancient Sumerian “farmer’s almanac”. But with the rise of imperialism he was transformed into a young and vigorous god of war.

НИНУРТИНО ПОРЕКЛО И ЗНАЧАЈ

Бог је настао као Нингирсу (‘Господар Гирсу’) у Сумеру, а најранији текст користи ово име за сина Енлила и Нинлила (иако један мит сугерише да је он син Енлила и Јарца). Гудеа Лагаш (око 2144-2124 пне), позната по својој побожности и оданости боговима, посветио се Нингирсуу, а његов насљедник, Ур-Нингурсу, узео би богово име у част. Гудеа је вероватно најпознатија по Гудејским цилиндрима, два теракота цилиндра (датирана у око 2125. пне.) Који бележе његов сан у тексту познатом као зграда Нингирсуовог храма, најдужи текст у сумерском ипак је откривен.

NINURTA’S ORIGIN & SIGNIFICANCE

The god originated as Ningirsu (‘Lord of Girsu’) in Sumer, and the earliest texts use this name for the son of Enlil and Ninlil (although one myth suggests he is the son of Enlil and a she-goat). Gudea of Lagash (c. 2144-2124 BCE), noted for his piety and devotion to the gods, dedicated himself to Ningirsu, and his successor, Ur-Ningursu, would take the god’s name to honor him. Gudea is probably best known for the Gudea Cylinders, two terracotta cylinders (dated to c. 2125 BCE) which record his dream in the text known as The Building of Ningirsu’s Temple, the longest text in Sumerian yet discovered.

Нинуртина моћ и положај у мезопотамском Пантеону имала би значајну тежину сваком документу који му је приписан, а посебно ономе што би он морао одвојити време од херојских подвига како би понудио своје сугестије. Митови који се тичу Нинурте деле многе карактеристике с онима бабилонског бога Мардука и каснијег грчког хероја Херакла (Роман Херкулес) у томе што побјеђује силе хаоса и успоставља ред (као Мардук), али његов понос, као и Херкулес, понекад може бити бољи од њега.

Ninurta’s power and position in the Mesopotamian Pantheon would have lent significant weight to any document attributed to him, and especially so considering he would have had to take time out from heroic feats to offer his suggestions. The myths concerning Ninurta share many characteristics with those of the Babylonian god Marduk and the later Greek hero Heracles (Roman Hercules) in that he triumphs over the forces of chaos and establishes order (like Marduk), but his pride, like Hercules, can sometimes get the better of him.

У песми Лугале (позната и као Подхват Нинурте), херој мора да се суочи са демоном болести познатим као Асаг (такође Агаг) који је живео у подземљу. Овај конфликт, међутим, није инициран од стране Асага, већ Нинуртиним буздованом, Схарур, који га охрабрује да се бори са демоном хвалећи Нинуртину снагу, храброст и вештину, и говори му како ће бити лако победити створење. Нинурта одлази у борбу код Асага, али демон није сам; окупио је војску камених чудовишта и побуњеничких биљака које марширају према хероју. Нинурта се плаши (у тексту пише да “бежи као птица”), али му Схарур каже да се окрене и суочи са својим непријатељима, охрабрујући га подсећа га на прошлост и велику славу коју ће освојити у победи. Нинурта уништава Асага и његову војску својим буздованом, великим луком и другим оружјем које има о појасу.

In the poem Lugale (also known as The Exploits of Ninurta), the hero must face the demon of sickness and disease known as Asag (also Agag) who lived in the underworld. This conflict is not initiated by Asag, however, but by Ninurta’s mace, Sharur, who encourages him to go battle the demon by praising Ninurta’s strength, courage, and skill, and telling him how easy it will be to defeat the creature. Ninurta goes to meet Asag in battle, but the demon is not alone; he has assembled an army of rock monsters and rebellious plants who march toward the hero. Ninurta is afraid (the text reads he “flees like a bird”), but Sharur tells him to turn around and face his enemies, encouraging him with reminders of past glories and the great fame he will win in victory. Ninurta destroys Asag and his army with his mace, great bow, and the other weapons he has in his belt.

Слава јунака-хероја Нинурте, као и његовог града, потврђена је у Библији, где је Нинурта познат као Нимрод, који је описан као “моћни ловац”, а Калху је дат као Калах, “велики град” ( Постанак 10: 8-12). Неброд, промењен у Нимруд, припојио се граду Калхуу у 19. и 20. веку, када су га археолози узели за град Нимрода из Библије. Неки научници су предложили да је библијски Нимрод Тукулти-Нинурта I, али ова тврдња је неодржива.

The fame of the hero-god Ninurta, as well as his city, is attested to in the Bible where Ninurta is known as Nimrod, who is described as “a mighty hunter” and Kalhu is given as Calah, “a great city” (Genesis 10:8-12). Nebrod, altered to Nimrud, would attach itself to the city of Kalhu in the 19th and 20th centuries CE when archaeologists took it for the city of Nimrod of the Bible. Some scholars have suggested that the biblical Nimrod is Tukulti-Ninurta I, but this claim is untenable.

Велики градови Ниниве, Калху, Ашур и остали су уништени, а статуе и храмови асирских богова бачени. Нинурта је доживео исту судбину као и други богови који су постали блиско повезани са асирском влашћу, али је херој-бог живео кроз свој утицај кроз приче и митове у другим културама као што су Грчка и Рим.

The great cities of Nineveh, Kalhu, Ashur, and the others were destroyed and the statues and temples of the Assyrian gods thrown down. Ninurta suffered the same fate as the other gods who had become closely associated with Assyrian rule, but the hero-god lived on through his influence on stories and myths of other cultures such as those of Greece and Rome.

Баба (богиња)

Заштитница богиња Гирсу и град-држава Лагаш. Почевши од другог миленијума пре нове ере, постала је позната као богиња исцељења.
Бабине функције су нејасне. Њена најистакнутија улога је она Нингирсуове жене. Она се назива “добра” или “лепа жена” и она се често позива као заштитни или чувајући дух (лама са6-га “лепи чувар”). Након свог синкретизма ТТ, она је постала богиња за исцељење и наставила се обожавати као таква.

Baba (goddess)

Patron goddess of Girsu and the city-state of Lagaš. Beginning in the second millennium BCE she became known as a healing goddess.
Baba’s functions are unclear. Her most prominent role is that of Ningirsu’s wife. She is called the “good” or “beautiful woman” and she is often invoked as a protective or guarding spirit ( lama sa6-ga “beautiful guardian”). After her syncretism TT, she became a healing goddess and continued to be worshipped as such.

Баба је први пут потврђена у раном династичком периоду IIIа и IIIб у граду-држави Лагаш, чији је главни град био Гирсу. Њен рани култ изгледа да је имао неке везе са погребним обредима (Селз 1995: 32). Неке су јој понуде биле назване “свадбени дарови”, што је навело неке ученике да закључе везу са светим браком између ње и њеног мужа Нингирсуа (Саллабергер 1993: 289).

Baba is first attested in the Early Dynastic period IIIa and IIIb in the city-state of Lagaš, whose capital was Girsu. Her early cult seems to have had some connections to funerary rites (Selz 1995: 32). Some offerings to her were named “bridal gifts,” which has led some scholars to infer a connection to a sacred marriage between her and her husband Ningirsu (Sallaberger 1993: 289).

Нинурта, такође познат као Нинирсу

Нинурта, такође познат као Нинирсу, је древни мезопотамски бог повезан са пољопривредом, лечењем, ловом, законом, писарима и ратом који је први пут обожаван у раном Сумеру. У најранијим записима, он је бог пољопривреде и лечења, који ослобађа људе од болести и моћи демона. У каснијим временима, како је Мезопотамија постајала милитаризована, постао је ратничко божанство, иако је задржао многе од својих ранијих пољопривредних атрибута. Сматран је сином главног бога Енлила, а његов главни култни центар у Сумеру био је храм Есхумесха у Нипуру. Нинирсу је био почашћен краљем Гудеом из Лагаша (владао је 2144–2124. Пне), који је обновио Нинсуирсуов храм у Лагашу.

Ninurta, also known as Ninĝirsu, is an ancient Mesopotamian god associated with farming, healing, hunting, law, scribes, and war who was first worshipped in early Sumer. In the earliest records, he is a god of agriculture and healing, who releases humans from sickness and the power of demons. In later times, as Mesopotamia grew more militarized, he became a warrior deity, though he retained many of his earlier agricultural attributes. He was regarded as the son of the chief god Enlil and his main cult center in Sumer was the Eshumesha temple in Nippur. Ninĝirsu was honored by King Gudea of Lagash (ruled 2144–2124 BC), who rebuilt Ninĝirsu’s temple in Lagash.

У карактеру постоји одређена сличност између Нимрода и мезопотамског епског хероја Гилгамеша.

In character there is a certain resemblance between Nimrod and the Mesopotamian epic hero Gilgamesh.

King’s set of tablets dated to no earlier than the 7th century BC, being from the library of Ashur-bani-pal at Nineveh – however King proposed that the tablets were copies of earlier Babylonian works as they glorified Marduk (of Babylon), and not the Assyrians’ favored god, Ashur. He also thought sculptures found at the temple of Ninib at Nimrud depicted Marduk fighting Tiamat and so date the dragon legend to at least Ashurnasirpal II (883-859 BC), two centuries earlier than the date of Ashur-bani-pal’s library. Legends of Tiamat and her monsters existed much earlier, as far as the Kassite ruler Agum I, ~17th C. BC.

Деимелово читање: превод:
1. НИНА + УР УР НИНА = лорд / херој НИНЕ богиња

2. ЛУГАЛ краљ Схирбурла (Лагаш) СХИР.БУР.ЛА

3. Е НИН.ГИР.СУ храм божанства (назван) НИНГИРСУ
МУ.ДУ је изградио

Име УР.НИНА налази се у краљевској листи Лагаш.
The name UR.NINA can be found in the king list of Lagash.
Краљевска листа Патеси-а (свештеника-краљева) Лагаш-а почиње са УР НИНА. ГУНИДУ тамо није присутан.
Зашто је Гуниду – као отац УР НИНА – присутан у Деимеловом тумачењу?

Ако истраживач не може учинити смисао сумерске речи јасним, он користи добро доказану – али морално упитну – методу: претпоставља да је то име.

The king-list of the Patesi-s (priest-kings) of Lagash begins with UR NINA. GUNIDU is not present there.
Why is Gunidu – as the father of UR NINA – present in Deimel’s interpretation?
If a researcher can not make the meaning of a Sumerian word clear, he uses a well proved – but morally questionable – method: he or she supposes it is a name.

Једно од објашњења СИРПУЛА или СХИР.БУР.ЛА
СХИР.БУР.ЛАки “Лонац обилне светлости”, сумерско име-варијација Лагаш.

SHIR.BUR.LA “The pot of the abundant Light”, the Sumerian name-variation of Lagash.

“Поље НИНА” (“поље Господарице”).
КИ.НУ.НИР “Поље Нинурте, поље пророка и хероја”.
НУ.НИР је једна од варијација имена Нинурта

“The field of NINA” (“the field of the Mistress”).
KI.NU.NIR “The field of Ninurta, the field of the procreator and heros”.

NU.NIR is one of the name-variations of Ninurta

ЛУГАЛ (краљ празника), ЛУГАЛ МА (краљ баштенског земљишта), ЛУГАЛ СХИР (краљ музике / песми) припада СХИР.БУР.ЛА , у дому Светлости која рађа планете, радост и празнике за мушкарце.
А како би на Стрбском објаснили појам ЛУГ?

Надам се да се нисте уморили !

Category: Strani i domaći istoričari i pisci  Comments off

Серапи, Серапили, и Јаси

сармати серапи

Келтски Сармати (Срби) у Панонији

Почетком 1 века нове ере, Плиније Старији је, у свом делу „Природна историја“ описао балкански регион Паноније у поглављу 28. ( или 25.). Ми ћемо се фокусирати само на нека од племена које спомиње у овом региону а који су, у основи Словени (Срби).
Када описује регију названу Норикум, он наводи следеће: „Драус (Драва) пролази кроз територије Серера, Серапија, Јаса и Андизета …“
Серапи и Андизети – илирска племена?

серапиРадозналост да сазнамо више о племену Серапи, које јем чини се, једино Плиније Старији поменуо, као да је он био и једина особа која је за њих знала. Сви резултати претраге на воде до истог цитата. Википедиа чланак „Списак древних племена у Илирији“ који их наводи као келтска племена.

Не могавши да пронађем више референци односно резултата, одлучила сам да сазнам више о суседима овог племена – Јасима и Андизетима. Истрага о Андизетима је било скоро подједнако „плодна“. Изгледа да се већина извора слаже да је ово илирско племе, да су они староседеоци Балкана.

Све наведено доводи нас до закључка да су и они, заправо, Срби, односно, да су то различита, географски „прилагођена“, имена за србска племена. То је било време много пре појаве нација и народа, на начин који је нама данас познат. Управо из тог разлога, племена су свој назив добијала по местима на којима су живели, рекама које су текле њиховом територијом итд.

Јаси – једно од сарматских племена?

Сада када је реч о племену Јаси, ствари су интересантније. Горе наведени текст наводи их под илирским, односно србским племенима. Кратко објашњење гласи: „Јаси је било име илирског племена, једног од више, у оквиру Панонаца.“

У потрази за више информација о племену Јаси, долази се до румунског града Јашија (такође назван Јаси или Иаси) – други по величини град у Румунији. Име овог града потиче од племена које је прешло са Кавказа и обала Азовског мора. Стигли су до Балкана, пролазећи на свом путу кроз Румунију. Уџбеници у том погледу нису једногласни те постоје три могуће теорије о њиховом пореклу 1. Сарматско 2. Аланичко 3. Турско (Кумани):

Научници имају различите теорије о пореклу имена „Јаси“. Неки тврде да име потиче од сарматског племена Јазиги.
Сада изгубљени натпис на римској раскрсници у близини данашњег Осијека, Хрватска, помиње постојање муниципиума ( општине, у данашњем смислу речи) Јасиорум. (Муниципиум Дачорум-Јассиорум из других извора.) име је потицало из иранског племена Алани племе Јаси, истог порекла као Јазиге.

Јазијанци су живели међу Куманцима и напустили су Кавказ после прве монголске кампање.
Сада, племе Јазигова заиста су боравиле у овом делу Балкана пре римског освајања. Ево кратког резимеа о томе шта Википедија говори о њима:

Иазигес су древно сарматско племе које су путовале западно од Средње Азије на степи Украјине у ц. 200 пне. Касније, у ц. 44 пне, преселили су се у Мађарску и Србију. Сместили су се близу Дачије, у степи између река Дунав и Тиса. Иако су у почетку били мигратори, постали су полу-седентарни након што су се населили у степи између ријека Дунав и Тисза.
У ранијим односима Јазигеса са Римом, они су коришћени као нека врста пуфера, „тампон зоне“ између Римљана и Дачана.
А што се тиче Јасзових људи модерне Мађарске, читамо сљедеће:

Људи Јаза били су номадски сарматски (или скитски) племе који се населио у Мађарској током 13. вијека.
за коју се генерално мисли да је  Осетског порекла,  је изумрла, а чланови Јаса обично говоре мађарски.
Њихово име је скоро сигурно повезано са оним из Jазигеса, једног од сарматских племена које су, заједно са Роcколанијем, достигле границе Дакије током краја I вијека прије нове ере.
Преостали елементи ових племена, преци људи Јаза, остали су заостали у централном северном Кавказу, који су се мешали са кавкаским народима како би формирали данашњи Осет.
Људи Јаси су дошли у Краљевину Мађарску, са Кумананцима, када су њихова земља на истоку нападала Монголско царство средином 13. века.
Дакле, да брзо сумирамо све досадашње чињенице:

Град Јаси је основало племе познато под називом Јазиге.
Јазиге су били сарматско племе, долазећи са Северног Кавказа и везани су за за данашњу Осетију.
Они су населили територију Србије и Мађарске (прочитајте Панонију) око 44 године пре Христа.
Потиснути су од стране Римљана и много касније, Монголи су се доселили горе и доле кроз балкански регион, између Паноније, Румуније и Мађарске.
Прилично је очигледно по мом мишљењу да Јаси Плинија Старије, поменути у првој половини 1. вијека нашег дана, нико други осим овога горе поменутог.

У Птоломејевој  Географији (2 век), приказане су Јазиге, односно племе Јази на подручју између Горње Паноније и Дачије (данашња Румунија).

Да се вратимо на Серапиле

Сада када смо утврдили да Јаси Плинија Старијег, вероватно нису родно илирско племе, како се тврди Википедија, вратимо се њиховим суседима, Серрапилима. Да ли могу бити и Сарматско племе?

Књига под називом „Географски атлас: или потпуни систем географије, древни и модерни“ у књизи објављеној 1711. године у Енглеској, баш као што сугерише њен наслов, имла је за циљ да опише велики део познатог света.

Опис Србије почиње са следећим речима:

„Турци то зову Серпилати. То је раније било део Мезије и названо је Мезија Супериор (Горња Мезија), јер је Бугарска била Инфериор. Римљани су га подривали. Након проглашења царства, поседовали су их Серви, људи из Азијске Сарматије  и основали су касније царство, док га није освојио Султан Мехмет 2 “
Срби, људи из Азијске Сарматије  – или другим речима, Северни Кавказ?

Претпоставка је да се аутор ослањао на древне изворе који су били доступни у то време, укључујући и мапу Птолеми из другог века, већ објављеног на овом блогу прије (кликните да бисте увећали):
Али друга занимљива ствар у овом тексту је турско име Серпилати – очигледно палатизована форма српског. Да ли је могуће да се исто догодило и са Плинијевим Серапилима?

Да ли је могуће да су се сарматски Срби и сарматски Јаси удружили у Панонији?
Можда, односно, врло вероватно, јер Птолемеј помиње и римски град Сербинум у Панонији.

Али, вратимо се у регију Норикум, коју Плиније описује у уводном цитату. На мапи Птоломеја тог региона видимо нешто веома интересантно. Он помиње и племе Алани у Норикуму. Локација Јазига је далеко десно, у карпатским планинама данашње Румуније.
Претпостављам да не постоји никаква сумња да су Алани, (ирански дијалектички облик речи Аријани), боравили на Балкану током 2. века. Још једно племе из области Кавказа у овом региону? Али, пошто је њихова колевка Кавказ, или прецизније Осетија, зашто их Птоломеј приказује у Норикуму?

Словенски топоними у Норикуму

Још једна важна ствар је чињеница да је германска територија јасно раздвојена. Прави германски утицај у овом региону почиње после 5. века, са дефинитивним падом Римског царства.

Занимљиво је да већина аустријских градова у овој регији још увек носи словенска имена. Таквих топонима има превише за прецизан попис, али вреди споменути неке од највећих градова. Прво је Грац, познати аустријски град чија етимологија је званично везана за словански „градац“ или „градец“ што значи мали град, реч која се у древним временима односила на мале утврђене брдске обале, а не за разлику од локације тврђаве Грац.
Затим ту је Леобен, поменут први у 982. години као Љубина – очигледно повезан са словеначком престоницом Љубљана, или немачким градом Лајбницом, поменутом у 970. години, као Липница – град липа:

„Када су се баварски досељеници у 9. веку преселили у ово подручје, надмашивши и постепено апсорбујући словенско становништво које се овде населило током претходне половине миленијума, сво сећање на римски град одавно је избледело.“

Али постоји неколико проблема са овом изјавом:

Према теоријама написаним током последња два века, Словени су се доселили Балкан тек око 6. вијека. (ми смо видели пример из 1711. са различитим идејама)
Ако је пре тог времена регион био насељен Келтима (у смислу германских) племена која су се борила и ратовала са Римом, не би било много смисла имати словенске топониме на целом месту, већ наставак германских.
Ако су Сарматски Срби били присутни на истом подручју у 2. веку, говорећи осетичким језиком,  онда су погрешно уврштени и сматрани за Келте, како су у 6. веку из Пољске дошли Срби који су говорили словенски језик?
И зашто су исти словенски топоними германизовани у овом другом делу света – званично име града Лајпцига у источној Њемачкој потиче од словеначких „сорба“ (Срба) и значи „град липа“, као у случају аустријског града Лајбниц .
Да ли су Словени стварно били добронамерни када су наметнули своје топониме, само да би их изгубили неколико векова касније? Или нам недостаје велики део слика о томе?

Ово питање ће, за сада, остати без одговора.

Преузето са сајта Србске новине:

http://srbskenovine.com/serapi-serapili-i-jasi/

Category: Sloveni i Srbi - Indijanci Evrope  Comments off

Срби, староседеоци Балкана и Паноније

.

Др Борислав Влајић – Земљанички:

Ретко који европски народ има толико писаних изворних података o својој старој прошлости, a мало је њих који немају патриотску историју и историографију (државно програмирану и озваничену) као Срби.

Када сам довољно упознао историјске фалсификате сачињене код преписа, превода и тумачења старих писаних изворних података o Србима, извршене у циљу присвајања српских земаља и свега српског до крсне славе и св. Саве, закључио сам да не могу писати хронику српског крајишког села, све дотле док не сазнам историјске најстарије корене староседелачког српског народа широм бивше СФР Југославије.

Одбацио сам лажну историографију и кренуо. од анализе старих вредних хроника, са самосталним или оригиналним тумачењем, онако како је Цицерону саветовала Питија из Делфа:
,,да ће духовну славу истине достићи само ако се у животу руководи својим карактером (поштењем), a не мишљењем светине.”

Додао сам уз оригиналне податке o Србима, оригинално излагање и енергију духа у тумачењу истине и оспоравању лажи, као што учи стара универзална мудрост:
,,Aко ти рад нема енергију ватре – баци га у ватру.”

После осмогодишњег истраживања, утврдио сам из објављених списа да се старост земљорадничког народа Срба на Балкану, средњем Подунављу и приалпским крајевима, може пратити до I века пре нове ере. A према Тацитовој Историји, у којој описује њему савремене војничке и цивилне догађаје у периоду од 54. до 70. године нове ере, у
римским провинцијама оформљеним на окупираној територији Срба, идентификовао сам и показао десетак старопоседничких земљорадничких српских племена, по имену: Серви, Венди, Севери, Раци (Раси), Свеборуми (Свеби), Унди (Внди), Боји (Воји), Урби (Врби), Тоти (Тети), и она која се означавају no провинцијама (Далмати, Панони и други). 

Српске провинције, у којима стално живе једино поменута племена Срба, су ове: Панонија са Панонским Алпима, Мезија, Илирик, Далмација, Вендика на Уни, Либурнија, Вендика уз крајње северно Јадранско приморје, Рација и Норик као приалпске провинције. 
Истовремено Срби живе у западној или панонској Сарматији, као слободној држави између Дунава и Тисе.

Тацитови налази потврђени су списима доцнијих грчких хроничара, затим у потоњим хроникама Ајнхарда, Дукљанина и Порфирогенита, потом повељама владара и властеле у српским средњовековним државама: Србији, Босни са Доњим Крајем и Доњој Славонији као вазалској бановини подчињеној угарском краљу.

Порфирогенит је пет пута, у два списа, описао постојање српске кнежевине Велике Моравије, јужно од Саве и Дунава са Београдом (почетком X века), на територији пруженој од Дрине до Видина и реке Искар, докле је била граница српске провинције Мезије.

Из магле сам осветлио многе земље, државничке, војничке, верске и друге податке o Србима до краја средњег века, који су у списима видљиви и без наочара и разумљиви без посебног тумачења.

Ово сепаратно издање чини тек пети део моје довршене ineditum студије o Србима и њиховим земљама, државама, духовном стваралаштву и верском животу.
За комплетно издање нисам нашао помоћ, иако сам је писмима тражио на око 50 места.
Но, ако је хроника o једном српском селу чекала осам година истину o Србима стару “20 векова”, да би се њено писање наставило, може и готова студија o свим Србима мало да сачека,
(доброчинитељ за општу ствар ће се наћи, јер какви би то били садашњи Срби, a да не чине по старом обичају: кад једни нешто неће – други то хоће).

Читаоцу поручујем да се не љути на учитеље што га ништа од овде показаног нису научили, као ни аутора овог дела, јер ни они ништа нису научили од њихових учитеља.

Ако хоћемо да имамо неопходно потребну националну историју и историографију, истинску и непорочну пороцима фалсификатора и преписивача, морали бисмо кренути од почетка, али не са онима који су за
протеклих 100 година уништили и почетке истинске патриотске историје.

Аутор:
Др Борислав Влајић – Земљанички
(Предговор за књигу ,,Срби, староседеоци Балкана и Паноније”)
.
Линк за књигу:
http://ivoandric.no/biblioteka/Istorija/Dr.%20Borislav%20Vlajic%20Zemljanicki%20-%20Srbi%20starosedeoci%20Balkana%20i%20Panonije.pdf

Category: Strani i domaći istoričari i pisci  Comments off